Bestyrelsesmøde referat mandag 10.06.21

Bestyrelsesmøde referat mandag 10.06.21 kl. 17 i Huset

Tilstede: Tina, Sølvi, Kenneth, Eva, Helle, John – fravær Carsten, Klaus.

Referent Tina og ordstyrer Kenneth

 

OPFØLGNINGS punkter – hvor er vi ?:

o Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger: intet nyt (Sølvi)

o Rengørings aftale kontrakt + nøgler m.m. toilet & Huset: Helle & Sølvi (der er ingen kontrakt på skrift men en aftale om rengøring 2x om ugen på toilet til kr. 400 pr. gang, og efter behov i Huset. Firmaet har nøgler)

o Nye vimpler til flagstangen: kommer 18.06.21

o Skilte i foreningen – opsætning- Klaus: Intet nyt afventer

o Bump i foreningen – opsætning Klaus: Intet nyt afventer

o Kurv til Tornhøjgård inkl. Gottlieb: Sølvi ordner

o Gave til håndværkerne Carsten: er indkøbt og afleveret. Der er overskud af flasker.

o Haveaffald & container – dato for ekstra hentning & er regelmæssig hentning sat i gang: Haveaffald afhentes i ulige uger. Helle har modtaget en oversigt over afhentning dage, der skal videresendes til BS mail, og ophænges

o Hjertestartere John: hjertestarter ved kontoret er tjekket, og virker. John sørger for indkøb af ny hjertestarter til Huset.

o Hxx: hvor er vi mht. restancer: Sagen er lukket

o Ny lejeaftale (påføres ansvar for egen & foreningens udgift hvis covid regler ikke overholdes): er ok sagen lukkes

o dokumentation for forsikring – dokumentation for ikke fælles forsikrings ind betalere: afventer fortsat dokumentation fra Hxx og H xx

o Svar på vurderingsnedskrivnings pct af kloak: afventer svar fra Kreds

o Forbundet høres om der er specifikke retningslinjer ift Hus udlejning & Covid19: sagen lukkes

o Virker drænene efter hensigten: Der går ½-1 år førend vi ved det præcist. Vandet skal finde andre veje.

o Kagså hækken, skal den klippes?: Afventer

o Skemaer til kontor vagt – inkl. øl & vand skema: er ok

 

1. KLOAK

a) Bank: skal have navne og dok på nyt Bestyrelse, tilsendt nye vedtægter (når tiden kommer), regner med at en endelig afregning og afdrag til hver enkel have vil komme cirka 01.09.21, heri vil være indregnet vores forlængede lejekontrakt med Gladsaxe, vi regner med at man kan betale sin haveandel ud cirka 2x om året.

b) Skader – status: er afsluttet. Der er dæksler på vej hvor de er itu. Lægges på web

c) Hxx – hvornår klar til salg?: regner med senest 01.07.21

d) Andet?: En haveejer har slået hul i hovedledningen, dette er repareret, og skal meldes til forsikring, vi afventer dokumentation fra VVS’er.

2. GF – vi mødes kl. 9:00, opsætning af bord, stole, pavillon, højtalere+mikrofon

a) Højtalere og mikrofon (Klaus), Indkøb af øl & vand (Sølvi /Klaus), købsliste til reg af bar køb (Sølvi), Covid sprit og opslag (Helle), Afspærring (John): det er der tjek på

b) Kurv til Robert og Erling?: det er der tjek på

c) Ekstra GF-dato 14.08.21

d) Andet?: redigeret afspærring af P-plads lægges på web. (kl. 18-18 + lørdag &søndag 12/13-6)

Regnskabet er godkendt af revisorer + underskrevet

3. FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

a) Tilbagemelding på 06.06.21: en del afbud og udebliver. Der er udarbejdet en oversigt. Enighed om at vi snarest skal udmelde sæsonens fælles arbejds-datoer. Kenneth laver et oplæg så BS-medlemmerne kan melde sig på

b) Ny dato/datoer: se ovenstående.

c) Sedler til kasserer over fremmøde: når sæsonen er overstået

d) Andet ?: har vi overblik over gøremål til fællesarbejde eller skal der laves en liste over opgaver?

4. VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER – nyt ?

a) Hxx er gået til vurdering.

I øvrigt enighed om at fremvisning foregår efter samme model som sidste år. Enighed om at indtil videre indbetaler nye købere kr. 110.000 til fælleskloak.

5. DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold, nyt?

6. KØRSEL & BYGGERI, nyt?

7. IT, nyt?

8. HUSET, nyt?

9. DRIFT – ADMINISTRATIVT, nyt?

10. ØKONOMI, nyt?

11. BAD & TOILET, nyt?

12. EVT:

Ved næste dagsorden sættes et kontorvagt punkt

Vi mangler låse på køkken containere

Eva har ferie fra 14.06.21 og 3 uger frem. Sølvi håndterer kloakspørgsmål på mailen

Erling kommer på kontorvagt for at vejlede om kloak spørgsmål

Nix pille seddel kommer v Eva på jordbunke

Udplantning på regnvandsbassinet lørdag 12.06.21

Label på sæbebeholdere på toilet

I dueslag skuffe til færdigmelding af kloak – få gerne mailadr

Overvejelser om skabelon og spray maling på vejen om FART BEGRÆNSNING

og udlevering af seddel om fartbegrænsning på GF

AFVENTER PUNKTER:

o Reboot pc’er

o Nye tavler

o Brug af arealet ved kontor – legeplads, grantræer, dyr

 

AFTALT MØDE ONSDAG 16 juni kl. 19:00 på kontoret (konstituering efter GF)

Referat bestyrelsesmøde mandag 27.05.21

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag 27.05.21 .21 kl. 17:00 i Huset, hvor fokus er åbning & GF & Fællesarbejde

Klaus står for mad

Tilstede: Eva Tina Kenneth helle John – fravær Sølvi, Klaus og Carsten

Referent Tina og ordstyrer Tina

 

· GF

Vi mødes kl. 9:00 v kontoret.

· Dirigent: tom har sagt ja og dirigent pakke er udfærdiget og Referent: Linda har sagt ja

· Beretning (Eva): vi gennemgår – den er fin

· Højtalere og mikrofon (Klaus) - afventer

· Stemmesedler (Sølvi) – de er fundet

· Afspærring (John) fra kl. 24:00 dagen før. Opsætning af pavillon (alle), bord til dørsiddere (alle) på dagen

· Ordensregler færdig (Kenneth)- redigeret med sidste tilføjelser

· Udsendelse af indkaldelse (Kenneth): afventer mail fra Tina + breve om indkald (Kenneth & Eva sørger for udsendelse)

· Indkøb af øl & vand (Sølvi /Klaus) + købsliste til reg Sølvi + bar: er Carsten & helle

· Medlemsoversigt print x2 (Kenneth)

· Covid sprit etc. (john + Helle)

 

Vi drøfter indkomne forslag omkring brevstemmer: Der er enighed om, at Bestyrelsen fremsætter et ’modforslag hvor der tages højde for at fuldmagtshavere skal være medlemmer, kun må repræsentere 2 haver, og at en skal besidde en almindelig fuldmagt (der fremlægges og godkendes ved start på GF)

 

På valg er: Eva, Klaus, Carsten, Helle, John,

 

· Drift – praktisk & vedligehold

· Er der nyt om have affald: dato og placering + opslag: Vi afventer info fra Gottlieb om rådigheden over område til haveaffald. Det er forventeligt at der bliver brug for en ekstra tømning. Når datoen kommer skal vi være obs på information/opslag.

 

· Fællesarbejde og Udearealer

· Hvem deltager: Kenneth, Helle, Eva

· Lister til underskrift på deltagelse: udsendte indkald seddel bruges til afkryds/overblik, der meldes tilbage til kasserer.

· Overblik over meldt fravær/sygdom: der ligger mails om afbud + det skal noteres hvem er har haft selvstændige opgaver. Kenneth svarer John på tilbud om græsslåning. Derudover har Sussi haft selvstændig opgave, og Gartner Erling er info om at han ikke skal møde.

· Fordeling af opgaver: Kenneth køber planter. Helle kan modtage. Der skal lukkes et hul på lille P-plads med ’stikkende planter’, der skal sås og plantes ved huset og kontoret. Kenneth køber rigeligt med planter.

· Diverse indkøb, herunder øl & vand: Helle køber vand & Klaus/Sølvi sørger for øl & sodavand

 

 

· Toilet & vaskeri

· Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi?: Helle oplyser at der er etableret en aftale om hovedrengøring af vaskeri og toilet. At indkøb er foretaget. Der mangler stadig opsætning af sæbe dispensere hvilket Kenneth vil tage hånd om. Tina laver opslagsskilte.

Vi satser på at vaskeri og toilet kan åbne 6/7 juni.

· Opfølgning: øvrige indkøb – hvor er vi?: Vi mangler stadig diverse rengørings remedier i Huset.

 

· EVT: orienteringer i øvrigt

Huske punkt er: nye vimpler til flagstangen

Hjertestarter: John er i dialog – og der er enighed om at der skal indkøbes det nødvendige så vi har 2 virksomme hjertestartere.

Mail á 21.05.21: Hxx har modtaget et svar om at mailen er set. Sølvi er på sagen ift. muligheder for overdragelse.

Mail om pølsevogn: vi siger okay. Tina svarer

Mail om larm: Tina svarer, vi er enige om at man må selv sige noget til larmeren, klage til Bestyrelsen eller stille forslag om punkt til ordensregler.

Mail om vurdering: Tina svarer at vi takker ja til tilbuddet fra Islev omkring brug af deres udvalg da vi ikke får respons fra det tidligere.

Mail om udskiftning af el skab: Tina svar at det er okay – foretages 15/7 i cirka ½ time v H34

Mail om færdigmelding: Tina varetager overblik og registrering

Mail om manglende svar v flytning af pind (Hxx): enighed om at der kompenseres for manglende svar ved forstærket dæksels udgift, og pind-flytningsudgift ikke opkræves/tilbagebetales.

Info om kloak: Der er dialog med banken ifm. forlængelse af lejeaftale hvilket kan få betydning for afdrag til den enkelte. Der overventes at være overblik, og slutopgørelse så der kan findes en aftale ordning med banken i august/september måned. Budgettet ser super godt ud p.t.

Skader: der er tilsyn på indmeldte skader og dialog 7/6.

Kontor: Vi kan sidde i kontorbygningen fra kommende uge 02.06.21

Enighed om: Vi gerne vil påskønne Erling og Robert store kloak indsats udover en ’almindelig kurv’ – vi traf ikke aftale om hvem der sørger for den del

Nedskrivning vurdering: Vi afventer svar på nedskrivning pct af egen kloak ifm. vurdering fra Kreds.

Obs: på at invitere Erling/Robert til at være på kontoret til at besvare spørgsmål om kloak. Hvilke datoer skal vi aftale?

 

 

 

NY MØDE DATO ER: 10.06.21 kl. 17.00 i Huset. Klaus står for mad.

Referat bestyrelsesmøde mandag 17.05.21 .21

Sølvi står for mad

Tilstede: sølvi, tina, eva, helle, klaus, carsten, kenneth, fravær John.

Referent, Tina og ordstyrer, Carsten

1. Kloak

a) Generelt: virker drænene efter hensigten – sætter de i gang? (eva spørger) + er det muligt allerede nu at begynde med skilteopsætning (Eva spørger) + gave til håndværkerne, Carsten køber 12x gin til håndværkerteamet som tak for indsatsen.

b) Bank: forventer møde cirka 01.09.21

c) Skadesoversigt: Kenneth laver PC mappe til placering af skade mails hvor Robert kan plukke fra til håndværkerne.

1. Økonomi

a) Opfølgning: Revisor regnskab udsendelse: dette er ikke sket

b) Opfølgning: skifteretsattest fra Hxx: er modtaget, men der er øvrige restancer

c) Opfølgning: Negativ rente, og kontakt til Forbundet: konklusion, det er blot som det er

d) Øvrigt

2. GF

a) Opfølgning: Ordensregler – enighed om at det ser fint ud. Carsten ønsker at gennemgå deklarationen for at sikre vi ikke overtræder- hvis han finder punkter (udover badebassin reglen) melder han tilbage senest 23.05.21. Kenneth tilføjer ’badebassin reglen’

b) Drøftelse: COVID19 regler – enighed om at sådan er det jo, og det tilføjes ved indkaldelse + indkald bilægges retningslinjer fra Forbundet.

c) Opfølgning: modtaget forslag fra medlem: er genfremsendt og modtaget.

d) GF 13.06.21 – udsendes pr. mail senest 30.05.21: dagsorden (tina), Regnskab, Ordensregler, indkomne forslag. Dirigentpakke, tina. Udsendelsen pr. mail Kenneth. Udsendelse pr. post. ?

 

Dirigent, Eva spørger Tom + Referent, Eva spørger Linda + Stemmesedler, Sølvi finder + Medlemsoversigt, Kenneth printer ud x 2 + dør siddere, er tina & Sølvi + indkøb af øl & vand, sølvi og Klaus + barvagt, Helle og Carsten + pavillon, alle + højtalere, klaus går i dialog med robert + Covid regler, Helle sørger for tilgængelig sprit +Spærring på Pplads, John

 

På valg er: Eva, Klaus, Carsten, Helle, John

 

3. Drift – praktisk & vedligehold

a) Drøftelse: Opslag haveaffald & container – dato for afhentning & haveaffald & Gladsaxe?: eva undersøger dato for haveaffaldsaflevering/jordbunke. Herefter skal dette annonceres.

b) Opfølgning: Hjertestartere: afventer udmelding fra John

c) Opfølgning: Skilte i foreningen (Klaus/Robert): Eva undersøger om skilte er forenelige med ’gap’ og Klaus sørger for dialog/opsæt sammen med Robert. Klaus opl. At vi har relevante skilte.

d) Afventer: Nye tavler

4. Drift – administrativt

a) Opfølgning: Kurv til Tornhøjgård: Sølvi køber ’guf, og koordinere med kloak firmaet som også vil bidrage med en anerkendelse.

 

b) Drøftelse: fastsættelse af ekstra GF-dato: skal der måske indkaldes til Ekstra GF. Afhænger af fremmøde, og stemmetal ift. vedtægtsændring.

5. Venteliste, vurdering, køb & Salg

a) Afventer: Hx – ønsker salg

b) Drøftelse: Vurdering: Vores vurderingskontakter responderer ikke. Vi forsøger via mail til Anne Fælles eje at finde ud af hvad der er hændt.

6. IT

a) Opfølgning: reboot af 2’er pc’er på kontor – intet nyt

b) Opfølgning: rundsending af link til FB - ok

c) Opfølgning: Oprydning på hjemmeside - pågår

7. Fællesarbejde og Udearealer

a) Opfølgning: Ændring af dato- nej

b) Drøftelse: xxx, besked om at han ikke skal fremmøde (tina)

c) Afventer: plads ved kontoret, hvordan skal den benyttes?

8. Gangudvalg – holder fri pt.

9. Huset

a) Opfølgning: Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger – intet nyt

b) Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi: der laves dato aftaler + kontrakt til n.g. Der er kontakt. Forventet start er 5/6

c) Drøftelse: retningslinjer fra Forbundet- hvad gælder ved udlejning: Forbundet høres om der er specifikke retningslinjer ift Hus udlejning

d) Opfølgning: Ny lejeaftale (påføres ansvar for egen & foreningens udgift hvis covid regler ikke overholdes) – intet nyt

e) Opfølgning: der ligger mails – de er besvaret

f) Socialt samvær:

10. Toilet & vaskeri

a) Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi?: der laves datoer, og aftaler samt kontrakt. Første gang er hovedrengøring (cirka 1/6)

b) Opfølgning: skilte på døre - ok

c) Opfølgning: øvrige indkøb – hvor er vi?: Der er køb sæbe dispenserer, der indkøbes håndklæder, sørges for skralde poster, hygiejne poser, toiletpapir, sprit dunke på toilet

Opfølgning: Sprit i beholdere – intet nyt

11. Byggeri & Kørsel

a) Nye og pågående sager – Opfølgning der ligger mails: er besvaret

12. EVT: orienteringer i øvrigt:

Sølvi, opdaterer forsikringslisten, og tilskriver de som har egen forsikring om at dokumentere (deadline 01.05.21)

Klaus, har kigget på Kagså hækken, som endnu er fin samt er i dialog med hækejerne om klip

Klaus, tjekker op på depot ifm. Øl & vand + indkøber.

NY MØDE DATO ER : 27.05.21 kl. 17:00 i Huset; fokus er GF + åbning + fællesarbejde.

Referat af bestyrelsesmøde mandag 06.05.21

Ref af bestyrelsesmøde mandag 06.05.21 kl. 17 i Huset med pizza

Afbud: Sølvi

Tilstede: Carsten, Kenneth, helle, John, Tina, Eva, Klaus

Referent, Tina og ordstyrer, Carsten

1. KLOAK og foreningsåbning:

a) Info fra afleveringsmøde:

Der er foretaget kloak tv-inspektion og alt er okay, vandet er rent, der er fortsat mulighed for at hente vand ved Huset og kan benyttes, endeligt regnskab for projektet forventes at være klar til bank cirka 01.07.21 hvorefter man kan beregne udgiften. Hvis man løfter låget til kloak kan tørklosetter tæmmes deri, hvis man mener at dæksel er for højt kan man afskære dette. Pga arbejdet ved festpladsen kan Kontoret ikke åbne som planlagt, hvilket også gælder for toilet & vaskeri (anslået åbning pt er medio juni). Skader skal indmeldes af medlemmer og sendes til Gottlieb/Moe senest 20/5 hvilket Robert foranlediger hvorefter man kigger på anmeldelser & skade og vurderer evt erstatning.

Man må IKKE parkere hvis der ikke er et forstærket dæksel da det kan ødelægge hele kloaksystemet med et brud.

Nye kørsel aftale:

Man må køre ind ad porten. Man må IKKE køre på grusveje på hverdage 7-18, herefter kun ved kort af- og pålæsning. I weekenden må man køre på grusveje i alle dag- og aften timer DOG kun med af- og pålæsning til formål.

Man må køre på asfaltvejene (også mod den ensrettede – men pas på!) hverdage og weekends i alle døgnets timer

Fodgængere og cyklister skal benytte lågen ved Kagsåstien. Man må fortsat IKKE ”rende rundt” i foreningen på hverdage 7-18.

Alt færdes i Foreningen er fortsat på eget ansvar ift person- og bilskader m.m.

Asfalt m.m. på Festpladsen forventes p.t færdiggjort med udgangen af maj måned .

 

b) Info til medlemmer; Der skal sendes nyhedsbrev til medlemmerne med den nye info + hjemmeside + opslag. Desuden medd om skader

c) Lukning/åbning af vaskeri og toilet; Der skal ophænges et skilt på vaskeri og toilet omkring fortsat lukning. Opfølgning i øvrigt; der har været kontakt med rengøringsselskab + udsættelse af bestilling på papirhåndklæder.

d) Leje af hus – er der aflysninger der skal medd; det er der ikke

e) Fællesarbejde – aflysning/ændring; afventer om der skal være ændres dato til næste møde

f) Renovation – skal der medd ændringer til medlemmer / Gladsaxe Kommune ift datoer; der kan fortsat udelukkende afleveres køkkenaffald. Vi afventer hvornår der kan afleveres haveaffald, men forventer at det kan ske om cirka 14 dage, hvor Gottlieb vil reservere en plads til dette ift jord mm.

g) Kontoret – skal det åbne som planlagt; vi holder nødåbent i Huset. Medd på hjemmeside + opslag. Forventes frem til juni måned.

h) Skema til skader/mangler; udarbejdes og fremsendes til medlemmerne jf pkt a.

i) Forlænget leje aftale sendes til bank – er det sket? Lejeaftale er afleveret til banken, men endeligt regnskab jf pkt a skal afleveres & drøftes førend der er overblik over evt muligheder, og mdl afdrag.

 

2. ØVRIG OPFØLGNING:

a) Se udsendte vedr. Ordensregler; gennemgået med rettelser. Der skal tilføjes et pkt med vandaflæsning. Kenneth laver reviderer således at det er klar til udsendelse ifm GF

b) Intern revision – er det sket? der regnskab udsendt uden underskrifter til medlemmer? ikke så vidt vides

c) Rengøringsudstyr til huset – er det sket? intet nyt

d) Sprit ophæng – er det sket? holdere er ophængt, Kenneth fylder sprit i beholdere

e) Forslag til GF – er det fundet? - forslaget er væk, forslagsstiller bedes om genfremsendelse. tina

f) Ændring i hus leje aftale omkring at hæfte ved bøder – er det sket? - det vides ikke

g) Reboot PC nr. 2 – er det sket? – intet nyt

h) Modtaget mail om kørsel med tungt køretøj – er den besvaret? - ja

i) Ønske om mail registrering – er det sket? - ja

j) Hjertestarter – er den fundet og mail besvaret? - John er i dialog med Frank ift at finde hjertestartede, opsætning, og funktionalitet

k) FB-mail – er den besvaret? - ja

l) Hvor skal haveaffaldet ligge – nogen lyse ideer? - Gottlieb afsætter plads foran lågen som vanligt. Forventet brugbar om cirka 14 dage

m) Byggesager- Der ligger ikke ubesvarede henvendelser

 

3. NYE GØREMÅL

 

4. Evt.: orienteringer i øvrigt og ad haster

 

*Enighed om at aflevere en kurv med guf til Tornhøjgård for deres overbærenhed i forbindelse med projektet. Eva/sølvi

* Klaus går i dialog med Robert omkring indkøb af skilte til opsætning i foreningen

Næste møde aftales

17.05.21 16:30 i Huset

Mad ansvarlig er SØLVI

Referat af bestyrelsesmøde mandag 26.04.21

Referat af bestyrelsesmøde mandag 26.04.21 kl. 17 i Huset

Tilstede: Eva, Sølvi, Tina, helle, John, Carsten, Kenneth, Klaus

Referent Tina og ordstyrer Carsten

0: Mails;

16/4 – vedr. policenummer: Sølvi- denne er besvaret

18/4- vedr. mail registrering: Kenneth/Carsten - opdaterer

18/4 – mail vedr. kørsel med tungt køretøj

14/4 – mail vedr. hjerte starter fornyelse: John kontakter Frank, Tina printer mail

21/4 – mail x 2 vedr. leje af huset: Sølvi – denne er besvaret

1. Kloak

a) Generel info: sidste byggemøde forventes afholdt 4/5, der er overdragelse 6/5, festpladsen forventes færdig start juni. Der vil være restriktioner på trafikken i Foreningen frem til Festpladsen er færdig da kloakhåndværkerne skal bruge vejene. (særskilt medd i nyhedsbrev)

Der har været udfordringer omkring elledninger/kloak, idet Hxx havde udstående gældsposter som forhindrede videre arbejde med el. Dette er afviklet.

b) Bank: afventer det endelige økonomiske overblik førend dialog omkring retningslinjer for at betale sig ud + md afdrag pr. have. Forventes overblik i juni 2021. Banken skal desuden have nye lejeaftale med Gladsaxe kommune.

c) Skadesoversigt: hvor er vi? – Eva oplyser at Robert har tilbudt at samle skader sammen og indsende til Gottlieb. Der skal være et billede der dokumenterer skaden, og hver skade skal være på sit eget ark A4. Indsamling begynder efter 6/5-21

2. Økonomi

a) Opfølgning: Revisor regnskab udsendelse; interne revisorer har fortsat ikke responderet, og dermed godkendt regnskab. Interne revisorer er info om at de kan henvende sig til kolonihaveforbundet hvis der skal ses konkrete bilag på udgiftsposter.

Enighed om: at vi kan udsende regnskab med en kommentar omkring den manglende interne godkendelse til medlemmerne – det trækker ud med godkendelsen og er ikke uden udfordringer.

b) Øvrigt:

Opfølgning: skifteretsattest fra Hxx- intet nyt

Drøftelse af fænomenet negativ rente: Sølvi kontakter kolonihave forbundet for at få Råd og vejledning omkring hvorledes vi bedst muligt undgår fænomenet.

3. Drift – praktisk & vedligehold

a) Opslag haveaffald & container: Vi forventer at container driften fungerer ved åbning 7/5. Der skal være obs på hvor containerne fysisk placeres i forhold til det fortsatte arbejde i foreningen (Klaus)

b) Vi er udfordret ift hvor haveaffald kan placeres, da det forventes at den sædvanlige plads skal benyttes i forbindelse med færdiggørelse af festpladsen.

Vi tænker !

c) Afventer: Nye tavler

d) Evt. øvrigt

4. Drift – administrativt

a) Opfølgning: Dok forlænget lejeaftale; skal sendes til bank (eva)

b) Drøftelse: indkaldelse til GF, & fastsættelse af ekstra GF-dato: Forslaget modtaget fra Linda er forsvundet – Kenneth & Carsten lover de vil prøve at finde forsalget. I modsat fald skrives til Linda. Tina går så småt i gang med formalia omkring indkaldelse. De som er på valg tænker.

c) Opfølgning/drøftelse: Vedtægter & Ordensregler – se fremsendte:

Enighed om, at eksisterende procedure omkring UDVALG aldrig har været i anvendelse og sandsynligvis er en reminiscens fra et udkast for mange år siden hvorfor vi sletter dette.

Enighed om, at ORDENSREGLER pkt. 14+15+16+17+18+19+20 skal slettes. Pkt. 22 +24 ændres jf forslag.

Pkt. 2 + 5 + 21 drøftes yderligere ang. eventuelle ændringer.

VEDTÆGTER gennemgås, og nogle kommentarer/spørgsmål afklares. Der opnås ikke en komplet gennemgang, og dermed beslutninger omkring ændringer. Beror

 

d) Drøftelse: FAQ ifm. kloak projekt – se fremsendte: er klar til udsendelse (Kenneth)

5. Venteliste, vurdering, køb & Salg

a) Status venteliste: forventes opdateret cirka 1 maj

b) Afventer: Hxx – ønsker salg

6. IT

a) Opfølgning: reboot af 2’er pc’er på kontor - afventer

b) Opfølgning: Medd videregivet til forslagsstiller omkring FB? – Eva svarer

c) Opfølgning: Hjemmeside, dialog med web Klaus – der er dialog med Klaus

d) Opfølgning: Oprydning på hjemmeside - afventer

e) Opfølgning: wi-fi i Huset, er etableret. Et kabel var ødelagt – nu er der et nyt fungerende kabel.

7. Fællesarbejde og Udearealer

a) Opfølgning: opslag på tavler om indkald.

Den først udmeldte dato for fællesarbejde er ikke mulig hvorfor det rykkes til 6/6. Ændres på hjemmeside (Kenneth) og opslag (john/tina) med ny dato.

b) Afventer: plads ved kontoret, hvordan skal den benyttes?

8. Gangudvalg – holder fri pt.

9. Huset

a) Opfølgning: Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger - afventer

b) Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi – kontakt med firma? – Sølvi har kontakt

Enighed om at der på husleje kontrakt anføres at Covid19 retningslinier skal overholdes + at eventuelle bøder i forbindelse med overtrædelse til Foreningen skal afholdes af den pågældende som har lejet huset.

c) Socialt samvær:

10. Toilet & vaskeri

a) ? Rengørings aftale – hvor er vi?: Helle går i dialog med Sølvi, omkring hovedrengøring og rengøring 2x om ugen

b) ? øvrige indkøb – hvor er vi?: Afventer (Helle)

Opfølgning: Sprit til ophæng, hvor er vi? – afventer

EVT: Klaus anfører at der kan være udfordringer med at få toilet og vaskeri til at fungere til første åbnings weekend da der skal samles rør etc. Desuden skal nøglebox skiftes.

Enighed om, at det annonceres på døren hvornår toilet og vaskeri er åbent (Helle)

11. Byggeri

Igangværende og nye sager 2021: der ligger ubesvarede mails: som Carsten kigger på

12. EVT: Meddeles, og orienteringer i øvrigt

 

Aflevering af kloak 06.05.21 kl.ca 15

BSmøde 06.05.21 kl. 17 i Huset ( med pizza)

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 13.04.21

Ref. bestyrelsesmøde tirsdag 13.04.21 kl. 17 i Huset

Tilstede: Eva, Sølvi, Carsten, Kenneth, Helle, John, Tina – afbud fra Klaus.

Referent (Tina)og ordstyrer (Carsten):

 

1. Kloak

a) Generel info: der ophænges de seneste tegning i kontoret ifm. brønd dybde (udgave C). Hx; Moe dækker skader, Hxx medd. at haven selv må stå for ændringer i kloakføring da man er gået i gang førend anbefalet. Det viser sig at vandet til Huset føres ind under terrasse og ved gasledninger hvorfor arbejdet er mere krævende end ventet.

Hvert enkelt have skal aflevere dokumentation senest 30.09.2022 for etablering af kloak & vand med autoriseret kloakmester – der skal fremgå autorisations nr på faktura. Denne scannes/lægges i have sagen.

2. Økonomi

a) Opfølgning: Revisor regnskab udsendelse: der afventes fortsat tilbagemelding fra interne revisorer førend der kan ske udsendelse til medlemmerne.

b) Evt. øvrigt:

Opfølgning: skifteretsattest fra Hxx: vi afventer fortsat dokumentation fra exmedlem

3. Drift – praktisk & vedligehold

a) Afventer: Opslag haveaffald & container

b) Opfølgning: Afhentning af affald -Gladsaxe – dialog – mail: afventer at Klaus der har området melder retur.

c) Opfølgning: Oprydning tavler: er sket

d) Afventer: Nye tavler

e) Evt. øvrigt

4. Drift – administrativt

a) Opfølgning: Dok forlænget lejeaftale? : vi afventer fortsat dokumentation førend vi kan gå i dialog med fx bank m.m.

b) Opfølgning: Vedtægter & Ordensregler: kigges igennem: intet nyt

c) Opfølgning: medfølgende regnskabsskriv ang. GF udsættelse: skrivelse er udfærdiget og sendt til Sølvi

d) Drøftelse: Bilvægt - før & efter asfaltering. Præciseringer, ændringer, bump, skilte, fartgrænse: gældende at bilvægt max må være som hidtil hvilket omhandler sikkerhed/støj. Man skal fortsat ansøge om særlig tilladelse ved bestyrelsen såfremt der er behov for stor kørsel. Der skal gøres opmærksom på, at ’store biler’ kun må holde parkeret på gangene til af- og pålæsning. Der sættes i øvrigt tidsintervaller på transporten. Se i øvrigt oplæg om FAQ til medlemmer.

e) Drøftelse: FAQ ifm. kloak projekt: Gennemgået, kommentarer og rettelser. Der laves en ny udgave hvor kommentarer/rettelser er indtænkt – således at beslutning kan træffes – herunder præcisering af kørsel.

5. Venteliste, vurdering, køb & Salg

a) Status venteliste: afventer indbetalinger fra tidligere år, og interesseredes indbetaling førend listen kan være opdateret. Forventes cirka 1 maj. Listen vil være tilgængelig for bestyrelsen, men må ikke ophænges.

b) Afventer: Hxx – ønsker salg

6. IT

a) Opfølgning: Wi-Fi på kontor – kode: fungerer, se kode på apparatet

b) Opfølgning: reboot af 2’er pc’er på kontor – har Sølvi tjekket eventuelle materialer? og er der rebootet ?: der ligger intet på PC2 hvorfor den nu kan få et reboot

c) Opfølgning: adgang til formandsportal: dette er sket

d) Opfølgning: Mapper på Pc-skrivebord – fungerer det?: ja

e) Opfølgning: Mapper til mails – fungerer det?: ja – der er desuden indføjet ’gule stjerner’ så der kan differenceres imellem læste/ulæste mails. Der er tilkøbt muligheden for ’søg af mail’. Tilstræbes at mails vedr. ens område placeres i mapper.

f) Drøftelse: FB: enighed om at Bestyrelsen ikke har tid til at monitorere en FB-side. Det står medlemmerne frit for at oprette en FB-side, hvor det dog anbefales at præcisere at Bestyrelsen ikke har andel i monitoreringen.

g) Drøftelse: Hjemmeside: Enighed om at Robert er en kæmpehjælp ift. kloak opslag. Han går fra ved afslutningen af projektet. Webklaus er en kæmpehjælp, hvor han opslår kvikt og hurtigt.

Enighed om at Kenneth bliver kontakt person til web site fra BS-siden, og går i dialog med Klaus omkring oprydning på sitet og eventuelle ændringer.

h) Afventer: Oprydning på hjemmeside

EVT: beslutning om at wi-fi – igen – søges at få til at virke i Huset. Uvist af hvilken årsag er wi-fi ’hoppet af’. Kenneth kontakter Robert for at få wi-fi i huset tilgængeligt.

7. Fællesarbejde og Udearealer

a) Opfølgning: dato – opslag – form og indhold: De ansvarlige har lavet et oplæg med indkaldt til fællesarbejde til 30. maj. Der indkaldes pr. havenummer. Se bilag for arbejdsopgaver. BS-medlemmer deltager så vidt muligt. Enighed om at det er svært at udarbejde en fællesarbejdsoversigt over opgaver p.t førend kloakprojektet er fuldført, så man kan få et overblik over prioriteringer. Opslag på web + tavler, med en redigering omkring at der tages forbehold for COVID19 restriktioner & anbefalinger. Opfølgning er, plads ved kontoret /legeplads

8. Gangudvalg – holder fri pt.

9. Huset

a) Opfølgning: Opslag om åbning for reservation - pkt. slettes

b) Opfølgning: obs på om alle datoer er overført til 2021 fra gammel kalender: alle datoer skulle være overført til ny kalender/mail

c) Opfølgning: Bestyrelsen reserverer huset til 13/6 + 14/8 + 11/9: er sket

d) Opfølgning: Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger: intet nyt

e) Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi?: der tages kontakt med tidligere firma. Der skal rengøres 2x om ugen på toilet & bad (helle og Sølvi koordinere). Vi forsøger at klare os uden covid19 rengøring. Der opkræves depositum (kr. 2500) som sidste år – det fungerede.

Ved udlejning skal der gøres opmærksom på, Covid19 regler – som sidste år.

10. Socialt samvær: er der desværre ikke meget af pt

11. Toilet & vaskeri

a) ? Rengørings aftale – hvor er vi?: Helle går i dialog med Sølvi desangående

b) ? øvrige indkøb – hvor er vi?: Helle sørger for diverse indkøb, og klargøring til åbning.

EVT: Der er indkøbt sprit dispentorer til ophæng ved toilet, vaskeri, kontor – Kenneth opskruer.

12. Byggeri

a) Igangværende og nye sager 2021: der ligger ubesvarede mails/spørgsmål/ansøgninger. Carsten tjekker op.

13. EVT: Meddeles, og orienteringer i øvrigt

 

Næste BS-møde er: 26.04.21 kl. 17:00 i huset.

 

Aflevering af kloak projekt er: 06.05.21 – sandsynligvis kl. ca. 15:00 (det præcise tidspunkt følger. Bs medlemmer opfordres til deltagelse.

Efterfulgt af BS møde kl. 17:00 med opdatering på kloak – eneste punkt.

Tina køber mad

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 31.03.21

Referat til bestyrelsesmøde onsdag 31.03.21 kl. 17 i Huset

Referent Tina og ordstyrer Carsten:

 

1. Kloak

a) Generel info: alt vand i området bliver lukket d. 7/4. Regner stadig med at der bliver aflevering at opgaven 6/5-21. Efter aflevering mangler de sidste finesser på festpladsen, men vaskeri & toilet kan åbnes. Vandmålere er forsinket i levering i 1 måned, når de er opsat vil der være aflæsning én gang om året, hvorpå regningen sendes til medlemmet. Vandaflæsning foregår via en app, og aflæser apparatur, og foretages af Bestyrelsen evt. vandlaug – mere når den tid kommer.

b) Bilvægt

Drøftelse af mulig- umuligheder omkring indkørsel med biler herunder tunge køretøjer af forskellig art. Aktuelt gælder vores ordensregler. Drøftelse af om vi skal redigere i ordensregler, og hvordan. Punktet kørselspolitik overføres som selvstændigt punkter til næste møde.

c) FAQ til medlemmer

Der er udsendt et oplæg. Vi beslutter at afvente gennemgang til næste møde

2. Økonomi

a) Revisor regnskab

Regnskab er sendt til intern revisor 1, men revisor 2 er sygemeldt hvorfor der skal sendes til suppleant. Der har endnu ikke været tilbagemelding fra revisor 1 på regnskabet.

Regnskabet er gennemgået med Forbundet.

b) udsendelse af regnskab

Enighed om at regnskabet udsendes til medlemmer, men vi afventer interne revisorers tilbagemelding. Regnskab forventes udsendt inden 1/5.

c) evt. øvrigt

Der afventes skifteretsattest fra Hxx ifm salg.

3. Drift – praktisk & vedligehold

a) Opslag haveaffald & container

Der kan ikke afleveres haveaffald. Opslag skal laves når det er muligt

b) Afhentning af affald -Gladsaxe?

Der skal etableres kontakt til Gladsaxe Kommune, så vi kan få præcise datoer for afhentning af haveaffald & køkkenaffald etc. – og gives besked om at vi p.t bygger.

c) Oprydning tavler

Der ryddes op på de tilgængelige tavler så der er plads til ny info

d) Nye tavler

Når ’vejarbejde’ er færdigt skal der laves nye tavler/ reparation da de nuværende er i ringe stand

e) c) evt. øvrigt

4. Drift – administrativt

a) Dok forlænget lejeaftale?

Vi afventer stadig dok for forlænget leje af grund aftale på 10 år med Gladsaxe kommune

b) Bs beslutninger

Info fra Kolonihaveforbundet, at indgribende beslutninger som fx eksklusion kræver en fuld beslutningsdygtig bestyrelse (relevant pga COVID19) – Helle overgår pr. ¼ fra suppleant til BS medlem – skal indberettes til Forbundet osv

c) Vedtægter & Ordensregler: kigges igennem

d) Nøgleliste

Klaus beholder nøglelisten – udlevering, og modtagelse. Frank afleverer dags dato nøgle

e) Motorvejen skal udvides. Den præcise dato for vejarbejdet kendes ikke. Der bliver ikke nedlagt haver. Der bliver nok mere støj i en periode, til gengæld kommer der forbedret støj værn op mellem motorvej og foreningen.

f) Kontorvagt og ansvars skema

Den opmærksomme læser har set at uge 32 ved en fejl er faldet ud af planen: eva & tina tager ugen. Kontorvagtplanen ligger virtuelt – og er ophængt.

g) GF – udskydelses medd, virtuelt, indkommet forslag

Enighed om at orientering om udsat GF fremsendes sammen med regnskab. Det er lovligt at udskyde GF under aktuelle situation. Enighed om at en virtuel løsning vil hæmme demokratisk deltagelse, og blive noget kaotisk med mere end 100 haver. Vi håber på at kunne afvikle enten 13/6, 14/8 eller 11/9 – udendørs eller indendørs. COVID19 vil show us.

Der er kommet 1 forslag.

5. Venteliste, vurdering, køb & Salg

a) Status venteliste

Der er kontakt med Forbundet om at afstemme indbetalinger cirka 1 maj – hvorefter ventelisten kan være opdateret. Der er lavet opslag om opskrivning på hjemmeside.

b) Opslag om vurdering & salg

Der er opslag på kontordøren ang. vurdering og salg først forventes at kunne ske slut maj/start juni. Vi forventer at bruge samme vurderingsmænd/kvinder

c) Vurdering og kloak

Forbundet oplyser at der ved vurdering/salg skal foreligge dokumentation på at kloak på egen grund er foretaget af autoriseret kloakmester. Intet yderligere. Der differencers imellem kloak på egen grund og fælles grund.

d) Hxx – ønsker salg

Er bedt om at henvende sig igen når det er muligt at foretage slag/vurdering

6. IT

a) Wifi på kontor – kode

De kyndige lover at kigge på kode til wifi på kontoret.

b) Mapper på Pc: køb/overdragelse, vurdering/salg

Forslag om at man overfører mails vedr. ens ansvarsområde til Mapper, således at det ikke bliver uoverskueligt at se nye mails. Det er der enighed om er en god ide. Enighed om at den ansvarlige for et område selv overfører sine mails til mapper, og at andre ikke svarer på mails på områder man ikke er ansvarlig for.

Drøftelse af ’navngivning’ af mapper, og hvorledes man kan lave undermapper. Vi nåede ikke til en beslutning desangående.

Drøftelse af oprydning på PC-skrivebord, således at der er mapper hvor ansvarsområderne er navngivet, således at man lægger sine skriverier i disse mapper. Enighed om at det er en god ide, og at den område ansvarlige selv sørger for fremadrettet at dette sker.

Der er lagt kontorvagt, og fælleshus leje ind i kalenderen på drivet.

Ekstra Pceren på kontoret får et reboot når Sølvi har undersøgt om hun har materialer liggende.

Gamle mails fra tidligere adresse ligger på xxxx

Når der skal udsendes til alle medlemmer findes mailadresser på formandsportalen – adgang via formand.

c) Udsendelse af regnskab; afventer

d) Oprydning på hjemmeside; punktet rykkes til næste gang, hvor vi også drøfter FB

7. Fællesarbejde og Udearealer

Der findes en dato – og laves opslag. De ansvarlige overvejer om man vil indkalde haver pr nummer eller lave åbne datoer. Og meget afhænger jo af COVID19. Enighed om at det fungerer godt når så mange som muligt fra bestyrelsen deltager på fællesarbejdet.

8. Gangudvalg – holder fri pt.

9. Huset

a) Opslag om lejning

Enighed om at man kan reservere datoer dvs huset, men at om det bliver realiseret afhænger af COVID19.

Opslag om åbning for reservation.

Datoer huset er reserveret er i kalender – obs på om alle datoer er overført til 2021

Bestyrelsen reserverer huset til 13/6 + 14/8 + 11/9

Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger (enighed herom)

Der benyttes samme leje procedure som sidst mht. depositum, og der betales for COVID19 rengøring (enighed herom)

 

10. Socialt samvær

Enighed om at det ville være fantastisk at holde en STOR fest for at fejre kloak osv – men at vi må afvente COVID19 situationen.

11. Toilet & vaskeri

Begge dele åbner 10/5 hvor der skal være foretaget rengøring, indkøbt materialer, sprit beholder udenfor osv. osv. – skal opslås når den tid kommer.

12. Byggeri

a) Indsendelse Gladsaxe 2020

Er sket.

b) Igangværende og nye sager 2021

Der er aktuelt 2 sager som er afsluttet

13. EVT; Meddelser, og orienteringer i øvrigt

Legeplads? – overvejelse til anvendelse af det lille område ved kontoret, i forbindelse med renovering af pladsen i øvrigt.

 

NÆSTE MØDE ER TIRSDAG 13/4 kl. 17 i huset.

VI KØBER PIZZA

Referat fra bestyrelsesmøde 13.03.21

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag 13.03.21 kl. 11- 14:00 i Huset

Deltagere: Kenneth, Helle, Eva, Sølvi, John, Carsten, Tina, Frank – afbud fra Klaus)

Referent og ordstyrer: Ti(ref.) – Carsten (ordstyrer)

1. Status, orienteringer og opfølgning på igangværende opgaver

A. Kloak projekt: Der er udsendt nyhedsbrev om processen. Nyhedsbrev fremsendes igen cirka 1 april. Der er som udmeldt forsinkelse. Forventes færdig i begyndelsen af maj måned. Udfordringer har været diverse fremkomster af rør. Håndværkerne arbejder også lørdag, og længe i hverdage. Der er et godt samarbejde med firmaet. Kæmpe hjælp fra Kloak udvalget- især Erling og Robert der også deltager i byggemøder. Hærværk og uautoriseret personers færden på byggepladsen har de sidste uger været i bedring. Foreningen har tilsyn på arbejdet efter 1 og 5 år. Festpladsen bliver planeret, og der kommer ’regnvandsbed’, og der afsættes lommer hvor der ikke er asfaltbelægning til regnvand (grus bevares på sideveje). Enighed om asfalts belægning (jf. tidligere beslutning)

Budgettet ser ud til at holde. Fremadrettet; der udarbejdes FAQ til medlemmerne (Kenneth), Opslag om tilbud på kloakføring til egen grund, Præcisering af at arbejdet skal være udført af autoriseret, Dokumentation om kloak i egen have skal indsamles og videresendes til Gladsaxe kommune, Afklaring af bilvægt på vejen før og efter asfaltering

Der er åbent i påsken – dette gælder også låger.

B. Økonomi for foreningen (budget & regnskab 2020): Regnskab 2020 gennemgået og godkendt. Der afventes godkendelse af interne revisorer. Budget 2021 godkendes af bestyrelsen.

C. Indsendelse af byggetilladelser 2020 til godkendelse i Gladsaxe Kommune: er ikke sket. Skal indsendes snarest (Carsten)

D. Opkrævning af pligtarbejde betaling 2020: Der er sendt opkrævninger til medlemmerne, og taget hånd om indsigelser. Sagen lukkes.

E. Beslutning om GF-udsættelse? & regnskab 2020: Covid19 situationen betyder at vi ikke kan holde en vanlig GF da Bestyrelsen/Foreningen skal efterleve myndighedernes anbefalinger. Enighed om at vi forhåbentligt kan afholde GF som i 2020 – udendørs. Enighed om at regnskab udsendes til medlemmerne via mail. Orientering om GF-udskydelse til medlemmerne via mail. Vi undersøger mulighederne for virtuel GF, men der er enighed om dettes begrænsninger, og behovet for drøftelser imellem Bestyrelse, medlemmer. (Tina undersøger det virtuelle muligheder)

Der er modtaget et forslag til GF (Tina gemmer). På valg i 2021 er formand (Eva), Suppleanter (John og Helle), BS-medlemmer x2 i to år (Carsten og Klaus) + 1 ledig plads til BS i et år (Frank)

Frank oplyser at han udtræder af BS pr. 1 april – suppleanter ønsker ikke at indtræde i rollen.

2. Nye opgaver 2021

A. Fordeling af ansvarsområder (se bilag): enighed om at man er ansvarlig for, at ens ansvarsområde fungerer, samt er den samlede Bestyrelse bro og overblik til de enkelte områder så alle ikke skal være inde over alting. Man sørger for at være opdateret, og orientere den samlede Bestyrelse, og evt. bede om support og være i dialog hvis der er krydsfelt i ansvarsområder. Man laver arbejdsgange, indkaldelser osv.

B. Fordeling af kontorvagts datoer: der laves et skema gældende fra 10 maj. Enighed om at bevare praksis omkring at den enkelte er ansvarlig for at bytte sin vagt ved forhindring af fremmøde. Tina

3. Drøftepunkter

4. Meddelelser, og orienteringer i øvrigt

A. Mailadresse: vi har fået ny mail, og skal være opmærksomme på at dette bliver kendt, og den gamle mail slettes på diverse dokumenter. Pt. videresendes mail til gl mailadresse. Der er lavet

undermapper hvor mailkorrespondance sager kan arkiveres. Mails der har ligget på ’den gamle mail’ kan findes i arkivet på den nye mail.

Der bedes om at der oprettes 2 mapper der differencer imellem vurdering/salg og Kontrakt/overtagelse. Kenneth. Der skal laves nyt opslag med mailadresse til kontoret tina john

5. Evt.: Vi afventer dokumentation omkring forlængelse af lejeaftale med Gladsaxe kommune på 10 år, og går derefter i dialogen med banken omkring foreningens lånoptagelse/afdrag.

Wifi virket i huset

Tavler og kontordør skal rykkes for forældede meddelelser john

Nye Tavler skal laves john og sølvi

Oprydning på hjemmesiden: der skal ryddes op på hjemmesiden i samarbejde med Web klaus

Hjemmeside: skal vi lave en ny hjemmeside? enighed om at BS-ressourcer pt prioriteres til eksisterende arbejdsopgaver

Opskrivning på venteliste skal være skudt i stilling inden 1 april tina

6. Næste møde

31.03.21 kl. 17.00 i Huset

Referat af BS møde 06.07.20

Ref BS møde 06.07.20 kl. 17:00 i Huset (store sal)

Afbud fra Sølvi – Frank - Carsten

MAIL – orienteringer og drøfte mails:

Fortroligt: Hxx: japansk invasiv planter: modtaget mail vedr. planten – der skal bortfjernes. Påtænkes at blive gjort i forbindelse med arbejdsdag i august hvor grunden forhåbentlig også kan blive mere parat til skurvogne.

-

Der er modtaget en ændret mailadresse fra medlem, hvilket er videresendt til Carsten der styrer maillisten.

Mails Opfølgning:

1. GANG UDVALG

Næste gangudvalgs dage er i starten af JULI & starten af AUGUST:

5.07.20: nyt fra gangudvalget runde – Der er rigtigt pænt generelt i haven.

Bevågenhed:

Fortroligt: . Have x er gået til vurdering. Vi afventer materiale om slag fra Hxx (Eva rykker)

 

2. HUSET

Nyt i forhold til COVID19 åbning – hvor er vi ?

Booking, håndsprit, afstandsmarkeringer, kontaktrakt, indbetalinger, rengøring, m.m:

Der er overblik & styr på åbningen. Der forventes at opslag og gulv markeringer kommer op i kommende uge. Klaus fortæller at der er aftalt rengøring

 

 

3. FÆLLESARBEJDE

Næste gang er 12.07.20, der er udsendt mails, og udpeget arbejdsområder + tovholdere. John oplyser at han også vil deltage

Obs på at næste fællesarbejde skal inkludere Hxx (hvis den er solgt), container, jernplade, Hxx hæk, vej bump+ anden hus hæk.

Desuden at have indkaldt skal slås op på web og tavler.

4. VURDERING – KØB -SALG – VENTELISTE

Sendt til Vurdering: fortroligt xxxxx

Modtaget retur fra Vurdering:

Fremvisning: fortroligt Hx +Hx – 2 interesserede i Hx og 2 interesseret i Hx

Salg: Forventes at foregår i løbet af ugen. Hx + Hx

Overtagelse i øvrigt: Hxx, pårørende påføres kontrakt

Forventes at komme til salg/har modtaget salgsmateriale: fortroligt Hx + x + x + xx+ xx+x+x+xx+xx

Dødsboer:

Drøftesager: At sige ja tak med forbehold til et hus: når man har skrevet kontrakt er der 14 dages fortrydelsesret.

5. KOLONI SAMVÆR – SOCIALE ARANGEMENTER

Nedlukningsperiode: COVID19 news

6. KONTOR og VASKERI og Toilet

Hvor er vi ift åbning: Skilte m.m. er opsat. Rengøringen har været der én gang, de skal have nøgle til rengøringsrummet.

 

7. KLOAK

Nyt : vi afventer bud efter materiale er sendt i udbud

8. GF:

News og hvor er vi?:

Tilbagemelding om brevstemmer: det tillader vores vedtægter ikke

Dirigent og referent: ja fra dirigent – afventer svar fra referent.

Hvis det bliver muligt satser vi på GF 08.08.20 – med et indkald 14 dage før 25.07.20 og samme dagsorden – dog med ændret dato. Der kan ikke modtages forslag. Vi forventer at der også skal indkaldes til ekstra GF pga. vedtægtsændringer. Det kan blive 16.08.20 kl. 14 efter samme koncept.

Referat og dirigent spørges (eva) – Carsten står for mail indkaldelser – Tina omskriver indkaldelse + dirigentpakken. Praktiske gøremål: stemmesedler (sølvi), dørvagt (tina & sølvi), mikrofon/strøm m.m ( klaus)

Afspærring af p-plads: klaus thomas og john

Øl og vand, sølvi og klaus

Opsalg + web: tina & john

 

9. ANDET

Ekstra PCer sættes i depot – Klaus sørger for det sker – hvor er vi ? sket

Sikkerhed på Pcerne bliver opdateret, og Sølvi spørger Robert om han kan sørge for ’tråd’ i opsætning. Hvor er vi? afventer

Præmiehaver: se mail udsendt fra Forbundet, og videresendt af Eva. Der skal indstilles præmiehaver senest 15.07.20 d.v.s at processen skal i gang. John har aftale med Eva. Hvor er vi? Der skal kigges og indstilles 13.07.20

Byggeri: Er der nyt?

Medlemslisten skal opdateres v Carsten, der aftaler overlevering med Eva -hvor er vi- afventer

Kreds: tilbagemelding omkring ansvarsforsikring & leje af Hus fra Kredsen ifm kloak - afventer - afventer

Tavler: er der nyt? Sølvi & John styrer nye tavle/udskiftning/nedtagning - afventer

Hjertestarter: ændring af antal hjertestartede på hjemmeside – er det sket? - afventer

 

 

EVT:

Klaus er on/off i uge 30+31+32 pga ferie + Sølvi I uge 28+29+30

Næste møde er: 20.07.20

Referat af BS møde 08.06.20

Referat BS møde 08.06.20 kl. 17:00 i Huset (store sal)

Tilstede: Tina, Sølvi,Eva,Frank,Klaus,carsten,John

1. MAIL – orienteringer og drøfte mails

Er der nye mails til drøftelse?

Hxx (fortroligt): Mail omkring hul i naboens tag – er det et forsikringsspørgsmål spørges der? Enighed om at det er det muligvis, og parterne må ordne det indbyrdes, og selv kontakte forsikring. Svar på mail gøres af Sølvi

Hxx (fortroligt): Ønsker en uddybning af mangler ifm. Gangudvalgsseddel (thomas+John svarer – er det sket? Ja

Hxx(fortroligt): der skal besvares mail ang. påmindelse fra Gangudvalg John&Thomas

 

2. Mails Opfølgning: Medlemslisten skal opdateres v Carsten, der aftaler overlevering med Eva- er det sket? – der arbejdes på at finde en overlapdato

3. GANG UDVALG

Tilbagemelding fra Gangudvalg på opfølgning 07.06.20:

Gangudvalget kan se mange synlige fremskridt i vedligeholdet.

Bevågenhed:

Hxx (fortroligt) – har fået salgsmateriale udleveret.

Hxx (Fortroligt) skal kontaktes mhp forbedret standard (EVA) – er det sket

Gangudvalget fortæller at der er sket fremskridt hvorfor det ikke er nødvendigt med ’bevågenhed’ – sagen lukkes

NYE bevågenhedshaver: Fortroligt H + x+xx+xx

Næste gangudvalgs dage er: i starten af JULI & starten af AUGUST. John & Thomas finder dato og slår op

4. HUSET

Nedlukningsperiode/åbning? COVID19 news

Frank laver webopslag om at der ikke kan lejes Hus/bookes førend dette opslås som mulighed.

Drøftelse af åbning, beslutning om at huset er lukket for udlejning og booking i juni måned. Vi finder er svært at overholde de gældende retningslinjer. Hvis der kommer nye retningslinjer overvejes åbning før. Hvis/når huset kan åbnes drøftes hvorledes retningslinjerne skal være for lejeren afhængig af anbefalinger.

5. FÆLLESARBEJDE

07.06.20:

Enighed om at dagen var vellykket. Det fungerer godt med mange medlemmer og BS-medlemmer og opgaver.

Næste dato? og hvordan næste gang?

Vi fortsætter med samme model til næste pligtarbejde-dage som er 12.07 + 16.08.

De sidste opgaver skal fordeles på disse dage. Vi skal have øje for om der er vigtige opgaver f.eks. fjernelse af hæk ifm. kloak projekt.

Carsten og Thomas er tovholdere på indkald af haver, forslag til opgaver, og fordeling e.t.c.

 

Drøftelse af det hensigtsmæssige i at de haver der er på pligtarbejde indkald slås op på tavler og på web

 

Når sæsonen lukker opgøres ikke fremmødte på indkald/individuel opgave/fritagelse/udeblivelser (Carsten) – som sender til kasserer der sørger for at bod opkræves via Forbundet Christina.

 

6. VURDERING – KØB -SALG – VENTELISTE

Sendt til Vurdering: Fortroligt xx + x

Modtaget retur fra Vurdering: Hx +xx

Fremvisning: Hx + Hxx, opslået internt til 12.06.20, derpå venteliste invitation efter samme model som brug til Hxx + xx, da det fungerede godt.

Salg: Hx, der er gang i salgsproceduren.

Overtagelse i øvrigt: H xx, fortroligt (dødsbo)- der er møde med henblik på overtagelse. Afventer. Hxx fortroligt, er i proces

Forventes at komme til salg: fortroligt Hxx + xx + x + x+ x + x Dødsboer: Hx hvor der afventes salg/overtagelse

Drøftesager:

Hxx (fortroligt) – forbundet tilskrevet omkring lovliggørelse af el, da el attest viser mangler, og sælger er i tvivl om man vil frakoble el’en fremfor at lovliggøre – der spørges om man skal fjerne alle installationer hvis man frakobler. Forbundet svarer: hvis sælger frakobler på hovedforsyningslinien eller i huset, i forbindelse med at der er konstateret ulovligt elarbejde så skal alle elinstallationer i huset fjernes. Dette for at sikre at der ikke sker en opkobling fra nye ejere og der opnår ild, personskade eller anden ulykke.

Fortroligt: Kperson er i forbundet er xxxxx.

Have xx (fortroligt) er informeret

7. KOLONI SAMVÆR – SOCIALE ARANGEMENTER

Nedlukningsperiode: COVID19 news

Eva undersøger om man kan låne/leje lokaler af Gladsaxe kommune til en efterårsfest – hvor er vi? Drøftelse omkring muligheden for en fest i foreningen hvis Covid19 anbefalingerne lempes evt ifm Gf. Vi afventer

8. KONTOR og VASKERI

Nedlukningsperiode: COVID19 news

Drøftelse af Vaskeri & toiletter/bad. Enighed om at toiletter kan genåbnes når der er fundet en fast rengøring som kommer 1 gang om ugen. Desuden skal der i lighed med i vaskeriet placeres sprit, klude, være max antal (2), der skal være opslag om retningslinjer dvs sprit, rengør, antal. Kontorvagten har ansvar for at der er remedier. Hvis retningslinjer ikke overholdes lukkes toilet/bad igen.

Sølvi kontakter rengøringshjælp – når aftalen er oppe og køre, laves der opslag+web+opslag mv i ’vognen’. (tina)

 

Der er nu netstik til Pc 2

Ekstra PCer sættes i depot – Klaus sørger for det sker

Vores sikkerhed på Pcerne bliver opdateret v/Robert

9. KLOAK

Materiale udsendt 04.06.20: De kommentarer som er kommet i feedback medtages i det videre arbejde. Eva

Drøftelse omkring nødvendigheden af at fællesarbejdet tager højde for at der skal fjernes en hæk ved huset. Desuden drøftelse af hvor man kan placere container, og jernplader.

10. ANDET

Nøgler Alle A nøgler er modtaget

Der kommer C nøgler og hængelås til foreningens skure – vi afventer at nøglerne kommer

GF: Drøftelse af mulighederne for at afholde GF. Man kan afholde GF udenfor på Pplads, og overholde reglerne, hvis der som forventet åbnes op for mere end 100 personer i en forsamling. Det skulle (forhåbentlig) ske 08.08.20

Hvis det bliver muligt satser vi på GF 08.08.20 – med et indkald 14 dage før 25.07.20 og samme dagsorden – dog med ændret dato. Der kan ikke modtages forslag.

 

Vi forventer at der også skal indkaldes til ekstra GF pga. vedtægtsændringer. Det kan blive 16.08.20 kl. 14 efter samme koncept.

Referat og dirigent spørges (eva) – Carsten står for mail indkaldelser – Tina omskriver indkaldelse + dirigentpakken. Praktiske gøremål skal fordeles.

Drøftelse af muligheder for brevstemmer, hvilket ikke er tilladt ifgl vores vedtægter. Eva undersøger om der er særregler i COVID19 tiden så man kan tilgodese særligt udsatte.

Sekundært er det muligt at de kan følge med på en virtuel forbindelse.

Eva taler med Forbundet.

Renovation/grus: overblik over betalere, ja det er der på de som har meldt at de har taget grus.

Byggeri: Er der nyt? Intet nyt

Brand materiale: Har vi fået en rapport? Frank & Klaus kontakter brandmyndighederne for at finde rapporten – vi afventer

Kreds: tilbagemelding omkring ansvarsforsikring & leje af Hus fra Kredsen ifm kloak – vi afventer

Tavler: er der nyt? Sølvi & John styrer nye tavle/udskiftning/nedtagning – vi afventer

 

ANDET og EVT:

Hjertestarter: Frank & Klaus sørger for at der bliver indrapporteret og hjertestarteren bliver opdateret + kommer indenfor til vinter.

Salg af tomme flasker: er sket

Udlejning af telte og værktøj: er slettet fra kontor-regnskabs-listen

 

Fortroligt/kloak: Overvejelser omkring at anvende Hxx til skurvogne ved kloak projekt, da Hxx angiveligt ønsker at sælge. Hvis der sælges, er Kolonihave forbundet forespurgt om det er lovligt at købe grunden midlertidig til skurvogn. Det er det

Hvis Hxx planen bliver realiseret skal pligtarbejdet sørge for at grunden er brugbar.

 

 

Næste møde er: 22.06.20 i huset ( afbud fra Eva

Referat af BS møde 25.05.20

Referat BS møde 25.05.20 kl. 17:00 i Huset (store sal)

Deltagere : Frank John, Carsten, Klaus, Thomas, Tina, Sølvi, Eva. Ref godk. Referent: tina

1. MAIL – orienteringer og drøfte mails

H xx (fortroligt) : Ønsker en uddybning af mangler ifm Gangudvalgsseddel (thomas+John svarer.

Hxxx (fortroligt): Forespørger om maskiner må bruges på helligdage? i ordensregler står der udelukkende søndage, hvilket man skulle mene var at sidestille med søndage. Hvis dette skal præciseres skal der stilles forslag på GF. Der er svaret

2. Mails Opfølgning: Medlemslisten skal opdateres v Carsten, der aftaler overlevering med Eva

3. GANG UDVALG

Tilbagemelding fra Gangudvalg på opfølgning 23.05.20:

Generelt er der blevet rigtigt pænt i Foreningen. Der er fortsat nogle haver som ’hænger’ – de har fået endnu en påmindelse. Der bliver fulgt op 07.06.20. (thomas+john)

Hvis der ikke er sket fremskridt går haverne videre til ’bevågenhed’ og kontakt.

Bevågenhed:

Hxx (fortroligt) Eva tager et kig – hvor er vi? Har fået udleveret sagsdokumenter.

Hxx (fortroligt) hvor er vi? Der er arbejdet i haven som nu er i bedre stand. Der er tilkendegivet at man sandsynligvis til sælge.

Hxx (Fortroligt) skal kontaktes mhp forbedret standard (EVA)

4. HUSET

Nedlukningsperiode/åbning? Ift COVID19: Nedlukningen af huset fortsætter.

Enighed om at der p.t ikke kan reserveres datoer for leje af Huset – det bliver der først åbnet op for senere afhængig af COVID19.

Frank og Klaus svarer interesserede lejere & Frank sørger for at der kommer en opslag på web desangående.

Ifølge tidligere Bestyrelsesmøder, har alle der havde lejet Huset fået besked om at dette er annulleret. Frank & Klaus sikre sig at det er sket.

Sølvi oplyser, at der kun har været én betaling af leje af Huset- og den er tilbageført.

5. FÆLLESARBEJDE

07.06.20:

Frank sørger for indkøb af sodavand, vand & øl med hjælp fra John.

John sørger for indkøb af håndsprit

Sølvi køber rengøringsmidler.

Opgaver – fordeling er lavet

Indkald – Listen revideres

Individuelle opgaver:

Overblik over Haver som har lavet individuelt fællesarbejde: liste skal sendes til kasserer således at de ikke opkræves bod. Carsten

6. VURDERING – KØB -SALG – VENTELISTE

Nedluknings/åbning periode Ift. COVID19

Sendt til Vurdering: Hxx + Hxx

Fremvisning: Hx, hvor er vi? Flere har vist interesse, og salgsproceduren forventes at begynde 1 juni, til den øverst på ventelisten.

Salg: Hxx, hvor er vi? Huset er solgt pr. 01.06.20

 

Forventes at komme til salg: fortroligt - Dødsboer: hvor der afventes salg/overtagelse

Drøftesager:

Hxx fortroligt: info om el skal lovgøres – er det sket? Ja – vi afventer om el er lovliggjort.

Hxx fortroligt; info om at lovliggøre skrivelse + henvendelse til jurist i Kolonihaveforbundet + næste regning påføres el. Frist til 01.06.20. Hvor er vi ? Der opkræves el på næste regning og Haven er tilskrevet om lovliggørelse senest 01.06.20.

Tilbagemelding fra Jurist i forbundet med dokumenter er modtaget hvis det bliver nødvendigt med næste skridt for lovliggørelse.

7. KOLONI SAMVÆR – SOCIALE ARANGEMENTER

Nedlukningsperiode: Ift. COVID19; der er fortsat lukket ned for festlige fælles arrangementer.

Eva undersøger om man kan låne/leje lokaler af Gladsaxe kommune til en efterårsfest – hvor er vi ? – intet nyt

8. KONTOR og VASKERI

Nedlukningsperiode: Ift COVID19;

Ansvarsområder: Opsummering af ansvarsområder så alle ved hvem som er ansvarlig for hvad.

Kontorvagter: Er der nyt ? Enighed om at kontorvagt skemaet kører som udsendt. Hvis man ikke kan sørger man selv for at bytte.

Kontorvagten er ansvarlig for at svare på mails eller sende videre til den ansvarlige for området.

Der er IKKE åbent på kontoret. Der er vindues ekspedition. Det fungerer godt.

Kontoret er blev FLOT ! og pladsen bedre udnyttet. Klaus sørger for netstik så begge Pcere kan benyttes.

Ekstra PCer sættes i depot.

9. KLOAK

Er der noget nyt ? afventer udbudsmatriale

10. ANDET

Ordensregler; hvis der er medlemmer som ikke er enig i reglerne skal der stilles forslag om ændring på GF. Bestyrelsen skal følge de retningslinjer som eksisterer.

Nøgler og åben dør; Der er flere gange observeret åben dør i Huset og enkelte gange på kontoret. Enighed om at vi af hensyn til Datasikkerheds loven må inddrage nøgler (A) fra andre end BS-medlemmer.

Michael (tidligere BS medlem) har afleveret nøgle.

Der kommer C nøgler og hængelås til foreningens skure.

Fældning af træer: Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der er sket en voldsom beskæring af træer på vores nabo matrikel –på kollegiegrunden ved ’ den lille parkeringsplads’.

Det er forbudt af beskære træer på andres matrikel, hvorfor Bestyrelsen naturligvis ikke har givet accept af en sådan handling, eller er blevet forespurgt.

 

Hvis du vil beskære et træ, skal træet stå i din egen have. Hvis der er grene som hænger ind over din hæk, taler du med din nabo og finder en ordning. Man må kun klippe/save grene af der hænger ind i din have til skel (midt hæk)

Forsikring: Sølvi undersøger om vi skal skifte til TRYG eller fortsat bevare vores forsikring i Forbundet – er der nyt ? Enighed om at retshjælpsforsikring tegnes i forbundet sammen med bestyrelsesansvarsforsikringen

GF: intet nyt

Renovation/grus: overblik over betalere – status Sølvi. Der har været henvendelser fra medlemmer der har taget grus og det bliver sat på næste lejeopkrævning. Der er dog stadig STOR forskel på mængden af grus og indbetalinger.

Byggeri: Er der nyt? herunder Hxx og Hxx. Der er modtaget papirer fra Hxx

Økonomi – opfølgning på pris dagrenovation. Kasserer Sølvi er i dialog med Gladsaxe kommune. Renovationsprisen er okay, da beløbet vi undrede os over var et budget tal.

Telefon: er det offentliggjort? og hvordan er det gået?

Brand materiale: Har vi fået en rapport? – vi mangler at få en rapport, men har fået en regning. Frank & Klaus kontakter brandmyndighederne for at finde rapporten …..

Kreds: tilbagemelding omkring ansvarsforsikring & leje af Hus fra Kredsen ifm kloak - er der nyt? Kredsen har indbetalt leje – men ikke givet en tilbagemelding omkring eget ansvar under kloak.

Bestyrelsesliste: Michael skal streges på den eksisterende liste over BS-medlemmer – er der nyt? listen er revideret på web. John sætter på tavler.

Tavler: Syge tavler der falder fra hinanden, ikke kan åbnes m.m. nedtages/repareres/nye købes. Enighed om at vi ikke behøver tavler alle steder i foreningen. 3 styk burde være nok. Indgang, ved kontor, og i ’bunden’. (kontor, skur, ’bund’) – er der nyt? Sølvi & John styrer nye tavle/udskiftning/nedtagning.

 

ANDET og EVT:

Restance oversigt: 2 Haver er i restance.

Salg af tomme flasker: De skal sælges inden fællesarbejdet – klaus & Sølvi

Udlejning af telte og værktøj: Værktøjet er itu eller forsvundet og teltene er i stykker på nær 1 stk. (som vi købte sidste år). Det betyder i praksis, at vi IKKE udlejer værktøj & telte. Det skal derfor slettes på kontor-regnskabs-listen – Sølvi.

 

Stor ros til Sølvi for at være primus motor på kontor make-over

Næste møde: 08.06.20 kl. 17 i huset

Referat af BS møde 11.05.20

Ref BS møde 11.05.20 kl. 17:00 i Huset (store sal)

Deltagere: Eva, Sølvi, Tina, Klaus, Thomas, John, Carsten pr. virtuelt medie, fravær: Frank.

Forrige referat godkendt. Referat: tina

1. MAIL – orienteringer og drøfte mail:

Fortroligt, Henvendelse fra, da der de seneste uger har været en ukendt mand i Foreningen, der dels har omdelt & ophængt sedler, og dels har været kontaktopsøgende omkring seksuelle ydelser. Der har været kontakt med ’ Gården’ som har taget hånd om situationen da man er enige om at det er en beboer der fra stedet.

2. Mails Opfølgning:

bod, har fået besked om at bod er krediteret for pligtarbejde 2019

udlån, har fået besked om at udlån er okay med betingelser, kopi i havemappe.

medejer, er påført på kontrakt

medejer, ønsker ikke længere at være på kontakt, hvorfor sagen er lukket

3. GANG UDVALG

Tilbagemelding fra Gangudvalg 03.05.20, enighed om at det har haft effekt ift haveordning. Gangudvalg peger på H skal have bevågenhed. Eva tager et kig.

Gangudvalget følger op på rundering 23.05.20, og lægger en ’skrappere påtale seddel’ hvis der ikke er sket forbedringer. Enighed om at dette annonceres.

Der har været forespørgsler omkring hvad er skel hvilket gøres tydeligt på opslag

Fortroligt. H Dialog med H (datter) mhp at bringe orden i haven således at den efterfølgende kan sættes til salg. Eva

Fortroligt. Hxx: dialog med Hxx, der tilkendegiver haven vil blive sat til salg snarest. Eva

Fortroligt. Hxx: dialog med Hxxx, der pt bringer haven i orden mhp salg. Eva

4. HUSET

Nedlukningsperiode/åbning? Ift COVID19: Nedlukningen af huset fortsætter.

Der er sendt besked, foretaget slet i kalender, og krediteret hvor der allerede var opkrævet leje

5. FÆLLESARBEJDE

Nedlukningsperiode/åbning ? Ift COVID19

Der har været begrænset aktiviteter med individuelle opgaver – drøftes hvorvidt vi kan arrangere fællesarbejde under hensyn til COVID19 anbefalinger.

Det aftales at man indkalder a la 30-40 haver, som fremmøder forskellige steder i Forening (max 10 personer pr. sted) for at udføre opgaver. Indkaldelsen sker pr mail, og med en frist på cirka 3 uger.

Carsten og Thomas danner sig et overblik over opgaver og relevante haver.

Hvis en indkaldt have ikke kan fremmøde må vi forvente at der gives besked/mail. Hvis årsagen omhandler sygdom COVID19 eller anden sygdom, COVID19 isolation eller selvvalgt isolation pga. at være i risikogruppe forholder vi os til hver enkel Have mhp fritagelse.

Fællesarbejde planlægges til 07.06.20 – alle hjælper.

 

Individuelle opgaver: mails omkring dette enten videresendes til Carsten eller printes og lægges i Carsten dueslag. Det anslås at cirka 10 personer har lavet individuelt fællesarbejde. Carsten laver et overblik, og sørger for videresendt til kasserer Sølvi så der ikke kommer bod.

 

 

6. VURDERING – KØB -SALG – VENTELISTE

Nedluknings/åbning periode Ift. COVID19, vi er i gang med at forsøge os med ny salgsform hvor sælger selv træffer aftaler med venteliste købere for fremvisning. Pt. ser det ud til at fungere.

Vurderingsudvalget, er åbnet igen.

Vurderinger, generelt: Forbundet har meddelt at vurderinger kan forlænges i max 3 mdr. til 30.08.20.

 

Vurdering: Hxx + H xx er sendt til vurderingsfolkene. Vi afventer at der kommer vurderingsrapport. Der er ikke flere haver som afventer vurdering p.t.

Salg: Hxx og Hx er p.t i fremvisning. 25 fra ventelisten er indbudt. 15.05.20 indkaldes de næste 25 fra ventelisten.

Indtil videre har 1 person udtrykt interesse for at købe Hxx.

Forventes at komme til salg: xxx Dødsboer xxxx hvor der afventes salg/overtagelse

 

Drøftesager:

Fortroligt, Hxx ; som aktuelt ønsker vurdering og salg. El rapport peger på flere mangler, hvoraf nogle er indgribende (farlige). Der kan IKKE foretages salg førend der er sket udbedring eller der er sket en frakobling af el via autoriseret elektriker. Vurderingsudvalget er informeret, og Hxx er informeret. Det skal ske igen. Tina

Fortroligt, Hxx; der er ubetalte elregninger som er betalt via foreningens konto. Leje betales. Ved næste lejeopkrævning påføres elregninger (01.06.20). I øvrigt så er der tale om et dødsbo, hvor vi ikke kan komme i dialog for at få lovliggjort hvem der p.t ejer haven.

Der tages kontakt til Forbundet-jurist, og Hxx tilskrives med en kraftig påmindelse om at bringe orden i forholdene. (Tina)

Ventelisten: er opdateret, og samstemt med Forbundet, der ikke længere noterer telefon & mailadresser. Der er 54 på ventelisten – hvor cirka ½ er nye.

7. KOLONI SAMVÆR – SOCIALE ARANGEMENTER

Nedlukningsperiode: Ift COVID19; der er fortsat lukket ned for festlige fælles arrangementer.

Enighed om at man kan sigte på at lave en efterårsfest i andre lokaler – evt. samtidig med en GF. Eva undersøger om man kan låne/leje lokaler af Gladsaxe kommune.

8. KONTOR og VASKERI

Nedlukningsperiode: Ift COVID19; Der er fortsat lukket for almindelig kontorvagt. Det fungerer udmærket med salg af vaskekort via vinduet (minimum 300 kr). Der er ikke mange henvendelser. Vi forlænger ordningen.

Kontorvagter: Enighed om at vi aktiverer kontor-vagt-planen således at vaskekort tjansen fordeles på flere hænder. Der skal minimum være 1 på vagt, og det aftales imellem dem der pt står på vagtplanen hvem som møder.

Der er IKKE åbent på kontoret. Der er vindues ekspedition.

9. KLOAK

Tidsplan og udbudsmateriale; Der er ikke ændringer i den forventede tidsplanen som foreligger, som også har været i kloakudvalget. Vedtaget.

Der foreligger endnu ikke udbudsmaterialer. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialer, inddrages eksisterende charter (hensigtserklæring udarbejdet mellem byggeri arbejdsgiver & - tagere, hvori det tydeliggøres at der skal være overenskomstmæssige ordnede forhold ) – Eva videreformidler denne beslutning til kloakudvalg og MOE

 

10. ANDET

Forsikring: Der har været dialog med TRYG som har vores almindelige skadesforsikringer. Vi har Bestyrelsesansvarsforsikring, herunder retshjælp via Forbundet. Sølvi undersøger om vi skal skifte til TRYG eller fortsat bevare vores forsikring i Forbundet.

GF: mulighed for Space GF; Forbundet har købt en aftale hvor foreninger kan opkoble sig for cirka 1300 kr., så GF kan foregå virtuelt. Forbundet anbefaler samtidig at man kun bruger denne løsning hvis der er uopsættelige sager. Vi er enige om at afventer COVID19 (det er ikke aktuelt for os pt)

Renovation/grus: overblik over betalere? Når vi modtager mail om køb skal den printes og lægges til kasserer Sølvi. Vi undrer os meget over hvor få som har oplyst køb, i forhold til mængden af grus som er væk.

Byggeri: Er der nyt? herunder Hxx og Hxx. Vi afventer at Carsten er rask.

Økonomi – opfølgning på pris dagrenovation. Kasserer Sølvi er i dialog med Gladsaxe kommune

Kagså hække: Er klippet

Telefon: hvordan skal den bruges – og hvor skal nummeret offentliggøres. Enighed om at det er en nødtelefon. Der bliver ikke aflyttet telefonsvarer. Henvendelser forgår pr mail. Det er kun akut og i nød dette nummer kan bruges. (20377292)

Storskrald: Skal vi have det og hvordan? – afstemning, hvor flertal ikke mener at der skal opstilles storskrald container.

Brand materiale: I huset er tjekket. Vi har fået regning, men endnu ingen rapport.

Kreds: fortroligt;

A nøgle: som p.t er hos Michael skal afleveres. Klaus kontakter ham

Bestyrelsesliste: Michael skal streges på den eksisterende liste over BS-medlemmer

Tavler: Syge tavler der falder fra hinanden, ikke kan åbnes m.m. nedtages/repareres/nye købes. Enighed om at vi ikke behøver tavler alle steder i foreningen. 3 styk burde være nok. Indgang, ved kontor, og i ’bunden’. (kontor, skur, ’bund’)

Personsag: fortroligt. Hxx har følt sig kaldet til at fælde et træ på parkeringspladsen, og mener også at andre træer på p-pladsen bør fældes. Hxx er informeret om at der ikke skal fældes flere træer, og at der IKKE er selvtægt ift lyster omkring fældning m.m.

Næste møde: 25.05.20 i Huset kl. 17

Referat af BS møde 15.04.20

Referat til BS møde 15.04.20 kl. 17:00 i Huset (store sal)

Deltagere: Eva, Sølvi, Tina, Thomas, Carsten, Klaus, John. Afbud: Frank.

Forrige ref er godkendt. Referat Tina

1. Fortroligt: Mail Hxx vedr. bod & asfalt arbejde: enighed om at ingen erindrer at der truffet aftale om at Hxx ikke skulle deltage i fælles arbejde 2019 – dog huskes at der blev lavet asfaltarbejde. Beslutning om at bod tilbagekaldes og Hxx orienteres om at fremover skal der være dokumentation. (tina skriver / sølvi tilbagefører bod)

Fortroligt: Mail H xx vedr. udlån af have sæson 2020: Ikke lovligt iht vedtægter. Enighed om at der enkeltstående gives tilladelse jf. tidligere dispensation, samt at vi fremadrettet skal være opmærksomme på at ”dispensationer” ikke skrider. (Tina svarer)

CVR nr – ’firmaet’ HF Samvirke er lukket og skal genåbnes – er det sket?: Det er sket

Samspisning: kvitteringer & regnskab – hvor er vi?: Sølvi har styr på dette

Fortroligt: Mail: xx ønsker påført medlejer: enighed om at der skal forevises dokumentation på fælles adresse i 2 år, der lægges i havemappe, at Haven informeres om pris, og videre sagsgang. Sølvi & Eva kontakter e.t.c.

Fortroligt: xxx – på lejekontrakt. Drejer sig om et salg i 2019, hvor der er lavet en aftale omkring dette. Eva & sølvi holder snor i sagen.

Fortroligt: H xx, vi modtager utroligt mange mails, og dialogen har været pågående i hele 2019. Aktuelt ønsker Hxx at sælge sin have. Tina holder snor i sagen

2. GANG UDVALG

Nedlukningsperiode/åbning: Enighed om at Gangudvalget skal i gang. Første gang er 03.05.20. De som får sedler får 4 uger til at rette op – modsat under normale omstændigheder 3 uger – således at man tager hensyn til eventuel COVID19 sygdom.

Der er sedler til opslag og sedler til postkasser i mappe på kontoret.

Fortroligt: H xx indkaldes til samtale. Der er afleveret sedler, sendt mails, sendt brev, sendt anbefalet brev igennem hele sæson 2019 uden resultat. Eva indkalder og tager samtalen.

3. HUSET

Nedlukningsperiode? Er der sendt besked til lejere? Er der koordineret annulleret udlejning (opkrævning) med kassereren & Forbundet ?: enighed om at huset indtil videre er lukket ned. Vi følger anvisninger fra myndigheder/Forbundet. P.t løber nedlukning til 10 maj.

Der er en del som har aflyst der leje af Huset. Klaus & Frank har skrevet til alle lejere af huset med en info omkring af Huset foreløbig er lukket, hvorfor deres leje er annulleret.

Skrevet til lejere frem til 10 maj – og varslet de øvrige om at Huset måske ikke er til rådighed men at vi følger myndighedernes anvisning.

Lejerne er slettet i kalender.

Enighed om at dette får et ekstra eftersyn – sådan at vi sikre at lejere ikke opkræves for et hus de ikke lejer. Når en leje annulleres skal Sølvi have besked, sådan at der ikke opkræves.

Der har været én episode. (Frank & Klaus)

 

4. FÆLLESARBEJDE

Nedlukningsperiode: vi følger myndighedernes & Forbundet anvisninger hvorfor fællesarbejde foreløbig er lukket ned til 10 maj.

Enighed om: at den enkelte have har mulighed for at tage initiativ til at udføre en opgave for foreningen – og dermed bliver streget på fællesarbejde listen såfremt dette kommer op og køre i 2020.

Hvis en have ønsker at tage en opgave for foreningen – og blive streget på fællesarbejde sedlen, så skal der sendes en mail til bestyrelsen eller lægges en seddel med Havenummer, dato og opgave i kontorpostkassen, så Bestyrelsen bevarer overblik. Tovholdere er Carsten & Thomas. Der sættes seddel op + web

 

5. VURDERING – KØB -SALG – VENTELISTE

Hvor er vi? – nedlukningsperiode: Vurdering er lukket til og med 30.04.20. Tina skriver med Udvalget omkring åbningsdato. Netop i dag er der kommet 2 Haver klar til vurdering (Hxx + H x). Tina skriver til Forbundet om varigheden af vurderinger forlænges pga COVID19.

43 har været interesseret i at komme på ventelisten. Inden 1 maj gennemgås konti for at se indbetalinger, der så påføres venteliste.

Eksisterende på ventelisten er opkrævet året gebyr, inden 1 maj fås en oversigt over restancer, så der kan slettes. Herefter er ventelisten opdateret cirka 1 maj – og den sendes derpå til Forbundet som opkræver gebyr igen 1 april 2021.

Sølvi giver indbetalingsoversigt til Tina, Tina kontakter Forbund omkring restance, og opdatere.

Der er 2 Huse klar/næsten klar til salg Hx og Hxx. Hx varetages af advokatfirma hvilket gør diverse lidt mere langtrukkent. Pt afventes svar på hvem der vil så for fremvisning.

Hxx; har meldt sig salgsklar.

Drøftelse af den aktuelle nedlukning, og dilemmaet omkring hvorledes vi kan sørge for at der sker salg samtidig med at vi tager hensyn til myndighedernes udmelding, sådan at vores pukkel ikke bliver for stor & salg kan finde sted inden den tidlige nedlukning 30.08.20.

Enighed om at vi forsøgsvis i nedlukningsperioden prøver med følgende procedure:

1.Haven til salg kontaktes – og der gives tilladelse til at udlevere telefonnummer 2. De første 20 tilskrives på ventelisten om ledigt hus og telefonnummer udleveres så de kan kontakte sælger for en fremvisning. 3. venteliste deltagerne melder tilbage hvorvidt de er interesserede i handel. 4. der udstikker en periode for fremvisning og tilbagemelding til sælger & venteliste 5. Når der er tilbagemelding gennemgås kriterier for hvem der kan købe 6. Der tilbagemeldes til sælger, køber og bestyrelsens salgs ansvarlige.

Hvis ingen af de første 20 er interesseret i køb udmeldes et nyt vindue, og de næste 20 tilbydes fremvisning. (tina + sølvi&eva salg)

 

 

 

6. KOLONI SAMVÆR – SOCIALE ARANGEMENTER

Nedlukningsperiode: vi følger retningslinjer fra myndigheder. Foreløbig dato er 10 maj.

 

7. KONTOR

Nedlukningsperiode: vi følger retningslinjer fra myndigheder. Foreløbig dato er 10 maj.

Info fra kontorvagter: Når man har kontor vagt tjekkes mailen, der svares på henvendelser, der sendes videre til de ansvarlige, eller at det tages op på BSmøde.

8. VASKERI

Åbent/ lukket …..hvordan: Vaskeriet er åbent, drøftelse af hvordan vi gør det anvendeligt:

Der er omsat sedler omkring spritning af håndtag, hænder osv – altså de gældende retningslinjer. Enighed om at kontorvinduet fra 22.04.20 bliver åbent 18-19 og fremadrettet til foreløbig 10 maj. Igennem vinduet kan man købe vaskekort på minimum kr. 300. Der kan KUN købes vaskekort INTET andet kan gøres så henvises til postkasse/mail. Der kan IKKE være medlemmer på kontoret. Samling udenfor kontor vindue må max være på 10 personer med 2 meters afstand. Web – opslag. Klaus tilbyder at være vndues vaske sælger.

9. NYHEDSBREV OG KLOAK

Skal det laves? Eva laver et udkast til nyhedsbrev. Kloak udvalget fungerer og der er masser af spørgsmål der skal afklares løbende. Kloak er stadig i den fase hvor der skal udarbejdes udbud materiale.

10. Andet

GF: Vi afventer myndighedernes udmeldinger.

Renovation/grus: Thomas bestiller GRUS der koster 25kr pr trillebør. Thomas sørger for afspærring Der har været dialog med Gladsaxe kommune omkring renovation og afhentning, der ikke er forløbet tilfredsstillende (de har glemt os)..

Byggeri: Det indsendte materiale omkring godkendt byggeri til Gladsaxe kommune er godkendt, FORTROLIGT bortset fra Hxx + Hxx hvor man ønsker nye tegninger. Hxx mener at der ligger en dispensationsskrivelse ift afstand til skel. Enighed om at Hxx må fremvise dispensation da vi ikke kan finde den i have mappe. De nye tegninger skal indsendes til Gladsaxe. Carsten.

Økonomi – Budget regnskab og restanceoversigt. Sølvi spørger ind til 3090 (dagrenovation)

Data aftale; der skal indsendes en ny til forbundet (tina)

Kagså hække: Gladsaxe kommune er obs på vores hække mod kagså stien, hvorfor haverne der ligger der skal have en påmindelse om at hækken skal være klippet senest 31.05.20. Klaus medd – og der lægges en seddel i postkasse.

Fest: Tanker om at holde en fest i vinterhalvåret om muligt

Telefon: Klaus har købt telefon – nummeret skal bruges til hus og SUPER Akutte spørgsmål. Klaus afleverer telefon nummer. Ng drøftes hvor skal det offentliggøres

Storskrald: Skal vi have det og hvordan ? vi drøfter næste gang.

 

Næste møde: 11.05.20 i Huset kl. 17

Ekstraordinært møde i HF Samvirke Bestyrelsen 22.03.20.

Ekstraordinært møde i HF Samvirke Bestyrelsen 22.03.20.

Tilstede pr. telefon Carsten & Tina, Eva, Klaus John og Thomas deltager, afbud: Sølvi

På grund af den ekstraordinære sundhedssituation i Danmark p.t afholdes mødet som muligt.

 1. Der er kommet information på web og opslag om aflysning af Generalforsamling 20.03.20. Enighed om at det er en force majeure situation, hvorfor vedtægterne ikke kan overholdes samtidig med at myndighedernes anvisninger overholdes. Alle Bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil videre.

Carsten tager kontakt med Kolonihave forbundet mhp at undersøge nærmere hvorledes vi skal forholde os juridisk.

 1. Enighed om at udlejning af Huset er suspenderet foreløbig april måned med, hvorefter vi må tage bestik af situationen i Danmark. Frank & Klaus sørger for at de som har lejet Huset får besked. Desuden er der enighed om at de som har indbetalt leje for husleje i april måned 2020 får dette refunderet. Sølvi
 2. Enighed om, at pligtarbejde p.t suspenderes. Foreløbig april måned 2020 – hvorefter vi tager bestik af situationen.

Der udarbejdet oversigtsskema for pligtarbejdet der skal revideres afhængig af sundhedsudviklingen / myndighedsanbefalinger. Carsten & Frank

 1. Enighed om, at alle vurderinger & salg sættes i bero foreløbig april 2020 med. Der kan sendes materiale således at medlemmet kan foretage ”de indledende øvelser” men vurdering & salg er p.t. lukket i øvrigt.
 2. Enighed om at kontoret er lukker foreløbig i april måned 2020. Medlemmerne må henvende sig på mailen, og vi vil svare derfra. Der skal minimum være svar onsdage. Den ansvarlige er den som har kontorvagten. Obs på at sende mails videre til de ansvarlige.
 3. Enighed om at ekstern opskrivning kan finde sted på mail i 2020.
 4. Enighed om at toiletvognen er lukket indtil videre – vi forsøger at få vaskeri op og køre hvis det kan være sikkert.
 5. Enighed om at lågen åbnes 23.03.20 + haveaffald fra samme dato kan lægges. John og Thomas sørger for at affaldscontainer/køkkenaffaldscontainer sættes frem
 6. Nye tro & love-erklæringer (Gladsaxe penge) for 2020 er kommet og skal printes, og de gamle skal smides ud.
 7. Vand åbning kan tidligst finde sted anden uge i april. Klaus & Robert er vandmænd. De sørger desuden for at åbningen bliver offentliggjort. Klaus & Robert har været rundt og lukke hovedhaner
 8. Kloakudvalget kommunikerer på mail og er fortsat i dialog med MOE. Kloakprojektet forventes at skride frem som allerede udmeldt.

 

Enighed om at vi p.t kommunikerer på mail og telefon og må tag det som det kommer – og håb på det bedste.

Referat 14. bestyrelsesmøde 12.01.20

Referat 14.  bestyrelsesmøde 12.01.20 kl. 10:00 i Huset (heldagsmøde)

A) Referent og ordstyrer: ti     b). Godkendelse af forrige referat: ja c). Akutte punkter

Fravær: Thomas

Diverse:

a)      Michael har oplyst, at han trækker sig fra Bestyrelsen i HF Samvirke. Frank indtræder i hans mandat.

b)     Michael har oplyst, at han gerne vil fortsætte med banko arrangementer i Foreningen. Sølvi kontakter Michael desang. således at de kan aftale diverse omkring indkøb osv. Michael & Helene bedes om datoer for banko således at det kan sættes i kalender.

c)      Der skal sættes automatisk svar på vores mail om besvarelse hurtigst muligt – indenfor 14 dage udenfor sæsonen.

d)     Kontorvagt skema laves t.o.m 15.09.20 Tina

e)     Drøftelse af kommende GF – hvor det er forventeligt at der også skal indkaldes til en ekstra GF pga. vedtægtsændringer & fremmøde pct. Aftalte datoer for indkald bliver 15/3 og 30/3.

Bestyrelsen skal have følgende vedtægtsændringer på:1) alle haver skal have en forsikring. De som ikke er en del af fællesforsikringen skal fremvise anden forsikring for haveloddet. 2) alle haver skal senest 31.12.23 aflevere dokumentation for autoriseret tilslutning kloak 3) Ved køb og slag efter 01.09.20 skal køber indfri gældsforpligtigelse ift. foreningens fælleslåne optagelse.

Tina nøder med at formulere forslagene.

f)       I løbet af foråret skal der tages initiativ til et fællesmøde omkring kloak

g)      Eva oplyser, at Foreningen hæfter for eventuelle gældsposter den enkelte have lejer har omkring elregninger. Efter drøftelse besluttes, at dette skal undersøges nærmere (har det sin rigtighed) af Sølvi

h)     Forbundet udbyder jævnligt Vurderingskurser – vi skal være opmærksomme på at offentliggøre dette så interesserede kan deltage

i)       Vi har nu en mikroovn i Husets bar

j)       Hvor bestiller vi kaffe, håndklæder etc. fra? – telefon nummer. Sølvi videreformidler til Klaus og Frank

k)      Rengøring: debat omkring rengøring, der skal varetages enten af foreningen selv eller på faktura. Der er argumenter for at rengøringen klares på pligtarbejde, og argumenter for at der skal professionel rengører på området. Debat omkring hvilket omfang opgaven har – skal der proff rengøring på hvor ofte? enighed om at hvis der skal proff rengøring på skal opgaven omhandle kontor, vaskeri, fællestoilet, Husets toiletter + gulvet. Vi når ikke til en beslutning – Tina undersøger hvad en proff rengøring koster

 

BYGGERI (CARSTEN & Thomas):

a)      Carsten oplyser, at alle tegninger ved årets udgang er indsendt til Gladsaxe til godkendelse inklusiv de tegninger som foreningen har givet afslag på at godkende – dette er ønsket af Gladsaxe kommune

b)     Procedure er 1) hvis der modtages en tegning og ansøgning pr mail – videresend en mail til Carsten om modtagelsen, og han vil besvare forespørgsel samt foretage sig det nødvendige ift at give afslag/godkendelse. 2) hvis der modtages en tegning/ansøgning på kontoret, noter modtagelsesdatoen, navn, Havenr, mailadresse, telefonnr. – læg ansøgning/tegning i Carstens dueslag på kontoret, hvorefter Carsten foretager sig det nødvendige.

a)      Carsten sørger for at ansøgninger/godkendelse/afslag ligger i havemappe, samt er uploadet på kontorPcer (hvor der er oprettet en mappe).

b)     Hvis Gladsaxe kommune giver afslag på godkendelse sørger Carsten for at have lejer får besked, at dette til akteres havemappen og Have lejer informeres om at byggeri skal nedtages.

SOCIALT (Eva, Frank, Sølvi)

Der er enighed om at fælles arrangementer for foreningen har fortrinsret til at bruge Huset. Det er vigtigt at fællesarrangementer indføres i fælles kalender – på Pc’er – på kontoret så der ikke bliver dobbelt booking.

Medlemmerne i foreningen opfordres til at melde ind med datoer, hvis de ønsker at benyttes Huset til fælles aktiviteter. Der skal laves et web opslag – Tina

Der er enig om, at de ansvarlige/tovholdere på fælles arrangementer skal indskærpes forpligtigelsen til oprydning/rengøring efter aktivitet. 

For nuværende regner vi med at fællesarrangementer er: banko – fodbold - høstfest- loppemarked – åbning af foreningen og ?????

KLOAK (Eva, Sølvi, og udvalget)

Opmærksomhed på at alle henvendelser koster. Det vil sige, at et brev, en opringning osv faktureres. Vi skal derfor henvende os med omtanke til MOE.

P.t kan vi forvente at en landmåler kommer ud til foreningen – derfor skal alle isætte ”måle pinde” inden 22 januar 2020. Dernæst kommer opgaven i udbud.

Alle medlemmer har får tilsendt en mail om at sætte ”måle pinde” inden 22.01.20 sammen med skrivelse fra MOE. Hvis man ikke har isat en ”målepind” vil landmåleren selv skønsmæssigt markere. Carsten.

Det er aftalt at Udvalget v/ Erling & Robert kan deltage i byggemøder såfremt de kan ligge efter kl 16 – det afventer vi svar på om er muligt. Byggemøder er én gang om ugen.

Udvalget har tilbudt at være tilstede på kontorvagten 1x om måned – det er vi glade for! Enighed om at dette er en fremragende ide.

Der skal aftales hvornår kloakudvalget vil være på kontoret første gang således at dette kan annonceres.

Der vil være opgaver til fællesarbejde ifm kloakprojektet fx skal der fjernes en fælles hæk.

ØKONOMI (Sølvi)

a)      Der er lavet årsregnskab, som foreligges Bestyrelsen indenfor den kommende måned. Enighed om at der fremadrettet skal være kvartalsorientering vedr. vores budget (highlights) jf. dagsorden således at der er transparents omkring foreningens forbrug.

b)     Understregning af at ALT! skal være på faktura.

c)      Hvis man har udlæg skal der være en bon hvor der påføres, hvad vedr. udgiften, hvem har udlæg inkl. underskrift, konto nr til overførsel. Det er muligt at tage et billede af bon’en m.v.

Man kan vælge at sende til Sølvi der formidler videre til forbundet regnskabsafdeling eller direkte til forbund.

d)     Der er lavet status på øl & vand. Fremadrettet så SKAL der sættes streger hvis der tages/sælges øl eller vand, så overblik bevares. Sølvi laver et skema til kontor og huset.

a)      Sølvi indsamler hver måned øl/vand skemaer.

b)     På samme måde som at udgifter SKAL være på bilag, så skal INDTÆGTER indsættes på konto. Fx flaskepant – beløb kan gives til Sølvi.

c)      Når der er fælles arrangementer i Huset, og depotets depot kommer i spil så skal der laves optælling på skema/afregnes Sølvi

d)     Det besluttes at salg af vin skal være via foreningen. Det vil sige, at man ikke kan arrangere fælles arrangement hvor man medbringer egen vin til salg.

e)     I samarbejde med Forbundet arbejdes der på at lave ”underkonti” således at det bliver mere overskueligt hvilke indtægter & udgifter der er, og hele tiden holde øje med vores forbrug på de enkelte konti således at der ikke sker budgetoverskridelser.

f)       Vi har nu fået konto kig – og kan flytte imellem kontoer i banken. Der er hævekort som Sølvi og Eva kan benytte.

g)      Beslutning om at salg af øl&vand fra kontoret fremover ikke afregnes i kontanter. I stedet laves der et kontorvagt skema hvor man kan sættes streger således at havelejeren bliver opkrævet via sit kontingent. Ændringer bliver givet som en information til medlemmerne.

Sølvi lavet et nyt skema til kontorvagterne.

Web og opslag (tina og John)

Alle tavler er ryddet for gamle opslag. Der tages kontakt med web klaus for en aftale om oprydning af hjemmesiden. Tina & john

Vurdering, køb og salg (Eva, Tina, Sølvi, frank)

Tina og frank varetager salg, venteliste, fremvisning – og overlader resten af salget til Eva/Sølvi når en køber er fundet. Det fungere – der er fundet en form.

Der er opskrivning til ventelisten 1 april for eksterne. Ventelisten ligger i Forbundet, og bliver opdateret i forhold til indbetalinger. Der laves et skema til de ansøgende + en FAQ-seddel.  Tina

Sølvi og Eva er i gang med at udarbejde salgs dokumenter der tager højde for kloak – og betaling af fællesudgift for de nye købere.

 Procedure er: Hvis der kommer en henvendelse i kontortiden udleveres en kuvert med materialer (befinder sig i dueslag) til sælger af huset. Hvis henvendelsen kommer pr. mail svarer Tina på den – og tilsender materiale pr. mail som ligger på kontor pc’en.

Når vi modtager materiale retur, samles oplysninger + tidligere vurdering og relevante skriv i havesagen. Dette sendes til vurderingen. Samtidig informeres sælger om at kontakte vurdering for en dato for vurderingen.

Når vurdering er foretaget modtager vi materiale fra vurderingsmand. Hvis der er bemærkninger, bedes sælger om at bringe dette i orden.

Salget annonceres intern med en slutdato. Fremvisningsdato aftales med sælger. Derpå indkaldes 20-40 fra ventelisten til fremvisning, med besked om at svare tilbage. De købere der er interesseret vurderes ifgl gældende regler – og sagen overgives til Salg via Eva & Sølvi.

a)      Beslutning om at salg afsluttes pr. 01.09.20 pga. kloak. Det vil sige, at påbegyndelse af salg skal ske senest 15.07.20 således at vurdering m.v kan være afsluttet.

Dette annonceres på hjemmesiden samt ved opslag. Tina og john

PLIGTARBEJDE (frank, Carsten, Thomas)

Der er udsendt opkrævninger til de haver der ikke har deltaget i fællesarbejdet. Der er p.t ikke overblik over hvor mange der er tale om.

a)      Der skal laves skema oversigt med datoer for fællesarbejdet for de enkelte haver til web og opslag Tina & John. Enighed om, at dette skal løbe frem til 01.09.20 pga. kloak.

b)     Enighed om: at der skal laves et overblik over hvilke ”gamle aftaler” der er indgået med diverse medlemmer – således at aftalerne kan revurderes og beskrives. Det skal tydeliggøres via opslag/web, at de som mener at have en ”gammel aftale” skal henvende sig så det bliver noteret. tina

c)      Enighed om, at det tydeliggøres at hvis man ikke kan fremmøde på en udmeldt dato, så kan/skal man henvende sig så der kan plottes en anden dato ind til fællesarbejde- godkendes fritagelse

d)     Der skal laves oversigt over de enkelte fællesarbejde datoer til kvittering tina

e)     Der skal laves fordeling af fællesarbejdsdage tina

f)       Enighed omat der skal laves en oversigt / vedligeholdelsesplan ang. fælles arbejdet, således at vi som Bestyrelse overvejer hvilke områder vi gerne vil have fokus på Frank thomas Carsten

HUSET (KLAUS FRANK)

Beslutning om, at udgift til leje af hus påføres pågældendes først kommende opkrævning – altså sammen med havelejen sølvi. Desuden, at udgiften ikke refunderes. Begrundelse: lejen er meget lav, og vi har tidligere haft situationer, hvor man har frameldt sig umiddelbart inden udlejningsdatoen, og foreningen har sagt nej til anden interesseret. Der skal ændres i kontrakt tina

Procedure: der udfærdiges lejekontrakt – er i mappe på kontoret. Kontrakten afleveres i Sølvis dueslag så der kan foretages opkrævning over kvartalslejen. Datoen for udlejning indføres i PC kalender på kontoret.

I ugen op til udlejning: lejeren kontaktes via telefon eller mail. Der gives en nøgle kode til boksen på huset. Nøglen ligges deri typisk dagen før. Lejeren afleverer nøglen i boksen, og Huset gennemgås for rengøring/fejl typisk indenfor de følgende 2 dage. Hvis der er fejl skal dette noteres, meddeles til lejer og Sølvi, da der evt. skal ske ekstra opkrævning.

Drøftelse af muligheden for akut telefon – ikke afklaret.

GANGUDVALG (JOHN THOMAS)

Beslutning om at vi i sæson 2020 ikke vil forholde os til græs foran hækken pga kloak – men at vi følgende år skal enten forholde os eller der må komme nye ordensregler.

Enighed om, at vi i sæson 2020 skal tidligere i gang med runderinger, således at proceduren med påtale, opfølgning, samtale kan nås i sæsonen. Enighed om, at der skal være minimum 4 runderinger i sæsonen.

Der skal følges op på ”ind skærpninger” fra sidste sæson – kopi breve/mails i mappe.

Fokusområder i sæson 2020 vil være: 1) højde på grene der hænger ud over vej    2) luge foran haven til midt vej      3) lugning mod nabo skel      4) almindeligt vedligehold.

Bestyrelsen må gerne gå ind i haver – hvis vi har annonceret besøg, og gør ”anskrig” dvs. siger vi kommer samt er 2 personer.

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2020

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2020 kl. 17:00 i Huset

Deltagere: Eva, Frank. Klaus, Tina, John – afbud fra Carsten, Sølvi, Michael

Inviterede fra kloakudvalg- deltagere: Robert, Steinar, Klaus.

A)     Referent og ordstyrer: ti       

B)     Skrivelse til Foreningens medlemmer vedr. næste kloak skridt dvs. markering med ”pinde” i haver til brug for landmåler (fremsendt pr. mail til BS & udvalg skrivelse fra MOE og skrivelse fra BS)

 

Skrivelser gennemgået. Der er enkelte præciseringer. Ti redigerer skrivelse og fremsender til John (som sørger for ophæng i opslagsskabe) + Robert (som sørger for at skrivelse kommer på FB) + web Klaus som sørger for at lægge på hjemmesiden.

 

Skrivelser skal udsendes til medlemmer pr. mail og brev (de som ikke har mail). Eva sender breve. Carsten har udarbejdet mailoversigt format – og bedes om at sørge for udsendelse til medlemmer.

 

Markeringspinde ligger ved kontoret. Der er 2 til hvert havelod.

 

Der skal sættes markeringspinde ved Huset – baderum - vaskerum. Enighed om at bibeholde bade/vaskerum.  Robert kontakter MOE for drøftelse af Husets markeringspinds placering. Robert og Klaus sørger for at markerings pinde bliver opsat på disse fællesrum.

 

Egen hæk skal man selv fjerne, og genopsætte. Fælleshække kan op- og nedtages ved fællesarbejde.

Referat 11. bestyrelsesmøde 4 november 2019

Referat 11.  bestyrelsesmøde 4 november 2019 kl. 17:00 i Huset

A) Referent og ordstyrer: ti     b). Godkendelse af forrige referat: ja  c). Akutte punkter

Fravær: Michael, Sølvi, Carsten

 1. 1.     KØB & SALG & VURDERING

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status på ”opsigelse” - Vurdering - salg:

Aktuelle Haver: dødsbo H x + H x+Hx

Der afventes yderligere afklaring fra Hx + Hx+Hx

Sendt til Vurdering:  

Retur fra Vurdering:

Hx er vurderet, men mangler afklaring af skifteret.

Fremvisning:

Eksternt salg:

Status :H xx + xx+ xx + H xx

Alle haver forventes at være solgt i løbet af november måned 2019 – dog har ingen vist interesse for Hxx hvorfor den frigives til eksternt salg. OBS på at der er bemærkninger i vurderingen der skal bringes i orden.

 

Ekstern Ventelisten: Ventelisten skal redigeres idet den p.t ikke er korrekt.

Intern venteliste:

Internt salg:  

 

 

Orientering i øvrigt:  

? Hxx skal opkræves kr. 800,00 der ved en fejl ikke blev opkrævet ved kontraktunderskrivelse.

? Hxx – der er komplikationer i forhold til korrekt nedrivning af ulovlige kvadratmeter. Eva tager kontakt med Carsten mhp vurdering af nedrivning/ikke-nedrivning

? Hxx:  ændring af lejekontrakt: pågår

? Hx advokat salg/overtagelse: afventer

? H1xx: dødsbo vi afventer

 

2       SPILDEVAND/Kloak

Orientering fra Eva & Thomas:

Vedtægtsændring skal indføjes fra seneste GF: Carsten har lavet indlægget som nu skal indføjes, og den reviderede udgave af vedtægter skal sendes til web Klaus. Tina info Carsten

Nyt fra Kloak udvalget:

Kontakt med MOE: Vi er nu præsenteret til udkast til en kontrakt med MOE. Udkastet skal gennemgås af advokat. Vi har valgt at bruge samme som Tornhøj & 4 juli. Dernæst skal der laves en forsikring aftale omkring entreprenørerne, således at vi sikre os bedst mulig hvis der skulle ske uheldige ”udfald”.

Det forventes at arbejdet med kloak går i gang 1 september 2020.

Noget af det arbejde som fortsat ligger foran os er procedure omkring tilslutning skæringsdato + procedure for indbetaling af udgiften til fælles kloak – hvis man vil betale ud med det samme – hvilket får betydning for afdrag til de resterende.

Robert fra kloak udvalget står for det informative på vores hjemmeside.  

Økonomi:

Orientering i øvrigt:

Brev til Kreds – thomas. Vi gennemgår brev der ikke er modtaget af BS medlemmer, men sendt til kloak udvalget. Enes om at Tina gennemskriver, og sender til Thomas der eksp videre til Kreds/Forbund.

 

3       BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

Aktuelle haver:

Indsendelse til Gladsaxe – status: Der er ikke indsendt til Gladsaxe endnu. Alle mapper er ved at blive gennemgået. Drøftelse af skæringsdato hvilket afventer næste møde.

 

4       GANGUDVALG:

Status Haver: xx der er skrevet brev, der er sendt med alm post og anbefalet. Hxx skal være ordnet senest 01.04.20.

Øvrige haver der stod på listen er bragt i orden.

 

5       RENGØRING:

Status på aftale om slutdato for rengøring: rengøringen er afsluttet for i år. Der har ikke været fuld tilfredshed med indsatsen.

 

 

6       NØGLE SAGA

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

7       OPFØLGNING Diverse

? Oprydning i skabe på kontor - Frank John

Der er rykket om på kontoret. Der mangler fortsat mere oprydning. Vi afventer at Sølvi placere ekstra PC på kontoret således at vi har 2 stk.

? Ekstra sikring af port status: pågår

? Ovnen virker ikke. Status: Frank har stået for at få en ny ovn installeret meget hurtigt

? sidste affaldshentning – opslag og skilte og lukning status: Thomas har været i dialog med firmaet, da der var uoverensstemmelse med deres udmeldte dato for sidste afhentning af haveaffald og det faktiske. Det sidste er nu hentet.

? Data lov indberet til forbund– status: Der er indsendt data aftale. Kopi i formalia mappe

? forsikringssag status: sagen er nu afsluttet. Forsikringen har taget sagen.

? vand luk og port luk – status: vand og port er lukket. Der laves endnu et opslag/skilt om vigtigheden af at åbne sine haner.

 

8       HUSET

  

9.Pligt arbejde

Orientering Michael og Sølvi

? oversigt og betaling for pligtarbejdes fravær – afventer 010120

10    Mails og henvendelser til /fra

 

 11 Kasserer

? Restancer status.

 

11    Eventuelt/ diverse/akut

*Tanken i huset er tømt d. 21.10.19 – dato indskrives i pc kalender på kontoret. afventer   Klaus

*Bærbar Pc’er købes - afventer

*Kommentarfelt på hjemmeside – kan det flyttes. Web Klaus høres. kommentar feltet er flyttet

*Tilbagemelding på mødedeltagelse 14/12 – hvem deltager og hvem står for forplejning. Afklaring ved næste møde.

* Hxx boet beder om en Xnøgle således at de kan tømme haven. Eva har lavet en aftale.

* Klaus skal aflevere ledning etc. til Carsten mhp evt. genstart af Pc’er

* Carsten vil varetage en kontaktliste over ofte anvendte kontakter der udfører opgaver for Haveforeningen, og lægge den på kontor pc’er, hvilket er godt.

* John nedtager irrelevante sedler i skabe

 

 

12:  Oplæg årshjul og BS forventningsafstemning ift arbejdsfordeling.

Der er generel enighed om at der er en række opgaver som Bestyrelsen skal varetage, og de skal fordeles ligeligt på alle hænder. Desuden, at det er nødvendigt at man både har interesse, og tiden til at løfte sin andel – da arbejdet ellers ligger på de øvrige.

Desuden, har vi nu et bedre afsæt til at vurdere hvilke opgaver der ligger i bestyrelsesarbejdet, og bedre forudsætninger for at lave en ligelig fordeling, hvor vi indtænker hvilke kompetencer den enkelte har.

Det er endnu uklart hvem som ønsker genvalg/bliver i bestyrelsen –.

 

Vi drøfter desuden at det kan være hensigtsmæssigt, at genfordele arbejdsområder, jf den nye oversigt, samt at januar/februar måned skal bruges til at alt bliver opdateret af de ansvarlige på området.

 

Vi drøfter kort årshjul, som giver et overblik over de opgaver der venter. Der kan desuden laves ændringer og tilføjelser da det jo er et oplæg.

 

I forlængelse træffes der beslutning om at afholde møde 18.11.19 som oprindeligt aftalt hvor der skal drøftes Vinterpunkter, ansvarsområder, årshjul.

 

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Forplejning?   18/11 Sølvi.  Desuden møde 14/12 kl. 13:00 hvor der skal være status på lager, og inventar

Vinter punkter:

Rengøring i Huset, hvordan? + Hjerterstarter kursus +   Årshjul +   Huset: Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar +   planlægning af fællesarbejde +    Ind/udskrivning gebyr + vedtægter+ skema pligt + kontor åbning + kontorvagter+ vurdering & fremvisning &salgsprocedure+ mobil pay+ opgavefordeling+ medlemmers varetagelse af opgaver på fællesarealer procedure + rengøring opstart

 

Referat 10. bestyrelsesmøde 21 oktober 2019

Referat 10.  bestyrelsesmøde 21 oktober 2019 kl. 17:00 i Huset

Afbud fra John – tilstede: thomas, Sølvi, Tina, Carsten, Klaus, Frank, Eva, Michael

A) Referent og ordstyrer: ti      b). Godkendelse af forrige referat: ja  c). Akutte punkter

 1. 1.     KØB & SALG & VURDERING

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status på ”opsigelse” - Vurdering - salg:

Aktuelle Haver: dødsbo H 2 + H 13+H146

Der afventes yderligere afklaring fra H2 + H13+H146

Sendt til Vurdering:  Alle sæsonens ’salgshaver’ er eksp videre til vurdering

Retur fra Vurdering:

Alle Haver er kommet retur fra vurdering.

H2 er vurderet, men mangler afklaring af skifteret.

Fremvisning:

H57+83: fremvisning foretaget 09.10.19

Fremvisning med H 143 + 129 + H126: 24.10.19 (frank + Klaus)

Eksternt salg:

H83+ H 39: er solgt

H 143 + 129+ 126 forventes solgt i oktober måned.

H 57 er sat til eksternt salg da der ikke var interessere købere på ventelisten

Ekstern Ventelisten

 

Intern venteliste:

Internt salg:  

 

 

Orientering i øvrigt:  

? vurderingsanke H xx status: der er foretaget revurdering, kopi sendt til H52.

? Hxx:  ændring af lejekontrakt: sagen pågår. Der afventes respons fra Forbundet

? H2 advokat salg/overtagelse: Sagen pågår. Afventer yderligere

? H146: dødsbo – vi afventer.

 

2       SPILDEVAND/Kloak

Orientering fra Eva & Thomas:

Vedtægtsændring skal indføjes fra seneste GF: intet nyt (Carsten)

Nyt fra Kloak udvalget:

Kontakt med MOE, leverandører: der afholdes møde med MOE 23.10.19

Økonomi:

Scanning af dokumenter fra bank: er foretaget. Fysisk kopi er sat i ’formalia mappe’ - status

Orientering i øvrigt:

Der har været overvejelser med Fælleseje omkring mulighederne for at forlænge lejekontrakt af vores grund til 30 år, ud fra en tanke om at vi dermed får mulighed for at afdrage vores kloak lån over en længere periode, hvilket vil give et lavere månedligt afdrag (såfremt dette skulle vise sig at være foreningsønske), og banken giver tilsagn til omlægning + tilbyder samme betingelser.

Thomas har talt med Kredsen (som tidligere har drøftet spørgsmålet med Gladsaxe); Kredsen har meldt ud at de gerne formidler en skrivelse desangående til Gladsaxe kommune. Thomas udfærdiger

 

3       BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

Aktuelle haver:

 1. STATUS H11 – diverse dokumenter er modtaget & underskrevet
 2. STATUS: H 34 (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 3. STATUS: H 107,: der ligger diverse dokumenter således at sagen er klar til indsendelse til Gladsaxe byggeafd.

? Indsendelse til Gladsaxe – status: Carsten og Thomas gennemgår Havemapper mhp overblik over hvilke indsendelser der skal foretages.   

 

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:  

Status H xx: byggeaffald, ordne have: Er i gang med at ordne haven

Status   Haver:xxx: enighed om at haverne tilskrives om at bringe haven i orden senest 1 april pr. anbefalet brev.

 

 

 1. 5.     RENGØRING:

Status på aftale om slutdato for rengøring.

 Klaus aftaler nærmere omkring slut dato – der vil være sidste uge i oktober måned.

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 1. 7.      OPFØLGNING Diverse

? Oprydning i skabe på kontor - Frank John

? Ekstra sikring af port status? –Klaus & Thomas: sikring sættes på ved port luk som er samtidig med vandluk

? Der skal aflægges Høstfest regnskab status Sølvi /Frank: er sket

? Ovnen virker ikke. Lågen lukker ikke. Status: Der har været kontakt med firmaer, og firmaer ude og se om det er muligt at repr. Ovn lågen. Det viser sig at der ikke fremgår mærke, hvorfor det er vanskeligt at finde en ny låge. Ovnen er cirka 12 år gammel hvorfor der ikke er garanti. Alternativt skal vi udskifte ovnen, hvilket betyder en budgetoverskridelse. På den anden side kan vi ikke udleje huset uden en virksom ovn.

Beslutning: Bestyrelsen er enige om, at ovnen udskiftes pris cirka 11.000 kr.  Frank

 

? sidste affaldshentning – opslag og skilte etc.: der ser ud til at den udmeldte dato for afhentning af haveaffald fra Gladsaxe ikke har været korrekt. Der er ikke afhentet og der ligger derfor haveaffald.

Enighed om, at vi afventer vandluk, og hvis der ikke er afhentet findes en anden løsning (Thomas)

Michael & John sørger for at containere bliver fjernet.

Der sættes ”afspærring” op ved haveaffald – det vil sige seddel – om at der ikke må lægges affald. Klaus & Thomas  

? Data lov indberet til forbund: der underskrives dataaftale og indsendes til forbundet.  – tina

? forsikringssag: der er intet nyt – eva

? er der tjek på vand luk: Klaus og Thomas står for vandlukningen 27.10.19 og lukker i samme momentporten

 

 1. 8.      HUSET

Orientering fra Sølvi & Frank

  

9.Pligt arbejde

Orientering Michael og Sølvi

? oversigt og betaling for pligtarbejdes fravær – afventer 010120

10    Mails og henvendelser til /fra

 

 11 Kasserer

? Restancer status.

Intet at bemærke

11    Eventuelt/ diverse/akut

Mail til lejer af huset kommende weekend ang. ovn – Tina

Tanken i huset er tømt d. 21.10.19 – dato indskrives i pc kalender på kontoret   Klaus

Vinbeholdning benyttes til banko

Om flytning på kontoret sådan at der er 2 arbejdspladser i forbindelse med møde 14.12.19

Pc nr. 2 flyttes til kontoret

Bærbar Pcer købes

Kommentarfelt på hjemmeside – kan det flyttes. Web klaus høres. – tina

Ved næste møde: tilbagemelding på mødedeltagelse 14/12 – hvem deltager og hvem står for forplejning

Næste gang: drøftelse af møde frekvens i vinterhalvår + oplæg årshjul + forventningsafstemning ift arbejdsopgaver i BS + evt drøftelse af ansvarsområder

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Forplejning?   21/10 = Michael       4/11 sølvi       18/11

Desuden møde 14/12 kl. 13:00 hvor der skal være status på lager, og inventar

 

Vinter punkter:

Rengøring i Huset, hvordan? + Hjerterstarter kursus +   Årshjul +   Huset: Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar +   planlægning af fællesarbejde +    Ind/udskrivning gebyr + vedtægter+ skema pligt + kontor åbning + kontorvagter+ vurdering & fremvisning &salgsprocedure+ mobil pay+ opgavefordeling+ medlemmers varetagelse af opgaver på fællesarealer procedure + rengøring opstart

 

Referat 9. bestyrelsesmøde 7. oktober 2019

Referat 9.  bestyrelsesmøde 7 oktober 2019 kl. 17:00 i Huset

A) Referent og ordstyrer: ti        b). Godkendelse af forrige referat: ja  c). Akutte punkter

 1. 1.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status på ”opsigelse” - Vurdering - salg:

Aktuelle Haver:  76+57+83+126+ 129+ samt dødsbo H 143 + H 2 + H 13+39

 

Sendt til Vurdering:  143 + 83+ 129+ 57 + 126

Retur fra Vurdering: H39 (er gået til salg).

143+83+129+57 er kommet retur fra vurdering.

H2 er vurderet, men mangler afklaring af skifteret.

Fremvisning:

H39 – status: er fremvist og solgt

H57+83: fremvisning 09.10.19

Der skal laves fremvisning med H 143 + 129 (frank + klaus)

Der skal udsendes invitationer til eksterne købere jf venteliste (Klaus + frank)

Internt salg:  

 

Eksternt salg:

H 39: er solgt.

 

Ekstern Ventelisten

Status: Redigering af venteliste:

Én person på ventelisten som ønsker sig slette –Sølvi har slettet.

Der mangler endvidere mail adresser på nogle af køberne på ventelisten. Sølvi har undersøgt om mailadresser er at finde i diverse indbetalinger. Det er det ikke.

 

Intern venteliste: %

 

 

? orientering:  Møde med Forbund ang. salgsprocedure mv. 24/9:

Der findes mange nyttige informationer, og blanketter på Forbundets hjemmeside/portal. Sølvi og Eva oplyser, at vi skal bruge en anden tingbogsatt fremover

Vi fastholder nuværende procedure, og drøfter ændret salgsprocedure til vinter.

? vurderingsanke H xx status

Intet nyt – der kommer en second opion via Forbundet

? Hxx:  ændring af lejekontrakt

Sølvi har kontakt med juristen omkring at ægtefælle skal påføres lejekontrakt, men hustru ønsker sig slettet. Hvordan gør man det ….

? Orientering Hx advokat salg/overtagelse

Vi afventer fortsat at der kommer en skifteretsattest. Der har været kontakt med boets advokater.

Sæsonafslutning af salg er foretaget.

 

 

2       SPILDEVAND/Kloak

Orientering fra Eva & Thomas:

Vedtægtsændring skal indføjes (Carsten -Tina?): Carsten indføjer vedtægtsændring der blev besluttet på sidste XGF.

Møde 02.10.19 med Kloak udvalget / orientering:

Robert er tovholder på at sætte et møde op med MOE omkring næste skridt. Der er også spørgsmål man gerne vil have belyst; hvad med eksisterende dræn, rottespærring, hvornår får man pinde og hvormange, hvordan skal prospekt se ud m.m. Vi skal desuden have fundet en advokat som kan kigge diverse igennem. Der skal også oplægge på vores hjemmeside så medlemmerne kan følge med i processen.

Økonomi: underskrivning på Bank lånedokumenter fra alle BS-medlemmer, er foretaget jf XGF-beslutning. Underskrift endvidere på ’minilåne muligheder’ for det enkelte medlem ift etablering af kloak i egen have.

Carsten sørger for at scanne dokumenter som sendes til alle BS-medlemmer samt skal til-akteres foreningens dokumenter.

Når vi kommer længere i kloak processen, skal der laves en beregning således at hvert enkelt medlem får mulighed for at indbetale gældspost der vedrører fællesarealerne, og afhængig heraf skal fælleslånet igen beregnes ift månedligt afdrag.

p.t ca. kr. 712,00 mdl pr have og ca. kr 113.000 for at købe sig ud af fælleslån.

Banken skal have vores budget (Sølvi) og vores skrivelse til Gladsaxe omkring HF Samvirkes kloak beslutning, og når der foreligger godkendelse fra Gladsaxe desangående skal dette indsendes til bank. Eva sørger for at kontakte kredsen m.v.

Vi underskriver desuden fuldmagt til at eva-solvi-moe kan attester regninger der – på et tidspunkt- kommer fra diverse involverede fagpersoner.  

? Kontakt med MOE, leverandører – status

Se ovenfor

 

3       BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

Aktuelle haver:

 1. STATUS Hxx – diverse dokumenter er modtaget & underskrevet
 2. STATUS: H xx (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 3. STATUS: H xx, hvor er sagen?

Indsendelse til Gladsaxe – status:

Carsten og Thomas gennemgår Havemapper for at få overblik over hvilke haver som skal have indsendt papirer ang byggeri til Gladsaxe kommune.

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:  

Opfølgning H xx: byggeaffald, ordne have: Er tilskrevet – vi afventer respons

Opfølgning Hxx: ordne have. : er tilskrevet – vi afventer respons

 

Opfølgning – dato for samtaler:  Haver: xxxx(varetages af Eva & Sølvi, der sørger for at sende indkaldelse ud til haverne. Inden indkaldelse laves et sidste tjek up på om der er sket forandring. )

Ti kigger på ovennævnte have mhp vurdering af skrivelse, samtale etc – og melder tilbage

 

 1. 5.     RENGØRING:

Aftales hvornår perioden afsluttes og genoptages:

Klaus kontakter vores rengøring hjælp og aftaler afslutning svarende til vandlukning.

Vi afventer dato for genoptagelse af rengøring

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 1. 7.      OPFØLGNING Diverse

? Oprydning i skabe på kontor - Frank John

? Ekstra sikring af port status? –Klaus & Thomas

Klaus har nu den nye ekstra lås i sin varetægt, og sørger for at den bliver sat op.

 

? Vores el bag Huset – status? Klaushar kontakt

Der er ingen problemer med opsætningen – dog skal ledning fastsættes bedre.

? Der skal aflægges Høstfest regnskab status Sølvi /Frank

Det sker dags dato 7/10

? Ovnen virker ikke. Lågen lukker ikke. Status Frank

Intet nyt. Frank sørger for reparation

? sidste affaldshentning+ kontoråbning opslag+ vand thomas/tina

Der er sket opslag på web, og Michael + John sørger for at containere strippes. Klaus sørger for at der kommer skilte på vedr. haveaffald, dagrenovation, øvrigt affald.

 Ti sender datoer ud + skilte til print- klaus.

 

 1. 8.      HUSET

Orientering fra Sølvi & Frank

  

9.Pligt arbejde

Orientering Michael og Sølvi

? status :Meddelelse Hxx sendes om vedligehold v låge:  Sølvi har givet besked til Hxx

? oversigt og betaling for pligtarbejds fravær hvornår?: de som ikke har deltaget vil få en opkrævning sammen med lejebetaling pr. 1/1 2020

10    Mails og henvendelser til /fra

FORTROLIGT:

 

 11 Kasserer

Der skal laves Mobil Pay: Banken siger at det kan vi selv etablere. Vinterpkt. Eva og Sølvi

? Restancer status = afventer, da der ikke er modtaget en opgørelse fra forbundet.

 

11    Eventuelt/ diverse/akut

-        Skilte opsættes ved affald – aftalt jf pkt 7

-        Datalov – forbundet – indberetning

Tina undersøger hvad det omhandler at Forbundet gerne vil have eller har allerede fra vores haveforening. Forbundet har efterlyst en ’blanket’ i deres seneste nyhedsbrev.

-        Forsikring- græsslåning – smadret bil bagrude: et medlem har slået græs på fællesarealer og ved den anledning er en sten røget op og smadret en bagrude på en bil. Der er sendt en anmeldelse til vores fællesforsikring, og der er rykket for modtagelse af anmelde da modpartens forsikringsselskab ikke mener, vores forsikring TRYG har modtaget en anmeldelse, hvorfor modpartens forsikring mener at foreningen skal afholde udgiften.

Vi afventer respons fra vores forsikringsselskab.

Vi skal drøfte procedure omkring medlemmernes varetagelse af opgaver på fællesarealer.  

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Forplejning?   21/10 = Michael       4/11       18/11

Desuden møde 14/12 kl. 13:00 hvor der skal være status på lager, og inventar

 

Vinter punkter:

Rengøring i Huset, hvordan? + Hjerterstarter kursus +   Årshjul +   Huset: Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar +   planlægning af fællesarbejde +    Ind/udskrivning gebyr + vedtægter+ skema pligt + kontor åbning + kontorvagter+ vurdering & fremvisning &salgsprocedure+ mobil pay+ opgavefordeling+ medlemmers varetagelse af opgaver på fællesarealer procedure

 

Referat 8. bestyrelsesmøde 23 september 2019

Referat  8.  bestyrelsesmøde 23 september 2019 kl. 17:00 i Huset

(fravær Carsten, Michael, Frank. Tilstede; tina, Sølvi,Eva, Thomas, John, Klaus)

A) Referent og ordstyrer: ti         b). Godkendelse af forrige referat: ja   c). Akutte punkter%

 1. 1.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status –Vurdering og salg:

Aktuelle Haver:  76+57+83+126+ 129+ samt dødsbo H 143 + H 2 + H 13+39

 

Sendt til Vurdering:  143 + 83+ 129+ 57

 

Retur fra Vurdering: H39 (er gået til salg). H 57 vurderes 29.09.19 og H83 vurderes 01.10.19

 

Fremvisning: H39Frank, Klaus Sølvi og Eva

Der har været indkaldt fra ventelisten 30+ …… der mødte 8 personer. Afbud fra nogle, manglende svar fra andre, etc.

Internt salg:  intet

Eksternt salg:

Generelt info om salg 

Der syntes ikke at være den store interesse fra købere til Haver.

 

Status H 39:

P.t syntes der ikke at være interessede blandt de 8 personer som har været til fremvisning.

Eva indkalder yderligere fra ventelisten. Sølvi & Eva formulerer en mail der kan fremsendes til købere på ventelisten og Klaus aftaler endnu en fremvisningsdato med H 39.

 

Ekstern Ventelisten

De første 30 personer kommer med fornavn på website -de er nu kommet på.

Eva har fået respons fra én person på ventelisten som ønsker sig slette – videreformidler til Sølvi der varetager sletningen.

Der mangler endvidere mail adresser på nogle af køberne på ventelisten. Sølvi undersøger om der er mailoplysninger via indbetalinger til ventelisten. Eva videreformidler hvem det drejer sig om.

 

Intern venteliste: intet

 

 

? Møde med Forbund ang. salgsprocedure - hvornår:  der afholdes møde 24/9 – sølvi og eva deltager

? vurderingsanke H xx:

Hxx har anket vurderingen. Anken er sendt til forbund & kreds sammen med vurdering m.m. Vi afventer.

? Drøftepunkt og info punkt: manglende dokumenter i Have mapper

Det viser sig at der til tider mangler dokumenter i Have mapperne. Kontrakter, tegninger e.t.c. Enighed om, at vi må tage hver sag særskilt – og forhåbentligt kan vi få de dokumenter fra Forbundet som mangler.

Sæsonafslutning af salg: Vurderingsudvalget laver de sidste vurderinger i oktober måned.De sager som ligger nu til vurdering og salg søges afsluttet – MEN der tages ikke nye salgssager ind førend næste sæson.

Vurdering gælder i 12 mdr. – til 1 salg – hvis det bliver nødvendigt eller foretrækkes at vente med at invitere købere til foråret 2020.

 

2       SPILDEVAND/Kloak

Orientering fra Eva & Thomas:

Vedtægtsændring skal indføjes (Carsten -Tina ?) opf. - afventer

Skrivelse til Gladsaxe kommune ang kloak beslutning er foretaget

-        Økonomi

Vi er i dialog med 2 banker omkring låntagning for at få bedst mulige tilbud – det har betydet at vi har fået en rentesænkning i forhold til det oprindelige udspil.

Aktuelt rente er 2,55%

Beslutning: Enighed om at samarbejdspartner- bank engagement - i forbindelse med kloak projekt bliver AL bank.

Beslutning: Enighed om, at lånoptagelse til gennemførelse af kloak projekt, jf beslutning på ekstraordinær GF.

NÆSTE GANG SKAL ALLE BS MEDLEMMER UNDERSKRIVE PÅ LÅNE DOKUMENTER

-        Der tages kontakt med MOE i kommende uge med henblik på etablering af rådgiver/byggestyrings aftale (eva)

 

Nyt fra Spildevands udvalg

-Møde 12.09.19 med Kloak udvalget blev aflyst. Næste møde er 02.10.19

-Møde med øvrige HF 17.09.19 var informativt. Det er givende med erfaringsudveksling.

 

 

 1. 1.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

Aktuelle haver:

 1. STATUS H11 – diverse dokumenter er modtaget & underskrevet
 2. STATUS: H 34 (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 3. STATUS: H 107, hvor er sagen?

 

Indsendelse til Gladsaxe – status - afventer

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:  Der er udsendt huske mails + indskærpende mails + brev. Kopi af dette i Gangudvalgsmappe.

 1. Dialog og opfølgning H xx (eva) ang. campingvogn, m.m.:

Campingvogn er nu fjernet fra vores p-plads. Eva følger op på, om bygge affald er fjernet, og om der er ordnet have. I modsat fald skal H x have en mail og muligvis en samtale tid.

 1. Hxx Eva: Følger op på om haven er bragt i orden, hvis ikke sendes en mail og der indkaldes til samtale.

 

Huske mail: intet

Stram Mail: intet

 1. Samtale: xxxxxx varetages af Eva & Sølvi, der sørger for at sende indkaldelse ud til haverne. Inden indkaldelse laves et sidste tjek up på om der er sket forandring.

 

 1. 5.     RENGØRING:

Status sygdom: Grete er raskmeldt. Næste gang aftales hvornår perioden afsluttes og genoptages.

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering fra Klaus & Eva

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 1. 7.      OPFØLGNING Diverse

? Oprydning i skabe på kontor - Frank John

? Ekstra sikring af port –Klaus & Thomas

Der er fundet en løsning sådan at porten kan blive ekstrasikret til vinter.

? Indkøbsopgaver:  Frank, John Michael

? Vores el bag Huset – er det sikkert? Klaus har kontakt

Robert har lovet at skrue el ‘et fast. Alt er i øvrigt som det skal være.

? Der skal aflægges Høstfest regnskab Sølvi /Frank

 

 1. 8.      HUSET

Orientering fra Sølvi & Frank

intet

  

9.Pligt arbejde

Orientering Michael og Sølvi

? Meddelelse Hxx sendes om vedligehold v låge Sølvi

Sørger for at besvare mail fra Hxx om at det er OK som tidligere besluttet

 1. 9.      Mails og henvendelser til /fra

 

 1. 10.  Kasserer

 

Der skal laves Mobil Pay afventer Eva og Sølvi

? Restancer status = afventer

? Der er opsagt Net forbindelser. Pt har vi2. Desuden opsiges abonnement på Office pakken er opsagt.

 

 1. 11.  Eventuelt/ diverse/akut

-        Kulørte lamper skal i skur     -er sket

-        Slush ice maskine skal rengøres.   – er sket

-        Ovnen virker ikke. Lågen lukker ikke. Det skal ordnes    Frank

-        Skilte på vejen er forvirrende ift indkørsel, skilte er fjernet

-        Planlægning af møde efter 21.10.19 …… se pkt aftaler om næste møder

 

THOMAS UNDERSØGER SIDSTE DATO FOR HAVE AFFALDS HENTNING? KØKKEN AFFALDHENTNING, giver besked til Tina, der sørger for web/opslag

THOMAS & KLAUS STÅR FOR VANDLUKNING 27/10, tina laver web /opslag

KONTOR SIDSTE GANG 23/10 i 2019, tina laver web/opslag

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Forplejning?   7/10= Carsten       21/10 = Michael       4/11       18/11

Desuden møde 14/12 kl. 13:00 hvor der skal være status på lager, og inventar

 

Coming up punkter i oktober:

Sidste dag for have affald, sidste dag for andet affald, vandlukning,

 

Vinter punkter:

Rengøring i Huset, hvordan? + Hjerterstarter kursus +   Årshjul +   Huset: Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar +   planlægning af fællesarbejde +    Ind/udskrivning gebyr + vedtægter+ skema pligt + kontor åbning + kontorvagter

 

Referat af 7. bestyrelsesmøde 9 september 2019

Referat af 7. bestyrelsesmøde 9 september 2019 kl. 17:00 i Huset

Næste møde er: 23 september kl 17 i Huset

(afbud: Carsten, John, deltagere: Tina, Eva, Frank, Klaus, Thomas, Michael, Sølvi,)

A) Referent og ordstyrer:  ti          b). Godkendelse af forrige referat – ja    c). Akutte punkter

 1. 1.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status – hvor er vi ift. Vurdering og salg:

Aktuelle Haver der er i salgsproces:  5 haver samt opfølgning på dødsbo 4 haver

Sendt til Vurdering:   3stk

Retur fra Vurdering: 1

Internt salg:

Eksternt salg: 1

Kontakt til sælger for fremvisningsdato (Klaus og Frank). Mail til eksterne om fremvisning Sølvi og Eva

 

Ekstern Ventelisten

De første 30 personer kommer med fornavn på website, tjek om de er kommet på. (Sølvi)

 

Intern venteliste

Slås op på hjemmeside. Procedure: der er en liste á la x-nøgle liste, hvor interesserede kan skrive sig op.

Start: 4 september.

 

 

? Møde med Forbund ang. salgsprocedure - hvornårVi afventer fortsat tilbagemelding om dato. Sølvi

 

 

 

2       SPILDEVAND/Kloak

Orientering fra Eva & Thomas:

-        Opfølgning GF:

Stor indsats, og tålmodighed fra alle medlemmer. BS samarbejdet fungerede fint med forberedelse, og afholdelse. Vi skal blive bedre til at hjælpes ad med oprydningen. 

Referat: er sendt til bank, og til web opslag + skrivelse til Gladsaxe om spildevandsløsning udfærdiges Eva

Vedtægtsændring skal indføjes (Carsten -tina ?) opf.

 -        Økonomi

Vi er i dialog med 2 banker omkring låntagning for at få bedst mulige tilbud. Eva opfølgning

-        Nyt fra Spildevands udvalg

Der er møde 12.09.19 med Kloak udvalget, hvor der skal afstemmes forventninger ang. Indsats, opgaver etc.

Møde med øvrige HF 17.09.19

-Øvrigt; spørgsmål/svar klumme på hjemmesiden

Det er nu muligt at stille spørgsmål til kloakgruppen på vores web site.          

 

 1. 3.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

Aktuelle haver:

 1. STATUS H11
 2. STATUS: H 34 (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 3. STATUS: H 107, hvor er sagen?

Afventer

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:  Der er udsendt huske mails + indskærpende mails + brev. Kopi af dette i Gangudvalgsmappe. Opfølgning på datoer

Dialog og opfølgning med H xx ang. campingvogn, oprydning, have pleje + dialog og opfølgning med Hxxx

Huske mail:

Stram Mail:

Samtale:

 

 1. 5.     RENGØRING:

På grund af sygdom skal vi muligvis finde en rengøringsvikar. Vi afventer.

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering fra Klaus & Eva

? H54- Gartner har modtaget B nøgle til skur

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 1. 7.      OPFØLGNING Diverse

? Oprydning i skabe på kontor - Frank John

? Ekstra sikring af port –Klaus & Thomas

? Indkøbsopgaver:   Der skal købes kaffe + Klaus har tjek på øl & vand situaitonen.Frank, John Michael

? Vores el bag Huset – er det sikkert? Klaus har kontakt

? Høstfest: Hyggelig og sjov aften med mange deltagere. Billeder sendes til web + FB. Læring; at det er MEGET tidskrævende, og kræver stor indsats og koordinering. Det er nødvendigt at flere i BS løfter opgaven / arrangementer.

 

 1. 8.      HUSET

Orientering fra Sølvi & Frank

  

9.Pligt arbejde

Orientering Michael og Sølvi

-        Der er modtaget en mail Hxx omkring Pligtarbejde kan o konteres til vedligehold ved lågen v/Kagsåen. Beslutning; dette er okay. Meddelelse sendes

 1. 9.      Mails og henvendelser til /fra

Hxx har sendt en mail vedr. opslag om at løse katte skal holdes i egen have. Beslutning om at dette kan sættes som forslag ved GF af Hxx. Står ikke i vores ordensregler.  

 

 1. 10.  Kasserer

Orientering

? Møde med bank – 28.08.19, hvor der er lavet salg overførsel/deponerings konto, NemID er udstedt, der er tilgang til Netbank, 2 kort udstedt max beløb 10.000kr.

Der skal laves Mobil Pay Eva og Sølvi

? Restancer status = 0

? Der skal opsiges Net forbindelser. Pt har vi 4. Desuden opsiges abonnement på Office pakken.

 

 

 1. 11.  Eventuelt/ diverse/akut

-        Præmier til præmiehaver er på kontoret. De udvalgte haver offentliggøres på web   

-        Kulørte lamper skal i skur    

-        Slush ice maskine skal rengøres.  

-        Opvaskeren gør igen knuder. Hvor langt skal lvi gå førend vi skifter – debat.

-        Ovnen virker ikke. Lågen lukker ikke. Det skal ordnes   

-        Skilte på vejen er forvirrende ift indkørsel. Michael sørger for at fjerne

 

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Forplejning?   23/9=Thomas      7/10= Carsten       21/10 = Michael

Coming up punkter i oktober:

Sidste dag for have affald, sidste dag for andet affald, vandlukning, kontorlukning

Vinter punkter:

Rengøring i Huset, hvordan? + Hjerterstarter kursus +   Årshjul +   Huset: Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar +   planlægning af fællesarbejde +    Ind/udskrivning gebyr

Referat bestyrelsesmøde 26/8 2019

Referat af 6. bestyrelsesmøde 26 august 2019 kl. 17:00 i Huset

A) Referent og ordstyrer: ti            b). Godkendelse af forrige referat ja -   c). Akutte punkter

Deltagere: Eva, Sølvi, Carsten, Frank, Klaus, John, Tina. Afbud fra Michael og Thomas

 

 1. 1.     SPILDEVAND

Orientering fra Eva & Thomas:

-        Nyt fra Spildevands udvalg

Ved sidste møde var der overvejelser omkring at undersøge priser på såvel asfalt, som andre belægningsformer på vores veje. 

-        Møde i Skrænten

Når vi har truffet en beslutning om spildevand skal dette ganske kort medd til Gladsaxe kommune – i øvrigt var der erfaringsudveksling. N.g. 17.09.19

-        Øvrigt; spørgsmål/svar klumme på hjemmesiden

Vi afventer at web Klaus kommer hjem fra ferie, således at vi kan få vores klumme spørgsmål/svar på hjemmesiden op at køre OPF

-        Status på MOE rapport + udsendelse

Vi har fået rapport specifikt for Samvirke som er udsendt til alle medlemmer

       -      Informationsmøde 20.08.19

              Mange fremmødte, god, interesseret stemning. Godt samarbejde. Referat er skrevet og lægges

               på hjemmeside

 

OPFØLGNING:

XstraGF04.09.19 kl. 19:00.,         mødetid for BSmedlemmer kl 17:00

Indkaldelse + sending pr post + website + udsendelse til medlemmer er OK

Bar (Michael, Frank, Klaus), Modtagelse & stemmesedler (Eva & Sølvi), referent (Linda), ordstyrer Karsten

Vedtægter og dagsorden er sendt til dirigent

Seddel på kontordør om ændret åbningstid 4/9 til tidsrummet (17-18) er gjort

 

 1. 2.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status – hvor er vi ift. salg: 5 haver er til salg & der er 4 dødsboer. Der er 1 have som har fået vurdering (men mangler øvrige dokumenter). 

Vi afventer fortsat dokumenter førend der kan sendes til vurdering.

Én have (xx) er sendt til vurdering. Vi har endnu ikke fået vurderingsrapport, og haven går ikke til salg.

 

Internt salg: Vi afventer at 1 hus kommer til salg.

 

STATUS & OPFØLGNING: Ekstern Ventelisten

Ventelisten er opdateret. De første 30 personer kommer med fornavn på website. (Sølvi)

Ventelisten er desuden på Pc’er forside/skrivebord på kontoret.

STATUS & OPFØLGNING -Intern venteliste

Slås op på hjemmeside. Procedure: der er en liste á la x-nøgle liste, hvor interesserede kan skrive sig op.

Start: 4 september.

 

 

? Møde med Forbund hvornår:  Vi afventer fortsat tilbagemelding om dato. Sølvi

 

Aktuelle Haver: 52 + 76+57+126 + 129 samt opfølgning på dødsbo H 143 + H 2 + H 13+39

H 126 er tilbagesalg. Der er vurdering (gælder i 12 mdr.) Vi afventer tingslysningsattest før fremvisning, og salg

 

 

 

 

 1. 3.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

-        Kontakt til Gladsaxe kommune:  Bekræfter tidligere oplysninger DOG er det clearet at byggeri kan begynde når Bestyrelsen har godk tegninger.  Desuden hvis der opstår uoverensstemmelser ift byggeri kan vi kontakte Gladsaxe kommune, der så overtager sagen. Endvidere: udhæng kan være 0,50m førend det medregnes som km2.

Carsten er tovholder omkring mappe hvor verserende sager lægger frem til de skal sendes til Gladsaxe én gang om året. Gladsaxe vil gerne have tegninger både på godkendte og afviste byggerier.

TEGNINGER SKAL LIGGE I MAPPEN !

Aktuelle haver:

 1. OPFØLGNING & STATUS H11

Carsten følger op på H11 i forholdt til godkendelse, tegninger m.v.

 1.  OPFØLGNING & STATUS: H 34 (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 2. OPFØLGNING & STATUS: H 107, hvor er sagen?: der ligger tegninger m.v. 

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:

En del have har fået 2 dvs. at der skal ordnes udenfor. Der er desuden en del gengangere som ikke har responderet på tidligere sedler. Der er en håndfuld+ haver der læner sig op af misligholdelse.

Efter næste rundering laves en opsummering. Det vil sige; Haver der skal have en erindringsmail, og haver der skal indkaldes til samtale. Dato aftales.

 

N.g. 03.09.19 – John laver opslag til skabe – ti laver til web

 

 1. 5.     RENGØRING:

STATUS & OPFØLGNING: rengøring af HUSET: (Vinterpkt)

Dog opmærksomhed på, at der sker rengøring efter arrangementer. Desuden at der kan laves hovedrengøring til fællesarbejde. Vinterpkt.

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering og status fra Klaus & Eva OPFØLGNING

B nøgler omstilling, er sket.

H54- Gartner skal have en B nøgle dvs at låsen til redskaber omstilles. (klaus)

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 

 1. 7.      OPFØLGNING

? Oprydning i skabe på kontor - intet nyt     Frank John

? Ekstra sikring af port – intet nyt Klaus & Thomas

? Høstfest:  asfaltbal. Hvor er vi?

Der er arrangeret at der kommer band + tryllekunster. Der bliver lavet en bar med fadøl, sodavand, kaffe, vand. Ppladsen lukker dagen før – opslag er lavet. Telte sættes op dagen før.

Der indkøbes lamper john/Frank

Når man melder sig til Høstfest bestiller man samtidigt mad. Man betaler for tilmelding og maden i kontanter. Medlemmerne medbringer selv stole & borde. 

? Hjertestarter kursus – Vinter pkt Frank

? Indkøbsopgaver:  John tager initiativ til et møde hvor der kan aftales nærmere. Frank, John Michael

 

 

 1. 8.      HUSET

OPFØLGNING og Orientering fra Sølvi & Frank

-Opkrævning udsendes til alle der har lejet huset – det er der overblik over. Sølvi

-H 50kan låne huset 09.05.20 til loppemarked. Sølvi har givet besked.

- Nøgleboks fungerer. Når man lejer hus bliver det skrevet i kalender på Pc’er, hvor nøgleboks kode også er påført. Kontrakt lægges til kasserer.

- Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar (Vinterpkt)

 

  

 

 

 1. 9.      Pligt arbejde

Opfølgning og orientering Michael og Sølvi

Der er udsendt mail til alle der ikke har deltaget i fællesarbejde, og påført ledige datoer.

Planlægning af pligtarbejde (vinter pkt.)

 

 1. 10.  Mail og henvendelser til /fra

? H xx:  besked + nøgle til ”gl kontor” – er sket

? fra kontorvagt: døren til vores baderum ”hænger” – kan det ordnes?

Overføres til pligtarbejde

? drøftelse henvendelse fra Hxx vedr. campingvogn.

Enighed om at der ikke kan gives dispensation, samt at campingvogn skal fjernes fra Pplads.

? Mail vedr løse hunde fra H xxx. Tilskrives ift ordensregler + opslag.

 

 

 1. 11.  Kasserer

OPFØLGNING og orientering Sølvi

? Møde med bank – er 28.08.19

? Venteliste betaling – der er overblik

? Restancer status - 0

 

 

 

 

 1. 12.  Eventuelt/ diverse

 ? Status:  Gave til Nøgle Thomas som tak for hjælpen og tålmodigheden– er sket

 ? Status:  Præmiehaver: Der ligger en vurdering på Kontoret. Eva har overblik og diplomer klar

? Vores el bag Huset – er det sikkert? Klaus undersøges om el’en skal ordnes

? Ind/udskrivning gebyr (Vinterpkt)

Kontorvagten på onsdag 28.08.19 har meldt afbud – har ikke sørget for afløser som aftalt på BS mødet. Thomas springer akut ind.

 

 

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

? Hvem sørger for forplejning?   9/9 = Thomas        23/9= Michael        7/10= Carsten

 

 

Referat bestyrelsesmøde 12/8 2019

Referat af 5. bestyrelsesmøde 12 august 2019 kl. 17:00 – 21:00 i Huset

 

Kl. 17:00 – kl. 18:30: MOE er på besøg sammen med Spildevand udvalget. MOE fortæller om deres rapport, og Spildevands Udvalget har forberedt en række spørgsmål, for at få afklaret diverse tvivlsspørgsmål

 

a)      Referent og ordstyrer: ti             b). Godkendelse af forrige referat -ja   c). Akutte punkter - tilføjet

 

 

 1. 0.      Bestyrelsesarbejde:  Rammer, ansvar, ret, pligt, fortrolighed m.v.

 

 

 1. 1.     KLOARK

Orientering fra Eva & Thomas:

-        Spildevands udvalg: der har været et positivt møde. Gruppen har energi, engagement, faglig viden. Deltagere: Robert, Søren, Erling, Klaus, Steiner, Stig

-        Møde i Skrænten med Forbund med fokus på vedtægter 14.08.19 (Eva & Thomas)

-        Øvrigt; Spildevands Udvalget ønsker at oprette en spørgsmål/svar klumme på hjemmesiden. Enighed om at det er en god ide – til iværksættelse 21.08.19. Web Klaus & Robert (fra spildevandsudvalget) undersøger om vores site kan bære dette. Robert vil være tovholder. Tina giver besked.

-        MOE udarbejder en rapport der specifikt omhandler HF Samvirke. Modtages 16.08.19. Udsendes til medlemmerne førend orienteringsmøde pr mail

 

OPFØLGNING:

Informationsmøde 20.08.19 kl. 19-21: teknik (Robert), bar (Michael & Frank), indretning Klaus, Michael, Frank), referent Linda, ordstyrer Karsten, Spildevandsudvalget deltager og bidrager                 Mødetid for BS-medlemmer er kl. 18:00

 

Udsendelse af Samvirke rapport:  Carsten                 Materiale til Ordstyrer Karsten er sendt

 

OPFØLGNING:

XstraGF:  04.09.19 kl. 19:00.,         mødetid for BSmedlemmer kl 18:00    indkaldelse laves af (Tina), sending pr postEva, Bar (Michael, Frank, Klaus), Modtagelse & stemmesedler (Eva & Sølvi), referent (Linda), ordstyrer Karsten,

Carsten udsender indkaldelse pr. mail  til medlemmer     Tina laver indkaldelse         opslag web - tina

Vedtægter og dagsorden til dirigent - Tina

Seddel på kontordør om ændret åbningstid 4/9 til tidsrummet (17-18) – Thomas & John

Medlemmerne skal have indkaldelse senest 8 dage før GF dvs. seneste udsendelsesdato er 26.08.19

 

 

 1. 2.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva, og opfølgning på punkter:

-        Møde med vurderingsmænd: et informativt møde. HF Samvirke har fået materiale der skal bruges til vurdering, og aftale om samarbejde.

-        Advokat: Vi afventer

-        Tinglysningsattest: Der ligger en vejledning på hjemmesiden og i kuvert.

-        Procedure: Der er udarbejdet færdige kuverter (der ligger i dueslag) der kan udleveres hvis et medlem ønsker salg/v dødsfald. Når man modtager en færdig kuvert retur lægges den i Havemappen og besked om modtagelsen gives til Sølvi /Eva.

 

Medlemmet får derefter II del af salgs forløbet: info omkring vurdering og telefonnr. til vurderingsmand af Eva og Sølvi.

 

Der ligger vejledning om procedure i kuvert og på hjemmesiden

Materialer til køb, salg dødsbo ligger desuden på forsiden af PCer. Der er desuden en mappe med materialer + procedure guide.

Hvis der kommer salg/dødsfald via mail sørger Eva og Sølvi for besvarelse

 

Status – hvor er vi ift. salg: 5 haver er til salg & der er 3 dødsboer. Alle har fået tilsendt ”kuvert” – vi    venter på at få materiale retur & vurdering. Der er 1 have som har fået vurdering (men mangler dokumenter) og hvor næste skridt er fremvisning. Eva -sølvi - Tina

Husfremvisere er: Thomas, Klaus og Frank

Invitationer til eksterne fra venteliste: Sølvi og Eva

Internt salg: Vi har besluttet at tilbyde internt salg. Mappe er oprettet med retningslinjer og opslag.

Vi afventer at 1 hus kommer til salg.

Opslag om internt salg skal på hjemmeside – Tina

Opslag om internt salg på tavler – John + Thomas

Ekstern Ventelisten: Vi afventer at få en opdateret liste fra Forbundet, og tilføjet nye opskrivninger

Ventelisten kommer til at ligge på kontoret. Indtil den er kommet– henvendelser om placering på venteliste henvises til Sølvi.(læg en seddel i dueslag, eller mail). Få mailadresse fra den der spørger.

Intern venteliste: Vi åbner intern venteliste pr. 1 september. Sølvi sørger for at der ligger en liste a la X nøgle liste hvor man kan opskrive sig. Tina sørger for at muligheden offentliggøres på web.

Ekstern Venteliste på web: Vi offentliggør de første 30 personer – KUN med fornavn. Det må man godt. Sølvi holder snor i venteliste opdatering på web + giver webKlaus nødvendige oplysninger.

Møde med Forbund hvornår: Vi afventer at de vender tilbage med forslag om møde dato i slut august/start september.

 

Aktuelle Haver: 52 + 76+57+126 + 129 samt opfølgning på dødsbo H 143 + H 2 + H 13

H 126 er tilbage salg. Der er vurdering (gælder i 12 mdr.) Vi afventer tingslysningsattest før fremvisning, og salg

 

 

 

 1. 3.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten OPFØLGNING:

Aktuelle haver:

 1. H11 (Thomas) – der er ikke givet godkendelse endnu. Thomas undersøger om alle tegninger ligger.
 2. H 34 (Carsten) – der afventes Plan tegning
 3. H 107 (Carsten): hvor er sagen? Påbegyndt byggeri:  ”undersøger hvorvidt der foreligger tegninger, godkendelse, m.v. Såfremt der IKKE forligger godkendte tegninger tilskrives H107 om dette”.

OVERFØRES til næste BS møde

Der har været kontakt med Gladsaxe kommune (byggeafdelingen) der oplyser, at man foretrækker sager bliver tilsendt én gang om året. Der skal påføres forside med navn/Have nr. / mail på medlemmet/ afsender + at afgørelse skal sendes til HF Samvirke mail og medlem.

Gladsaxe kommune oplyser at der ikke må påbegyndes byggeri førend der ligger byggetilladelse fra Gladsaxe kommune.

Aftalt: at Carsten kontakter Gladsaxe kommune for at høre yderligere om ovenstående.

Kontaktoplysninger sættes i mappe på kontor.

 

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus OPFØLGNING

Haver skrevet pr mail:have nr. xx + xx skal tilskrives pr mail. Thomas & John – Tina tilbyder support

Varsel om samtale: endnu ingen.

Næste gangs udvalgsdato: uge 33/34 - Dato:  23/8 – John sørger for opslag

Enighed om: at fokus er på høje træer & buske der forhindrer redningskøretøjer + haver der er ”medtagede” og til gene for hele foreningen. 

 

 

 1. 5.     RENGØRING:

Drøftelse ang rengøring af HUSET. Enighed om at der kunne være en kærlig hånd.  Frank og Sølvi kommer med et oplæg om interval/indhold etc. Kan evt tilbydes øvrige ansøgere.

 

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering og status fra Klaus & Eva OPFØLGNING

B nøgler omstilling, der er gang i processen -Klaus

X nøgler er omstillet

Der er opsat en nøgleboks, der kan anvendes ved leje af Huset – Sølvi og Frank er chef på denne

Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: der er bestilt en smed så besværet bliver mindre

 

 1. 7.      OPFØLGNING

? HNG-sag – hvor er vi: sagen er lukket og slukket

Oprydning i skabe på kontor fortsætter      Frank John

? Ekstra sikring af port: Intet nyt Klaus & Thomas

? Høstfest:  asfalt bal. Hvor er vi ? der er en aftale mellem Michael & Frank, for yderligere planlægning. Eva tilbyder support.  Michael og Frank.  

? Flagmand: hvad er løsningen; H 95 vil gerne påtage sig opgaver på festpladsen. Eva giver besked

? Registrering på portal af bestyrelse; er sket.

? Tømning af tank; er sket

? Indkøbsopgaver: punktet skal drøftes yderligere omkring hvorledes og hvad. Frank, John Michael

?Opvaskemaskine; er repareret og virksom

 

 

 1. 8.      HUSET

OPFØLGNING og Orientering fra Sølvi & Frank

-        P.t sendes opkrævning af husleje ud til alle der har lejet huset. Sølvi

-        Mail 31.07.19 vedr. leje af hus 19.10.19 - er der svaret? – ja det er der

-        Der skal opsættes en kalender der dækker ind i 2020. Alle leje aftaler er indført i PC/elektronisk kalender på kontoret. Hvis nogen ønsker at leje huset, kan man tjekke om der er ledigt her, og evt. indskrive udlejningen. Der skal udfyldes en lejekontrakt (se mappe) som lægges i Sølvis dueslag så hun kan opkræve leje, og holde overblik sammen med Frank.

Kalenderen ligger nederst på Pc’eren – bundlinie

-        ”Enighed om at H xx kan leje huset 18.01.20 og 09.05.20 hvis der sker en genhenvendelse.

               Hvis dette ønskes af H xx, skal H xx have besked om at huset er udlejet og derfor ikke kan    reserveres til loppemarked.” – Er der givet besked? Sølvi har snor i sagen.

 

 

 1. 9.      Pligt arbejde

Opfølgning og orientering Michael og Sølvi

Status på fremmødte og fraværende og bytteri: Der er 28 haver som har fået en erindringsmail, fordi det ser ud som om at de ikke har været mødt. Der er stadig mulighed for at deltage. Ledige datoer at tilmelde sig er 8/9 + 29/9 + 13/10.

Der er en mappe på kontoret hvor deltagelse, fravær, bytning osv fremgår. Hvis man ønsker anden dag, streges man på listen og føres over til anden dato.

 

 1. 10.  Mail og henvendelser til /fra

-        H 95 vil gerne påtage sig at holde orden – og rydde op – i det ”gl kontor” samt lave en udlånsliste. Ny nøgle/lås?  Beslutningspunkt.

Enighed om at det takker vi ja til. Eva giver besked til H 95, og aftaler nøgleri med Klaus

 

 1. 11.  Kasserer

OPFØLGNING og orientering Sølvi

Møde med bank: 20/8

Venteliste betaling og overblik: Der arbejdes på sagen sammen med Forbundet – forventet overblik 13/8

Restancer status: der er 8 restance haver.  

 

 

 

 

 1. 12.  Eventuelt/ diverse

- Gave til Nøgle Thomas som tak for hjælpen og tålmodigheden – Sølvi

- Præmiehaver: Der ligger en vurdering på Kontoret. Michael følger op

- Der er nu rigtige håndklæder i husene. Grete vasker – frank er tovholder

-

- VIGTIGT:

Hvis der kommer spørgsmål på kontorvagt som man ikke kan besvare: send spørgsmålet videre til Tina som tager det med på næste BS møde dagsorden – eller send en mail til den der har ansvaret for området. Husk Havenr. – navn – mailadresse fra den der spørger.

 

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

? Hvem sørger for forplejning? – Frank

Overføres til næste BS-møde:

Ind/udskrivning gebyr

Hjertestarter kursus

El bag Huset, er det sikkert?

Indkøbsopgaver

 

Referat bestyrelsesmøde 29. juli 2019

Referat af 4. bestyrelsesmøde 29 juli 2019 kl. 17:00 i Huset

(Deltagere: Carsten, Michael, Tina, John, Klaus, Thomas,Eva, Sølvi, Frank)

a)      Referent og ordstyrer: Tina              b). Godkendelse af forrige referat - ok   c). Akutte punkter

 1. 1.     KLOARK – fremover spildevand

Orientering fra Eva & Thomas: Der har været kontakt med omkringliggende kolonihaver, bank, og Moe.

Der var været invitation til Spildevandsudvalg. Der er tilmelding fra H50,H 132, H 101 (Erling, Søren, Klaus)

Der er aftalt møde dato: 7/8 (formøde m spildevandsudvalg) EVA & THOMAS, 12.08 (formøde m MOE for BS kl. 17-18:30), 13.08.19 møde i Skrænten m Forbundet for os & nabokolonihaver, 20.08.19 (Infomøde for medlemmer i Samvirke hvor Moe og bank deltager)

Moe vil lave en rapport særskilt for Samvirke på baggrund af BS mødet 12.08.19, der vil blive fremsendt 16.08.19.

Informationsmøde 19-21: teknik (Robert), bar ( Michael & Frank), indretning Klaus, Michael, Frank), referent Linda, ordstyrer ?     Mødetid for BS medlemmer er kl. 18:00

Udsendelse af Samvirke rapport: carsten

XstraGF:  bliver 04.09.19 kl. 19:00., indkaldelse (tina), sending, bar(Michael, Frank, Klaus), Modtagelse & stemmesedler (Eva & Sølvi), referent (Linda), ordstyrer ( Eva undersøger), Carsten udsender indkaldelse pr. mail

 

 1. 2.     KØB & SALG

Aktuelle Haver: 52 + 76+57+126 + 2 ….. opfølgning på dødsbo H 143…… afventer dødsbo H 13

Efter ferietiden kan der nu skabes kontakt til Forbundet mhp møde. (sølvi, eva)

Vi har en del spørgsmål. Enighed om at der i august måned skal være overblik over procedure, og gang i sagerne. (Tina, Sølvi, eva)

Skal Bestyrelsen godkende huset førend salg sagen går til vurdering? Drøftelse omkring om det skal ligge hos byggeansvarlige. Opf.

Hvem fremviser hus? Thomas, Klaus og Frank melder sig som fremvisere såfremt det bliver relevant

Vurderingsmænd: Møde med vurderingskyndig tirsdag 30.07.19. (eva, Sølvi, Tina)

Advokat: Forbundet har anbefale en advokat der kan tage sig af hussalg. Opf.

Tinglysningsattest/ ejer & pant: ved salg skal der foreligge en tinglysningsattest hvor det fremgår om der er pant/ tinglyst ejer

 

 

 1. 3.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten

Aktuelle haver Hxx, har modtaget bekræftelse på at bestyrelsen har modtaget tegninger. Thomas står som opfølger på godkendelse/ændringer. H xx (Carsten) der har ikke været respons på mail ang plantegning. Afventer.

Påbegyndt byggeri i Have nr. xx: Carsten undersøger hvorvidt der foreligger tegninger, godkendelse, m.v. Såfremt der IKKE forligger godkendte tegninger tilskrives Hxx om dette.

Obs på at byggeri ikke må begyndes førend Bestyrelsen har godkendt tegninger!

Afventer at Gladsaxe kommune vender tilbage vedr. formalia. (tina)

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

En del haver fremstår som forsømte, og ’forladte’. De haver som ikke reagerer på de sedler, der er uddelt ( altså den andel haver som fremstår grumt forsømt) skal tilskrives pr. mail, om at haven skal vedligeholdes NU. Dette skal finde sted umiddelbart efter næste gangvandring. Der skal samtidig varsles, at manglende forandring kan nødvendiggøre samtale omkring lejemålet. 

Næste gangs udvalgsdato: uge 33/34

Generelt fremstår mange Haver ikke vedligeholdt.

 

 1. 5.     RENGØRING:

Orientering fra Eva

Da vores tidl. Rengøringshjælp er ophørt har vi søgt blandt medlemmerne. Der er modtaget 2 ansøgning.

Grete begynder pr. 01.08.2019. Der er udarbejdet en aftale. Der udbetales som Bindkomst.

 

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering og status fra Klaus & Eva

Der er kommet nye A nøgler og kvittering derpå.

Der er MANGE Bnøgler rundt omkring i Samvirke. Klaus undersøger en omstilling af B-nøgle-lås-adgang.

De nye X-nøgler er aftalt til at træde i kraft 10.08.19. Opf på aftalen Klaus.

Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: Udformningen vanskeliggør at komme i container. Klaus undersøger om der kan gøre noget.

 

 1. 7.      OPFØLGNING

Omdeling af Ordensregler er omdelt til samtlige haver

Nyhedsbrev er offentliggjort

Møde med Web Klaus, er afholdt. Vi er meget glade & tilfredse !

HNG-sag – hvor er vi: Tidl formand John har ønsket at afslutte verserende sag. Det er vanskeligt at få overblik over hvad som hænder. Klaus har en aftale med HNG 30.07.19

Slamsuger – opslag & kontakt: opslag er foretaget omkring Slamsuger

Oprydning i skabe, er foretaget, og fortsætter 😊     Frank John

Ekstrasikring af port:  Klaus & Thomas er fortsat på sagen om ekstrasikring af porten til vinter.

Høstfest: Drøftelse af at gentage successen med et asfalt bal. Enighed om at det er en GOD IDE. Det bliver vedtaget.  Frank, Michael er tovholdere for det sociale islæt.

Flagmand: John ønsker ikke at varetage opgaven. Forskellige ideer til løsning, inden beslutning.

Registrering på portal af bestyrelse; Intet nyt  (Eva)

 

 

 1. 8.      HUSET

Overlap omkring procedure: at den som ønsker at udleje skriver en seddel – mappe står på reol med skriv- lægges i dueslag til kassereren som opkræver udlejningsbeløb. + skriver på kalender.

Kalender i huset er nedtaget.

 

Der skal opsættes en kalender der dækker ind i 2020. (sølvi køber).

 

Vi skal være OBS på at Huset ikke kan udlejes særlige dage i 2020.

 

Enighed om at H 104 kan leje huset 18.01.20 og 09.05.20 hvis der sker en genhenvendelse.

Hvis dette ønskes af H 104, skal H 50 have besked om at huset er udlejet og derfor ikke kan reserveres til loppemarked.

 

 1. 9.      Pligt arbejde

Procedure ved flytning

Hvis der ønskes ændring af pligtarbejde dato, streg på listen og påfør den dato Haven kommer i stedet.

Sølvi er i gang med et overblik over fremmødte således at der sidst på sæsonen kan sendes opkrævning til de ikke-fremmødte.

 

 1. 10.  Mail til /fra

H141 – har tilbudt sin hjælp til diverse opgaver i foreningen. P.t takker vi nej til maling i køkken.

 

 1. 11.  Kasserer

Møde med bank: afventer vores ’bankmand’ kommer fra ferie

Møde med Forbund køb/salg: Sølvi tager initiativ

ID fra BS-medlemmer: skal gives til bank ved møde i august

Overførelses konto omkring salg: opmærksomhed på dette

Venteliste betaling: Sølvi er ved at skabe sig overblik.

Venteliste internt: afventer øvrigt køb/slag/venteliste falder på plads

 

Venteliste ekstern – hjemmeside?? ( Hxx): På baggrund af forespørgsel fra H x, som har familiemedlem på ventelisten, drøftes hvor ventelisten er ? – Sølvi har de nye henvendelser i april, men ikke den øvrige venteliste. Sølvi skal udsende venteliste opkrævninger, og skal sammen med Forbund undersøge hvem der skal opkræves.

Drøftelse af om ventelisten skal på hjemmesiden, herunder data lovgivning, der gør at listen skal ’omskrives’ med fornavn & nr.  + vedligeholdes.

Vi afventer at listen findes (opf)

 

 

 

 

 

 1. 12.  Eventuelt/ diverse

Gamle vaskekort H xx; forældede vaskekort kan ikke refunders

Gladsaxe penge blanket H xx, blanketterne hænger i stativ på kontoret til udfærdigelse

Have affald ekstra tøm: Frank & Klaus påtager sig opgaven- skal have telefon nummer

Tømning af tank – Klaus

Indkøbsopgaver – Frank, John Michael. Der skal løbende sørges for drikkevarer, kaffe, papirhåndklæder et.

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Mandag i ulige uger kl. 17 DOG

12.08.19 (hvor vi får besøg af MOE kl. 17- 18:30) er mødetidspunkt. Kl. 16.30 – kl. 21:00 (John sørger for at gøre klar)

20.08.19 informationsmøde er mødetidspunkt kl. 18

Referater fra tidligere år.

Referater fra tidligere år kan udleveres på kontoret spørg bestyrelsen i kontortiden.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.