06-05-2021

Bestyrelsesmøde 6. maj 2021

Ref af bestyrelsesmøde mandag 06.05.21 kl. 17 i Huset med pizza

Afbud: Sølvi

Tilstede: Carsten, Kenneth, helle, John, Tina, Eva, Klaus

Referent, Tina og ordstyrer, Carsten

1. KLOAK og foreningsåbning:

a) Info fra afleveringsmøde:

Der er foretaget kloak tv-inspektion og alt er okay, vandet er rent, der er fortsat mulighed for at hente vand ved Huset og kan benyttes, endeligt regnskab for projektet forventes at være klar til bank cirka 01.07.21 hvorefter man kan beregne udgiften. Hvis man løfter låget til kloak kan tørklosetter tæmmes deri, hvis man mener at dæksel er for højt kan man afskære dette. Pga arbejdet ved festpladsen kan Kontoret ikke åbne som planlagt, hvilket også gælder for toilet & vaskeri (anslået åbning pt er medio juni). Skader skal indmeldes af medlemmer og sendes til Gottlieb/Moe senest 20/5 hvilket Robert foranlediger hvorefter man kigger på anmeldelser & skade og vurderer evt erstatning.

Man må IKKE parkere hvis der ikke er et forstærket dæksel da det kan ødelægge hele kloaksystemet med et brud.

Nye kørsel aftale:

Man må køre ind ad porten. Man må IKKE køre på grusveje på hverdage 7-18, herefter kun ved kort af- og pålæsning. I weekenden må man køre på grusveje i alle dag- og aften timer DOG kun med af- og pålæsning til formål.

Man må køre på asfaltvejene (også mod den ensrettede – men pas på!) hverdage og weekends i alle døgnets timer

Fodgængere og cyklister skal benytte lågen ved Kagsåstien. Man må fortsat IKKE ”rende rundt” i foreningen på hverdage 7-18.

Alt færdes i Foreningen er fortsat på eget ansvar ift person- og bilskader m.m.

Asfalt m.m. på Festpladsen forventes p.t færdiggjort med udgangen af maj måned .

 

b) Info til medlemmer; Der skal sendes nyhedsbrev til medlemmerne med den nye info + hjemmeside + opslag. Desuden medd om skader

c) Lukning/åbning af vaskeri og toilet; Der skal ophænges et skilt på vaskeri og toilet omkring fortsat lukning. Opfølgning i øvrigt; der har været kontakt med rengøringsselskab + udsættelse af bestilling på papirhåndklæder.

d) Leje af hus – er der aflysninger der skal medd; det er der ikke

e) Fællesarbejde – aflysning/ændring; afventer om der skal være ændres dato til næste møde

f) Renovation – skal der medd ændringer til medlemmer / Gladsaxe Kommune ift datoer; der kan fortsat udelukkende afleveres køkkenaffald. Vi afventer hvornår der kan afleveres haveaffald, men forventer at det kan ske om cirka 14 dage, hvor Gottlieb vil reservere en plads til dette ift jord mm.

g) Kontoret – skal det åbne som planlagt; vi holder nødåbent i Huset. Medd på hjemmeside + opslag. Forventes frem til juni måned.

h) Skema til skader/mangler; udarbejdes og fremsendes til medlemmerne jf pkt a.

i) Forlænget leje aftale sendes til bank – er det sket? Lejeaftale er afleveret til banken, men endeligt regnskab jf pkt a skal afleveres & drøftes førend der er overblik over evt muligheder, og mdl afdrag.

 

2. ØVRIG OPFØLGNING:

a) Se udsendte vedr. Ordensregler; gennemgået med rettelser. Der skal tilføjes et pkt med vandaflæsning. Kenneth laver reviderer således at det er klar til udsendelse ifm GF

b) Intern revision – er det sket? der regnskab udsendt uden underskrifter til medlemmer? ikke så vidt vides

c) Rengøringsudstyr til huset – er det sket? intet nyt

d) Sprit ophæng – er det sket? holdere er ophængt, Kenneth fylder sprit i beholdere

e) Forslag til GF – er det fundet? - forslaget er væk, forslagsstiller bedes om genfremsendelse. tina

f) Ændring i hus leje aftale omkring at hæfte ved bøder – er det sket? - det vides ikke

g) Reboot PC nr. 2 – er det sket? – intet nyt

h) Modtaget mail om kørsel med tungt køretøj – er den besvaret? - ja

i) Ønske om mail registrering – er det sket? - ja

j) Hjertestarter – er den fundet og mail besvaret? - John er i dialog med Frank ift at finde hjertestartede, opsætning, og funktionalitet

k) FB-mail – er den besvaret? - ja

l) Hvor skal haveaffaldet ligge – nogen lyse ideer? - Gottlieb afsætter plads foran lågen som vanligt. Forventet brugbar om cirka 14 dage

m) Byggesager- Der ligger ikke ubesvarede henvendelser

 

3. NYE GØREMÅL

 

4. Evt.: orienteringer i øvrigt og ad haster

 

*Enighed om at aflevere en kurv med guf til Tornhøjgård for deres overbærenhed i forbindelse med projektet. Eva/sølvi

* Klaus går i dialog med Robert omkring indkøb af skilte til opsætning i foreningen

Næste møde aftales

17.05.21 16:30 i Huset

Mad ansvarlig er SØLVI