26-08-2019

Bestyrelsesmøde 26. august 2019

Referat af 6. bestyrelsesmøde 26 august 2019 kl. 17:00 i Huset

A) Referent og ordstyrer: ti            b). Godkendelse af forrige referat ja -   c). Akutte punkter

Deltagere: Eva, Sølvi, Carsten, Frank, Klaus, John, Tina. Afbud fra Michael og Thomas

 

 1. 1.     SPILDEVAND

Orientering fra Eva & Thomas:

-        Nyt fra Spildevands udvalg

Ved sidste møde var der overvejelser omkring at undersøge priser på såvel asfalt, som andre belægningsformer på vores veje. 

-        Møde i Skrænten

Når vi har truffet en beslutning om spildevand skal dette ganske kort medd til Gladsaxe kommune – i øvrigt var der erfaringsudveksling. N.g. 17.09.19

-        Øvrigt; spørgsmål/svar klumme på hjemmesiden

Vi afventer at web Klaus kommer hjem fra ferie, således at vi kan få vores klumme spørgsmål/svar på hjemmesiden op at køre OPF

-        Status på MOE rapport + udsendelse

Vi har fået rapport specifikt for Samvirke som er udsendt til alle medlemmer

       -      Informationsmøde 20.08.19

              Mange fremmødte, god, interesseret stemning. Godt samarbejde. Referat er skrevet og lægges

               på hjemmeside

 

OPFØLGNING:

XstraGF04.09.19 kl. 19:00.,         mødetid for BSmedlemmer kl 17:00

Indkaldelse + sending pr post + website + udsendelse til medlemmer er OK

Bar (Michael, Frank, Klaus), Modtagelse & stemmesedler (Eva & Sølvi), referent (Linda), ordstyrer Karsten

Vedtægter og dagsorden er sendt til dirigent

Seddel på kontordør om ændret åbningstid 4/9 til tidsrummet (17-18) er gjort

 

 1. 2.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status – hvor er vi ift. salg: 5 haver er til salg & der er 4 dødsboer. Der er 1 have som har fået vurdering (men mangler øvrige dokumenter). 

Vi afventer fortsat dokumenter førend der kan sendes til vurdering.

Én have (xx) er sendt til vurdering. Vi har endnu ikke fået vurderingsrapport, og haven går ikke til salg.

 

Internt salg: Vi afventer at 1 hus kommer til salg.

 

STATUS & OPFØLGNING: Ekstern Ventelisten

Ventelisten er opdateret. De første 30 personer kommer med fornavn på website. (Sølvi)

Ventelisten er desuden på Pc’er forside/skrivebord på kontoret.

STATUS & OPFØLGNING -Intern venteliste

Slås op på hjemmeside. Procedure: der er en liste á la x-nøgle liste, hvor interesserede kan skrive sig op.

Start: 4 september.

 

 

? Møde med Forbund hvornår:  Vi afventer fortsat tilbagemelding om dato. Sølvi

 

Aktuelle Haver: 52 + 76+57+126 + 129 samt opfølgning på dødsbo H 143 + H 2 + H 13+39

H 126 er tilbagesalg. Der er vurdering (gælder i 12 mdr.) Vi afventer tingslysningsattest før fremvisning, og salg

 

 

 

 

 1. 3.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

-        Kontakt til Gladsaxe kommune:  Bekræfter tidligere oplysninger DOG er det clearet at byggeri kan begynde når Bestyrelsen har godk tegninger.  Desuden hvis der opstår uoverensstemmelser ift byggeri kan vi kontakte Gladsaxe kommune, der så overtager sagen. Endvidere: udhæng kan være 0,50m førend det medregnes som km2.

Carsten er tovholder omkring mappe hvor verserende sager lægger frem til de skal sendes til Gladsaxe én gang om året. Gladsaxe vil gerne have tegninger både på godkendte og afviste byggerier.

TEGNINGER SKAL LIGGE I MAPPEN !

Aktuelle haver:

 1. OPFØLGNING & STATUS H11

Carsten følger op på H11 i forholdt til godkendelse, tegninger m.v.

 1.  OPFØLGNING & STATUS: H 34 (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 2. OPFØLGNING & STATUS: H 107, hvor er sagen?: der ligger tegninger m.v. 

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:

En del have har fået 2 dvs. at der skal ordnes udenfor. Der er desuden en del gengangere som ikke har responderet på tidligere sedler. Der er en håndfuld+ haver der læner sig op af misligholdelse.

Efter næste rundering laves en opsummering. Det vil sige; Haver der skal have en erindringsmail, og haver der skal indkaldes til samtale. Dato aftales.

 

N.g. 03.09.19 – John laver opslag til skabe – ti laver til web

 

 1. 5.     RENGØRING:

STATUS & OPFØLGNING: rengøring af HUSET: (Vinterpkt)

Dog opmærksomhed på, at der sker rengøring efter arrangementer. Desuden at der kan laves hovedrengøring til fællesarbejde. Vinterpkt.

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering og status fra Klaus & Eva OPFØLGNING

B nøgler omstilling, er sket.

H54- Gartner skal have en B nøgle dvs at låsen til redskaber omstilles. (klaus)

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 

 1. 7.      OPFØLGNING

? Oprydning i skabe på kontor - intet nyt     Frank John

? Ekstra sikring af port – intet nyt Klaus & Thomas

? Høstfest:  asfaltbal. Hvor er vi?

Der er arrangeret at der kommer band + tryllekunster. Der bliver lavet en bar med fadøl, sodavand, kaffe, vand. Ppladsen lukker dagen før – opslag er lavet. Telte sættes op dagen før.

Der indkøbes lamper john/Frank

Når man melder sig til Høstfest bestiller man samtidigt mad. Man betaler for tilmelding og maden i kontanter. Medlemmerne medbringer selv stole & borde. 

? Hjertestarter kursus – Vinter pkt Frank

? Indkøbsopgaver:  John tager initiativ til et møde hvor der kan aftales nærmere. Frank, John Michael

 

 

 1. 8.      HUSET

OPFØLGNING og Orientering fra Sølvi & Frank

-Opkrævning udsendes til alle der har lejet huset – det er der overblik over. Sølvi

-H 50kan låne huset 09.05.20 til loppemarked. Sølvi har givet besked.

- Nøgleboks fungerer. Når man lejer hus bliver det skrevet i kalender på Pc’er, hvor nøgleboks kode også er påført. Kontrakt lægges til kasserer.

- Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar (Vinterpkt)

 

  

 

 

 1. 9.      Pligt arbejde

Opfølgning og orientering Michael og Sølvi

Der er udsendt mail til alle der ikke har deltaget i fællesarbejde, og påført ledige datoer.

Planlægning af pligtarbejde (vinter pkt.)

 

 1. 10.  Mail og henvendelser til /fra

? H xx:  besked + nøgle til ”gl kontor” – er sket

? fra kontorvagt: døren til vores baderum ”hænger” – kan det ordnes?

Overføres til pligtarbejde

? drøftelse henvendelse fra Hxx vedr. campingvogn.

Enighed om at der ikke kan gives dispensation, samt at campingvogn skal fjernes fra Pplads.

? Mail vedr løse hunde fra H xxx. Tilskrives ift ordensregler + opslag.

 

 

 1. 11.  Kasserer

OPFØLGNING og orientering Sølvi

? Møde med bank – er 28.08.19

? Venteliste betaling – der er overblik

? Restancer status - 0

 

 

 

 

 1. 12.  Eventuelt/ diverse

 ? Status:  Gave til Nøgle Thomas som tak for hjælpen og tålmodigheden– er sket

 ? Status:  Præmiehaver: Der ligger en vurdering på Kontoret. Eva har overblik og diplomer klar

? Vores el bag Huset – er det sikkert? Klaus undersøges om el’en skal ordnes

? Ind/udskrivning gebyr (Vinterpkt)

Kontorvagten på onsdag 28.08.19 har meldt afbud – har ikke sørget for afløser som aftalt på BS mødet. Thomas springer akut ind.

 

 

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

? Hvem sørger for forplejning?   9/9 = Thomas        23/9= Michael        7/10= Carsten