14-07-2021

Bestyrelsesmøde 14. juli 2021

Ref Bestyrelsesmøde onsdag 14.07.21 kl. 19:10 i Huset

Tilstede: Eva, Kenneth, John, Heidi, Helle, Klaus, Tina, Ghobad afbud: Sølvi

Referent: Tina ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

Nøgler: Der udleveres A nøgler til nye Bsmedlemmer. Klaus sørger for underskrift

Udlevering af PC koder: Heidi har fået kode til Mail, Ghobad mangler. Der gives kode til døren i Huset.

Fordeling af kontorvagt: nyt skema er lavet og udsendt + ophængt på kontor. Man bytter selv hvis man er forhindret.

Eva opdaterer portal: er sket

Nye mailadresser fra GF er noteret

Indkøb af Grus: er sket og faktura er modtaget

Bestilling af vaskekort: Klaus har bestilt og forventer at kunne hente i kommende uge

Bruseudstyr indkøb og opsætning: er sket

Skilte i foreningen – opsætning- Klaus: der er indkøbt remedier og forventes ordnet i kommende uge. Det undersøges om der kan købes mærkater om legende børn (kenneth)

Bump – opsætning Klaus: se ovenstående

Hjertestarter: John har været i kontakt med firmaet og afventer aflevering

Dokumentation for forsikring –Hxx og H xx: Der er modtaget fra Hxx, Hxx afventer info fra Sølvi

Svar på vurderings/afdrags nedskrivnings pct af kloak: Der er tiltag ift. møde med Forbundet omkring udregningsmodel ift. fælles kloak og beregning ved salg (Eva og Sølvi)- afventer

Låse på køkken containere – er sket

”Julefrokost”- dato: Enighed om at tilstræbe så mange som muligt kan deltage, hvorfor vi prøver at skubbe arrangementet frem i september/oktober måned. Robert høres om han kan lave en ny doogle. (tina)

1. FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

Tilbagemelding fra afholdt fællesarbejde 4 juli 2021

Ikke så mange deltog – cirka 12 stk.

Næste fællesarbejde 25.07.21; opgaver, indkøb etc. Ansvarshaverne har et overblik over opgaver. Vi taler om rengøring af toilet/vaskerum/pileurt. Ghobad, Kenneth, eva deltager.

Opsamling heat på fællesarbejde: tilføjet en ny dato 05.09.21

2. Ekstra GF:

Dagsorden udarbejdes: er sket

Indkald udsendes: Kenneth udsender – skal modtages 8 dage før.

P-plads afspærres: John har styringen

Tilbagemelding fra Tom (dirigent): Eva tjekker op.

GF pakke til dirigent: Tina sender

? Hvem laver skilte til P plads spærring ?

3. KLOAK:

Byggestrøm (Sølvi) - afventer

Vandmåler: er sat på i alle brønde. Punkt til næste BS mødet er ’skæringsdato’ for overgang til vandmåler betaling fra egen have.

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning: Enighed om at vi spørger Robert om han kan købe da han ved hvad der er brug for. Samme telefon kan måske bruges band aflæsning. Efterfølgende må vi aftale hvem der har ’vagt telefonen’ hvornår. Tina skriver til Robert.

Enighed om: at der ikke gives dispensationer ift. kloak – uanset byg

Der skal laves vandpost: ved det gamle kontor HVEM?

Der kommer fortsat diverse mails: men det er for nedafgående

4. VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

H xx er gået til salg + Hxx afventer vurdering. Det er svært at få overblik over Hxx ønsker, der er skiftende. Hxx går til salg fra ventelisten.

Der er kommet 12 færdigmeldinger. Efter sommerferien tages der kontakt til Gladsaxe kommune for at afstemme indsendelse.

5. DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold:

Hækken mod Kagsåstien: er klippet. Hvis man ønsker plankeværk afventer vi et skriftligt ønske, og undersøger derpå hvad der er muligt ift. Gladsaxe kommune.

6. BYGGERI: Der er modtaget 12 ansøgninger om byggeri. Kenneth rejser spørgsmål omkring hvorledes de aktuelle regler skal fortolkes, samt at der er forskel på de deklarationer som ligger på vores site. Desuden hvorledes man fortolker 4.5 m til tagrygning.

Enighed om, at Kenneth tager kontakt til Gladsaxe kommune og får præsente regelsæt & fortolkninger.

7. IT:

8. HUSET:

klude og mopper vaskes – hvem: husansvarlige. Der mangler kontrakter til udlejning. (sølvi)

9. DRIFT – ADMINISTRATIVT:

Præmiehaver skal udpeges ved vandring: der er kommet en mail om at det skal være NU hvilket ikke er realistisk hvorfor vi vælger at springe over i 2021 kloak and all

Mail fra Gladsaxe omkring veje: Eva svarer

10. ØKONOMI: Udlæg til fodbold arrangement kan refunderes. Tina giver besked

11. BAD & TOILET & Vaskeri: Der skal strammes op omkring opfyldning af diverse + være bevågenhed på kvaliteten af rengøring.

EVT og nyt fra Kontorvagt:

Den ene sprit depender ved kontoret er i udu – Kenneth kontakter firmaet for at få en ny.

Tagrende ved huset virker ikke optimalt. Klaus tjekker op

Drøftelse af Storskrald; der er enighed om at pt har vi ikke overskud til at være vagt således at ’folk’ ikke dumper alverdens ting og sager.

Drøftelse af haveaffaldsplads: Vi fastholder eksisterende plads og form

Der skal laves opslag om Gladsaxe penge

Huset kan ikke udlånes til private gøremål

Opslag om initiativ til fællesarrangementer. Enighed om at det kunne være rigtig godt med flere initiativer til forenings sociale gøremål, og at Bestyrelsen ikke kan varetage alle sociale gøremål – det er et kæmpearbejde.

 

Enighed om at møder er hver 14 dag – onsdage kl. 19:10 i Huset. Foreløbig i august måned med.

Næste gange 28.07 + 11.08 +25.08 +

 

AFVENTER PUNKTER:

o Reboot pc’er

o Nye tavler

o Brug af arealet ved kontor – legeplads, grantræer, dyr