Referater fra bestyrelsesmøder

15-01-2022

Bestyrelsesmøde HF Samvirke torsdag 28.10.21 kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Eva, Klaus, Kenneth, Sølvi, Ghobad, Tina. Afbud fra Helle, Heidi og John

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

Optælling af x nøgler: Vi har kun 5 stk tilbage. Klaus bestiller 100 Xnøgler

Skilte i foreningen – opsætning: Vil finde sted i løbet af vinteren

Bump – opsætning: Klaus: afventer den nye sæson, og asfalt

Virtuel/Forbundet sikre kloak projektmateriale: Kenneth; intet nyt

Kloak lugt filter: Sølvi; intet nyt

Kode på kontor PCer: er ordnet

Hæk hul ved Huset: Klaus sætter hegn op i denne weekend (29,30,31oktober)

Repr af handicap toilet: Vi gennemgår budget/regnskab på kommende, men påtænker at dette skal ordnes i vintersæson

Reparation af håndvask i Huset: Vi gennemgår budget/regnskab på kommende, men påtænker at dette skal ordnes i vintersæson

Forsikringsdækning på kloak (pumpestation) og pris for Forening og den enkelte: Sølvi, har ikke hørt fra forsikring, rykker

Ekstra GF: Nye vedtægter indføjes, og lægges på hjemmesiden. : Kenneth: intet nyt

Fremsende nye vedtægter til Forbund og Bank: Eva, afventer

Kontakt til Gladsaxe,kreds,forbund for præcisering af regelsæt, herunder 4,5 til tagryg.: Kenneth: intet nyt

Opdatering af deklaration på web: nyt?: Kenneth, intet nyt

Pant i kolonihavehuse – hvordan hæfter foreningen/bestyrelsen; Det er nu afklaret at Bestyrelsen/Foreningen ikke hæfter for pant.

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning: P.t har Robert app og datakort på egen telefon. Vi afventer yderligere tiltag

 

1. Diverse KLOAK:

Vandmåler og plombering: Vi afventer stadig at der materialer kommer frem. Klaus tjekker måler så vi er obs på forbrug/merforbrug af fælles vand.

Rundering ift. diverse ledninger, slanger osv.: der var kun en forbudt slange – det er bragt i orden

Kloak økonomi: indbetaling til gæld, hvor tit er ’vinduet’ åbent? ENIGHED om, at der kan indbetales fælleskloak gæld 2 gange om året. Henholdsvis 31.12 og 30.06. Man sender en mail til Bestyrelsen

desangående, og Forbundet er behjælpelige med at udregne restgæld/modregne allerede foretagne rateindbetalinger.

Tilbagebetaling af fælles kloak indbetaling: Sølvi, oplyser at der udelukkende mangler tilbagebetaling til 1 medlem af formeget indbetalt.

2. VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

Status vurdering/salg: Der mangler salg af 3 haver hvilket forventes at kunne finde sted i november 2021

 

Færdigmeldinger: Indsendelse, foretages til vinter

Dokumentation for VVS?: opgørelse/indhentelse i vinterperiode

3. Nyt fra HUSET?

4. Nedlukning af sæson 2021 – har vi tjek på:

· Nedpakning af container og opslag dato: Der er opslag

· Lukning af port dato og opslag: Klaus sørger for lukning. Opslag er sket.

· Slut rengøring dato: rengøring skal frameldes til rengøringsholdet Sidste gang frem til lukke dato. Det er uklart hvilken kontakt der har været med rengøringsfirmaet. Helle & Heidi der er på ansvarsområdet er ikke til mødet.

· Sidste kontor dag og opslag: er sket

· Lukning af bad/toilet/vask?: Klaus lukker sidste weekend i oktober hvilket er medd

· Lukning af vand? : klaus sørger for vandlukning

· Containere pakkes væk og strippes + blokering af haveaffaldsområde: Ghobad sørger for at containere sættes væk og strippes + lukning af haveaffaldsområde

· Autosvar på mailen 01.11.21: Kenneth sørger for at der kommer auto medd om lukning og 14 dages svarfrist

 

5. BYGGERI: indsendelse: Kenneth sørger for dette i vinterperioden

6. Nyt fra ØKONOMI:

Kvartalsregnskab – restancer – råderum m.m.: Sølvi, oplyser at vi netop har modtaget kvartalsregnskab dags dato. Regnskab skal rundsendes til næste møde for gennemgang. Til næste gang medbringer alle konto nr for ’løn’ for bestyrelsesarbejdet.

7. Diverse PUNKTER:

Kredsen – og jul: hvem? Deltager max 2 stk? torsdag 02.12.21 kl. 18 i Charlottenlund: Hvem har lyst til at deltage. Eva & Kenneth har ikke mulighed.

Dæksler: der er 2 stk der kan købes i næste sæson. Vi skal finde en pris.

8. EVT og evt. nyt fra Kontorvagt

· Næste møde, TORSDAG 18.11.21 kl. 17:00 – vi planlægger et kort møde hvor der er regnskabsgennemgang og opfølgning på evt. vigtige punkter herunder nedluk

· Vinter pause fra BS, er i december måned

· Heldagsmøde dato, lørdag 15.01.21 kl 12:30 (hvis alle kan) i kbh. Enighed om vigtigheden af at alle deltager, da mødet primært omhandler ansvarsfordeling, og initiativer i 2022.

Vi planlægger at spise en middag bagefter.

Vi afholder derpå et møde i februar måned i Huset hvor vi har fokus på praktiske ting, og forberedelse til næste sæson 2022.

15-01-2022

Bestyrelsesmøde HF Samvirke referat torsdag 18.11.21 kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Ghobad, Tina, Eva, Klaus, John, Helle, Sølvi, Kenneth og Heidi.

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING diverse luk for sæson

x nøgler: Klaus bestiller 100 X nøgler hos ny leverandør – lige nu har vi 0

Hæk hul ved Huset: er lukket

Tilbagebetaling af kloak indbetalinger: der mangler 1 person

Første indbetaling til fælles kloak er i juni 2022? Enighed om at indbetalinger af andel i fælles kloak kan indbetales halvårligt (juni og december). Der vil være en omkostningsbetaling ved opgørelsen på cirka 1000,00 kr. Der skal udmeldes den præcise procedure, skæringsdatoer m.m. (Sølvi)

Færdigmelding Gladsaxe + VVS dokrykkere: der er overført på USB stil til Gladsaxe kommune og lavet aftale med afdelingen om aflevering. De som mangler VVS dok m.m. er tilskrevet.

Byggeri indsend: Er endnu ikke indsendt til Gladsaxe – finder sted inden 31.12.21. der er én åben sag HX hvor der afventes tilbagemelding.

Sæson 2021 luk: port, toilet, vaskeri, rengøring, strips af containere, autosvar på mail, vand luk m.m : Klaus sørger for at lukke vand ved toilet & vaskeri. Helle sørger for at oprydde toilet & vaskeri. Øvrigt er på plads.

Heldagsmøde i januar/februar dato? 19.02.21 kl. 10:00 med efterfølgende spisning & almindeligt BS møde 12.01.2022 i huset kl. 17

ØKONOMI,

budget/regnskab/restance osv.: er rundsendt. Ved heldagsmøde gennemgås årsregnskab, og budget for 2022.

Øvrigt økonomi: intet at bemærke. Alle afleverer kontonumre til honorar. Sølvi kontakter Frank desangående.

EVT

· Vores rengøringsfirma er lukket – gået konkurs. Der skal findes et nyt til 2022. Kort drøftelse af hvorledes rengøring skal afvikles i 2022. Afventer heldagsmøde.

· Der har været/er dialog med Bestyrelse, Kloakudvalg, MOE og Gottlieb omkring lukning af haner i brønde for at afdække om den enkelte må det. Meldingen er at det må man godt.

· Hovedvandmålere i Foreningen skiftes i kommende uge. Novafoss

· Klaus følger hovedvandmåleren udvikling i vinterperioden.

· Der har været/er dialog med MOE, Gottlieb omkring påsætning af vandmålere på de enkelte brønde & plombering, da det virker sig at den aftale der er indgået ikke en ’aftale’ i MOEs forstand. Det betyder at Foreningen skal afsøge andre muligheder, eventuelt i samarbejde med øvrige haveforeninger der har lignede udfordringer.

· Enighed om at der bestilles VVS til Huset ift. at bringe handicap toilet i orden samt vask på toilet.

· Der er enkelte haver der stilles spørgsmålstegn ved at skulle sende faktura til Bestyrelsen vedr. kloakering & VVS. Vi følger retningslinjer vi har modtaget fra Kredsen, desangående.

For at sikre at Kredsen ikke siden hen har skiftet holdning sendes der en mail desangående.

· Der rundsendes vejledning fra Kenneth ift at gå på skyen – gå adgang hjemmefra til dokumenter.

· Heidi fortæller at hun agter at fratræde ved næste GF.

· Der mangler at blive solgt et hus – hvilket forventes at kunne ske i løbet af cirka 14 dage.

29-10-2021

Bestyrelsesmøde HF Samvirke torsdag 30.09.21 kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Klaus, Helle, Heidi, John, Sølvi, Tina, Kenneth – Eva kommer senere, Ghobad fravær

Referent: tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

Skilte i foreningen – opsætning: Der mangler opsætning af skilte x2 – Kenneth vil forsøge at finde tid. Sprøgsmål rejses ommkring det hensigtsmæssige i at der opsættes spejle på gangene

Bump – opsætning: Der er ikke opsat flere bump

Virtuel/Forbundet sikre kloak projektmateriale: Intet nyt

Kloak lugt filter: Sølvi og Erling er i dialog desangående

Kode på kontor PCer: Intet nyt

Møde i Kredsen -Repræsentantskab: Der var ringe fremmøde. Uenighed/debat omkring adgang til haver for bestyrelsen fx i forbindelse med havevedligehold. Der er melding om både ja det må man godt, og melding om nej det må man ikke. Kredsen opfordrer i øvrigt til at medlemmernes mulighed for at være i dialog med Kredsen tydeliggøres overfor medlemmerne. Kredsen er i Huset hver anden torsdag 18-19 i ulige uger

Tagrende ved huset: der er ikke længere udfordringer selvom intet er foretaget -mirakler sker

Hæk hul ved Huset: Klaus sørger for at der kommer et stykke hegn

Repr af handicap toilet: afventer stadig kvartalsregnskab

Reparation af håndvask i Huset: afventer stadig kvartalsregnskab

Forsikringsdækning på kloak og pris: Der er intet nyt – der er ikke fremsendt nye betingelser, og oversigt over dækning etc

udjævne perlesten på P-pladsen ved Huset: er sket

Fællesarbejde: Er der udsendt opkrævning til ikke-fremmødte?: det er sket

Ekstra GF: Nye vedtægter indføjes, og lægges på hjemmesiden. : intet nyt

Nyt om vandveje: Bestyrelsen anser sagen for afsluttet med svar fra Moe m.m

Fremsende nye vedtægter til Forbund og Bank: afventer de er indføjet

Kontakt til Gladsaxe for præcisering af regelsæt, herunder 4,5 til tagryg.: nyt?: der er intet nyt hvorfor Kenneth tager kontakt til Forbundet for afdækning af spørgsmålet.

Opdatering af deklaration på web: nyt? : Kenneth tager kontakt med Forbundet for at få oplysninger og materialer

Pant i kolonihavehuse; skal det undersøges hvilken hæftelse foreningen/bestyrelsen har.: Juristerne mener at Bestyrelsen ikke har til opgave at ændre et huspant (det er havelejren opgave) – kredsformanden Tom mener at det er Bestyrelsen opgave evt via bestyrelsesforsikringen. Pågår

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning: Datakort er indkøbt. Klaus er i dialog med Robert ang telefon

Opfølg sletning på kontrakt via Forbundet: sagen er lukket. Hvis én person skal slettes fra kontrakt skal pgl selv medvirke.

Nyt om rødder & Fælleseje: Der er intet nyt – videre bero på henvendelse fra FællesEje / medlem.

 

1. Diverse KLOAK:

Vandmåler og plombering: nyt? Der er intet nyt

Rundering ift diverse ledninger, slanger osv: nyt?: Tina har været i dialog med Erling som gerne hjælper med en roundering. Drøftelse af konsekvens og orientering. Enighed om at der udsendes mail til alle om at brønde SKAL være lukket 15.10.21 (+opslag) og man i modsat fald tilkalder en VVS der står for at frakoble diverse ledninger for havelejrens regning.

Runding i weekenden 15-16-17 oktober med notering af haver og billede dokumentation. Ingen yderligere varsel til have medlemmerne. (tina + john)

Kloak økonomi: opkrævning månedligt/kvartal? via Forbund + Udsendelse af regnskab + diverse med bank afsluttet? + indbetaling til gæld, hvor tit? + øvrigt? :

· Afdragsrater opkræves kvartalsvis via Forbundet første gang 1/10-21

· Regnskab kan gennemlæses på kontoret hvor det vil være tilrådighed (sølvi)

· Der foretages p.t tilbagebetalinger/reguleringer af fælles kloak beløbet (sølvi)

· Det er endnu ikke aftalt med bank hvornår man kan indskyde sin gæld til fælles kloak som medlem

 

2. VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

Status vurdering/salg: Hx + Hx + Hxx + Hxx+xx+Hx+Hx: Generelt er der mange spørgsmål a la villa køb. Som tidligere er det fortrinvis ny opskrevne som viser interesse.

H xx er solgt. Hxx næsten solgt. Hxx er gået i fri salg. Hx+1x+9x+9x er i gang i denne sæson

Færdigmeldinger: Indsendelse til Gladsaxe? Sker i vinterluk tiden

Dokumentation for VVS?: opdateres og bedes om i vinter luk perioden

3. Nyt fra HUSET? Sølvi & Klaus er opdateret på julebanko – ingen lejesager pågår i øvrigt

4. Nedlukning af sæson 2021

· Nedpakning af container og opslag dato: vi skal tjekke op på den præcise dato (tina+john)

· Lukning af port dato og opslag: bliver i weekenden 29-30-31oktober (klaus)

· Slut rengøring dato: rengøring skal frameldes til rengøringsholdet (helle) Sidste gang frem til lukke dato

· Sidste kontor dag og opslag: uge 42

· Lukning af bad/toilet/vask? : klaus lukker 29-30-31 oktober

· Lukning af vand? Sker til bad, toilet, vaskeri.

· Containere pakkes væk og strippes ved John & Helle

· Autosvar på mailen 01.11.21

 

5. BYGGERI:

Indsendelse til Gladsaxe?: afventer vinter luk perioden

6. Nyt fra ØKONOMI:

7. Diverse PUNKTER:

- Nye tavler – brug af areal ved kontor – containerplacering kommende sæson - Der skal laves vandpost: ved det gamle kontor-

 

8. EVT og evt. nyt fra Kontorvagt:

Optælling af x nøgler så vi kan afgøre om der er behov for flere. Tina + john tæller ved næste kontorvagt

 

NÆSTE MØDE ER:28.10.21 i Huset kl. 17. kenneth medbringer mad.

29-10-2021

Bestyrelsesmøde tirsdag 06.09.21 kl. 17:00 i Huset- referat

Tilstede: Eva Sølvi, Tina, Klaus, John, helle, Kenneth, Ghobad – afbud Heidi

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

*Kloak økonomi;

Vi afventer fortsat endelig opgørelse af udgifter og igangsættelse af lånet (regner med det bliver 20.09.21), hvorfor afdraget ikke kan fastsættes, hvilket også gælder dato for første opkrævning. Sølvi er i dialog med bank Niels omkring indbetaling af afdrag – er det hver måned eller pr kvartal – og hvorledes kan det samstemmes med aktuelle huslejeopkrævninger via Forbundet.

Det er endnu ikke klart hvor hyppigt der kan foretages fulde indbetaling af den enkeltes andel til lånet. Sølvi er i dialog med bank Niels.

Regnskab for kloakprojektet udsendes til alle så snart det er endeligt opgjort.

Der er 30+ der vælger at betale egen andel af projektlånet.

afdragsbeløb, fulde indbetalinger, a conto ind betalere, kvartal/månedligt afdrag, omkostninger, indbetaling senere hyppighed, dato for første afdrag, regnskab……… m.m.

*Kloak i øvrigt;

Intet nyt om kloak kul filter der skal hæmme lugtgener i bunden af foreningen.

USB-stik med projekt dokumenter er lagt til Kenneth som sørger for virtuel arkivering. Sølvi undersøger med Forbundet om vi kan have kloakmaterialer ligger hos dem. Tina har foretaget print. forsikring, telefon alarm ved tilstopning m.m., duftfilter, vandmålere & låg rundering. Vigtige papirer vedr. kloak status usb bærer, vandveje, Politi/Sikkerhedsstyrelsen (mail).

Forsikring afventer dels opdaterede vilkår omkring almindelige forsikringsvilkår, og dels fremsendelse af materialer vedr. forsikrings pris & vilkår for henholdsvis fælles kloak, og egen kloak. Det anslås at forsikring i fællesforsikringen af kloak på egen grund vil andrage kr. 120 årligt. Det forventes at alle i fællesforsikringen skal være med – altså at det ikke er et individuelt tilvalg. Sølvi

Der har været rundering af Foreningen ift. kloaklåg, og vandmålere ud fra meldte haver. Det lader ikke til at den generelle rundering er foretaget som aftalt på sidste fællesmøde. Enighed om at Bestyrelsen selv runderer haven og undersøger dels at der er vandmålere, og dels at låg er påsat. Vi undersøger hvorvidt Erling vil være behjælpelig. Tina

Tilstopning af kloak og alarm afventer iværksættelse Klaus

Vi modtager 4-5 kloak færdigmeldinger om ugen, der gennemgående opfylder kravene.

Der skal opsættes store skilte som tydeliggøre at lågene til kloak ikke må være åbne efter 15.10.21. Tina John

Der er modtaget vejledning og firma henvisning hvor der kan købes strips til vandmåler låsning. Det skal vi selv varetage. Eva Vi afventer hvornår disse skal påsættes.

Gottlieb bemærker i mail, at der er mange pudsige, uheldige, og skadelige anordninger på systemet, hvorfor de i den forbindelse fralægger sig garanti. Enighed om at vi som Bestyrelse skal påtale at dette ikke kan accepteres en generel garanti fraskrivning, men at selvpåførte skader selvfølgelig ikke er dækket af garanti. Eva og Kenneth

1 års eftersyn 05.05.22 kl. 14:00 – 16:00 og 5 års eftersyn 06.05.26 kl. 14:00 – 16:00 er indført i PC kalender

*Extra GF;

Referat er indsendt til Forbundet og Bank. Reviderede vedtægter er ikke udfærdiget Kenneth – når disse foreligger skal de sendes til Bank, Forbundet (Sølvi) + lægges på Hjemmeside. Kenneth

*Diverse:

Fællesarbejde: Ved seneste fællesarbejde fremmødte 12 personer der lavede en god indsats. Ikke fremmødte er opgjort til 33, der får tilsendt en opkrævning. Oversigt hos Sølvi der sørger for indsendelse til Forbundet.

Skilte og bump: Der er bestilt ’lastbil’ skilt m.v. som aftalt. Klaus påbegynder isætning af bump på resterende områder i denne og næste uge.

Opmåling og dialog vedr. hegn H34: Opmåles jf tegning 11.09.21 sammen med lejere af H34. Kenneth & Klaus

Tagrende Huset: Undersøges 11.09.21 Klaus

Eventuelt:

Vi mangler et stykke hæk ved Huset v pissoir som gerne skulle lukkes således at vi forhindrer indbrud i løbet af vinteren.

Vi mangler at udjævne perlesten på P-pladsen ved Huset.

Brusebad i dame badet i toiletbygningen er i udu og lukket. Skilt skal opsættes. Helle

Adgang til Pc’er på kontoret bliver påført kode magen til kode til mailen. Kenneth

Drøftelse af vand og veje. Foreningen har altid haft en udfordring i nogle haver med oversvømmelser pga. regn. Dette fortsætter uændret, da vi ikke kan ændre på at vi har en skrå/skæv Forening. Man kan sikre sig bedst muligt ved at sørge for udjævning af jord højde i egen have ligesom det forventes at asfaltering og asfaltbump vil medføre omfordeling af regnvand – men vandet er der stadig, og føres blot til andre haver.

Fælles Eje siges at have haft en kloak udgift på lige over 80.000 kr hvilket har givet anledning til spørgsmål om forskelligheden på pris i de forskellige foreninger. Der er mange elementer som spiller ind, og projektet er ikke direkte sammenligneligt – fx kan jordbortkørsel m.m. have betydning. Ift. Fælles Eje har de endvidere ikke fået Gaba på vejene.

NÆSTE MØDE ER AFTALT TIL 30.09.21 kl. 17 – Helle sørger for mad

10-09-2021

Bestyrelsesmøde onsdag 25.08.21 kl. 19:10 i Huset

Tilstede: Kenneth, Sølvi, Heidi, Eva, John, Tina, Ghobad, Klaus

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

Input til affalds- og containerområdet- opsætning af hegn v/H34 (se forslag): Enighed om at der opsættes hegn. Kenneth, Klaus og Ghobad er tovholdere ift opmåling af grunden, og markering af skel + dialog med H34 omkring tidspunkt for hegn. Dernæst tages der stilling til mulighederne for containers placering.

Nøglekvittering, og opdatering af retur A nøgle: Der er underskrevet og dateret

Skilte i foreningen – opsætning: Der er stort set opsat i hele foreningen, der mangler nogle vejnavne. Enighed om at der skal bestilles skilt der tydeligt tilkendegiver regler for indkørsel for lastbiler. Kenneth

Bump – opsætning: Der er opsat i bunden af foreningen. Der mangler fortsat en del bump. Når vi får asfalt på vejene vil der komme ’villa vejs bump’ – altså i asfalt. Klaus & Robert arbejder på flere bump.

Svar på vurderings/afdrags nedskrivnings pct af kloak: møde med Forbundet omkring udregningsmodel ift. fælles kloak og beregning ved salg – enighed om at vi betaler Forbundet 500kr månedligt for udregning ved køb/salg. Forbundet har erfaring med opgaven som de også udføre for andre af vores naboforeninger.

Den ene sprit depender ved kontoret er i udu: Vi har fået en ny

Tagrende ved huset virker ikke optimalt: Det gør den stadig ikke – det er uklart hvor problemet er, men enighed om at det skal ordnes for at sikre Huset. Klaus

Repr af handicap toilet i Huset – afventer kvartalsregnskab

Reparation af håndvask i Huset: er ikke repareret men lukket. Pågår Klaus.

Forsikringsdækning på kloak og pris: Vi er i dialog med vores forsikring Sølvi

1. FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

Fællesarbejde 14.08.21; info om dagen, som 15 deltog i.

Fællesarbejde 05.09.21; Sidste fællesarbejde. Der er mange der ikke har deltaget i år, hvorfor det må forventes at der deltager op til cirka 45. Heidi, Ghobad, John, Kenneth deltager. Der er udarbejdet en opgave oversigt.

2. Ekstra GF:

Nye vedtægter indføjes, og lægges på hjemmesiden. Kenneth

Underskrift referat og fremsende nye vedtægter & referat til Forbund og Bank: Eva

3. KLOAK:

Møde med Gottlieb 19.08.21.: Gottlieb rundere for at sikre at alle vandmålere er påsat, og der er ’låg’ på alle vand&kloak brønde. Der bliver opsat filter for at imødekomme lugtgener i bunden af foreningen. Alle ’låg’ skal være lukkede pr. 15.10.21 (der må ikke være slanger mm der stikker op) for at sikre for frost problemer. Hvis man vil sikre sig mod rør og frost skal man lukke for hovedhanen i brønden ved

Foreningens luk i oktober måned. Der bliver ikke påsat plombering. Der skal afsættes regnskabsmæssigt beløb til betaling af asfaltering af vejene i foreningen om 1 år.

Vandmåler: ’Skæringsdato’ for overgang til vandmåler betaling fra egen have, og plombering: Der er udfordringer ift vandmålingsaflæsning, hvorfor det er forventeligt at der vil være fællesaflæsning i denne sæson, og plombering må afvente.

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning. Vi hører Robert Klaus

Der skal laves vandpost: ved det gamle kontor – status: VVSerne har travlt, hvorfor dette først forventes i næste sæson Kenneth

Dokumentation for VVS; hvad skal vi kræve. Enighed om at der skal kræves faktura, hvorfor de indkommende dokumenter gennemgås, og der indhentes yderligere desang. Tina

Dokumenter for hele vores kloakprojekt, er modtaget. Print tina

 

4. VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

H19: er gået til venteliste salg + H76: afventer kontrakt + H30 er gået ventelistesalg H45: Dødsbo er gået til vurdering + H138 er gået til vurdering + H94 er gået til vurdering.

Sølvi

Deadline vurdering/salg: Enighed om at sidste dag for indlevering af salgsmaterialer er 15.09.21 tina

5. DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold:

Hul i vejen H98: Det bliver ordnet, der er kontakt.

6. BYGGERI:

Kontakt til Gladsaxe for præcisering af regelsæt, herunder 4,5 til tagryg.: afventer respons

Opdatering af deklaration på web: Afventer respons

7. HUSET:

Rengørings udfordringer: Heidi sørger for støvsugning og gulvvask kommende weekend. Der er gennemgående snavset, hvorfor det er krævende for tovholderne hver weekend at skulle gøre rent. Vi skal finde en mere solid løsning !

Udlejning: Der er bankospil 2x i denne sæson, og 1 høstfest (enighed om tilsagn på op til 10.000 kr)

8. DRIFT – ADMINISTRATIVT:

Møde i Kredsen: Repræsentantskab. Deltager er Sølvi

9. ØKONOMI:

Endelig regnskab kloak? / møde med bank: Det forventes at den endelige opgørelse er klar, og vil andrage cirka 114.00 pr. have., hvilket er indenfor budget. Det skal afklares om afdrag opkræves hver måned eller kvartalsvis. Desuden om den enkelte have opkræves månedligt eller kvartalsvis. Derudover skal det afklares hvor mange som ønsker at betale deres andel i én sum (og meddeles til bank). Det skal afklares hvor tit det er mulighed at betale sin andel ud. Det skal afklares hvilke omkostninger der er forbundet med at betale sin

andel ud. Købere skal have opkrævet deres ekstrabetaling udover indbetalingen af kr. 110.000. Endvidere hvornår hver enkelt have kan forvente første afdrag til betaling.

10. BAD & TOILET & Vaskeri:

Dørhåndtag og toilet bræt repareres: skulle nu være sket

11. EVT og evt. nyt fra Kontorvagt:

* Fest og Banko: se huset

Enighed om at møder er hver 14 dag – onsdage kl. 19:10 i Huset. Foreløbig i august måned med.

Nye datoer for BS møder: næste gang er koncentreret omkring økonomi, og ’nedlukning’ af diverse vedr. kloak.

Strømforsyning: Der vedbliver med at være udfordringer med strøm forsyningen i Foreningen.

Foreningen lukker ned i uge 43

Vi mangler Xnøgler …..

 

NÆSTE MØDE ER AFTALT TIL TIRSDAG 07.09.21 kl 17

 

AFVENTER PUNKTER:

o Reboot pc’er

o Nye tavler

o Brug af arealet ved kontor – legeplads, grantræer, dyr