Ordensregler i H/F Samvirke

 


 

 

Vedtaget 13. juni 2021

 

1. 

  Grus, jord og andre materialer til privat brug må ikke henligge på havegangene.

Levering af sådanne materialer skal så vidt muligt ske inden for havelodden, alternativt på pladsen ved Fælleshuset, hvor materialerne markeres med havenummer og fjernes senest to dage efter aflæsning.

2. 

  Veje/havegange udført i 2021 giver mulighed for kørsel af bygningsdele, materialer o.l. inden for foreningens område på to-akslet lastbil med tilladt totalvægt over 3.500 kg UDEN anhænger.

Sådanne transporter må foretages hverdage mellem kl. 07 og 18 og skal meddeles bestyrelsen senest dagen før (oplys havenummer, start- og slutdato).

Ved eventuel skade på havegang, vejbelægning eller anden ejendom vil pågældende medlem blive opkrævet dækning herfor.

Lastbil med anhænger samt lastbil med mere end to aksler og/eller medstyrende bagaksel er under INGEN omstændigheder tilladt.

3. 

  Når bestyrelsen har givet tilladelse til et byggeri i foreningen, er denne gældende i maksimum 2 år, hvorefter byggeriet forventes færdiggjort. Bestyrelsen kan forlange tidsfrist for byggeriet eller dele heraf.

Ved nedrivning af huse eller dele heraf er samme tidsfrist gældende.

4. 

  Bilparkering på gangene er forbudt. Af- og pålæsning er dog tilladt, når det foretages uden gener for andre.

5. 

  Højeste tilladte hastighed på foreningens veje og områder er 15 km/t.

Knallertkørsel er kun tilladt til og fra egen havelod.

Øvrige gældende færdselsregler skal overholdes. Der skal tages alment hensyn og udvises stor forsigtig ved kørsel i foreningen.

6. 

  Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal fjernes.

Under forudsætning af øremærkning og sterilisation tillades to katte pr. havelod.

7. 

  Husdyrhold, herunder høne og hanehold, er ikke tilladt, såfremt dette er til gene for naboer, hvorfor de skal fjernes efter begrundet klage.

8. 

  Hver havelod har pligt til at holde vejen ud for haven fri for ukrudt – det gælder fra midten af vejen til skel.

9. 

  Hver havelod har pligt til at renholde det lejede areal, såvel uden for som inden for hækken – samt fjerne udhængende grene i linje med skel.

10. 

  Som skel er kun levende hegn med maksimumhøjde på 1,80 m tilladt1. Plankeværk, flethegn m.v. kan med bestyrelsens tilladelse benyttes midlertidigt op til 2 år.

11. 

  Afbrænding af affald og lignende er forbudt – hvilket også gælder for skorstene og øvrig åben ild1.

12. 

  Havelodden skal være forsynet med havelåge1, havenummer og postkasse.

13. 

  Hver havelod indkaldes og forventes at deltage i fællesarbejde mindst én gang i løbet af sæsonen. Uden forudgående afbud vil udeblivelse fra fællesarbejde udløse et gebyr på aktuelt kr. 500,00.

Der er mulighed for at søge fritagelse fra fællesarbejde af kronisk sygdom eller andre helbredsmæssige grunde.

14. 

  Brønddæksler på havelodden skal friholdes for adgang.

15. 

  Det er ikke tilladt at benytte vandkar, bassiner eller lignende, der kan indeholde mere end 1.000 l vand.[1]

16. 

  Brug af støjende, elektrisk eller motoriseret værktøj må finde sted alle hverdage og lørdage mellem kl. 10 og 20. På søndage og helligdage indskrænkes brugen til tidsrummet mellem kl. 10 og 14.

Dette er gyldigt fra 1. maj til 31. oktober.

Der henstilles til at respektere naboernes ønske eller rette henvendelse til bestyrelsen, såfremt der opstår gener eller tvist herom.

17. 

  Køkkenaffaldscontainer forefindes ved hovedindgangen i sæsonen. Køkkenaffaldet skal afleveres i lukkede poser og må kun placeres i containeren.

Haveaffald, kompost, storskrald m.v. må ikke placeres i køkkenaffaldscontaineren.

18. 

  Plakater, skrifter m.v. må ikke opsættes på foreningens område.

 

[1] Jf. gældende deklaration