28-07-2021

Bestyrelsesmøde 28. juli 2021

Bestyrelsesmøde onsdag 28.07.21 kl. 19:10 i Huset

Tilstede: Sølvi, Eva, Kenneth, Heidi, John, Tina, Ghobad, Helle – Fravær: Klaus

Referent: Tina ordstyrer: Heidi

OPFØLGNING

Nøgler: Er der lavet kvittering for udlevering: Nej, afventer. Klaus.

Der er modtaget A nøgle retur fra Thomas (tidligere BS) – skal noteres i nøgleoversigt. Klaus

Vaskekort: er de ankommet? - ja

Skilte i foreningen – opsætning: Der kom nogle skilte op ifm. fællesarbejde, der er også bestilt skilte (børn & hastighed), der er lavet skabelon til maling af vejbanen.

Bump – opsætning: Hvad er status - afventer

Hjertestarter: Er nu opsat ved huset og kontor – og er funktionel. Materiale kommes i mappe på kontor (formalia). Tina

Dokumentation for forsikring Der er modtaget dokumentation fra Hxx. Der er 4 haver der har egen forsikring (Hxx +Hxx+Hxx+Hxx). Dokumentationen er lagt i have mapper, og alle er således forsikring i foreningen.

Svar på vurderings/afdrags nedskrivnings pct af kloak: Der er tiltag ift. møde med Forbundet omkring udregningsmodel ift. fælles kloak og beregning ved salg (Eva og Sølvi) - afventer

”Julefrokost”- dato: Vi prøver med 10.09.21 kl. 17:00. Eva kontakter inviterede, og får afklaret datoen.

Den ene sprit depender ved kontoret er i udu – Kenneth kontakter firmaet for at få en ny- afventer

Tagrende ved huset virker ikke optimalt. Klaus tjekker op - afventer

FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

Tilbagemelding fra afholdt fællesarbejde 25 juli 2021:

Cirka 2/3 af de indkaldte haver fremmødte—cirka 20 stk. Der blev flyttet planter, opryddet op ved kontor, fjernet og udlagt sten, malet mv.

Vi har en liste til næste fællesarbejde 14.08.21 (Eva + Kenneth). Opgaverne drøftes på kommende BS-møde.

1. Ekstra GF:

Indkald udsendes: er det sket-ja

P-plads afspærres: John forsøger at genbruge eksisterende skilte, eller henvender sig til Eva.

Tilbagemelding fra Tom (dirigent): Noget nyt? – Eva rykker Tom

GF pakke til dirigent: enighed om at sende dirigent pakken. Tina

? Hvem laver skilte til P plads spærring?

2. KLOAK:

Nyheder: der bliver holdt et opsamlende møde med Gottlieb 19.08.21. Herunder vandmåler påsætning. Der vedbliver med at komme sager fra medlemmer, selvom antallet er aftaget.

Drøftelse af nødvendigheden af, at der trækkes en streg i sandet for nye sager. Der er stadig dialog med nogle haveejere der ikke er tilfredse med svar på indsigelse.

Byggestrøm (Sølvi) – opgørelse er sendt til Gottlieb

Vandmåler: ’Skæringsdato’ for overgang til vandmåler betaling fra egen have: Drøftelse af hvornår skæringsdatoen skal være. Ingen afklaring endnu – vi afventer møde 19/8. Der beror fortsat at blive påsat vandmålere i nogen haver. Enighed om at det kan være hensigtsmæssigt med 2 rundering ifm. aflæsning. En varslet, og en uvarslet.

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning: afventer

Der skal laves vandpost: ved det gamle kontor. Kenneth er i dialog med VVS desangående.

Dokumentation for VVS: Drøftelse af nødvendigheden af dokumentation fra aut VVS’er. Enighed om at der tages kontakt med Gladsaxe Kommune, ligesom Forbundet høres, så vi er HELT sikre på hvilke krav der stilles, og hvilke krav der er er Bestyrelsesbesluttede. Lige nu afleveres der færdigmeldinger fra aut kloakmester, og nogen afleverer også fra aut VVS’er. Tina

3. VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

H xx: forventes solgt 6/8. Hxx: er gået til salg, sidste dag for ja tak er 31.07.21. Hxx: der er modtaget vurdering, og sat op til internt salg frem til 4/8. Hxx afventer vurdering.

Hxx: dødsbo afventer materiale og vurdering. Hxx: afventer materiale.

-Færdigmeldinger kommer løbende.

Kontakt til Gladsaxe kommune vedr. endelig procedure: der tages kontakt i august måned, og samtidig drøftes VVS spørgsmålet.

4. DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold:

5. BYGGERI:

Kontakt til Gladsaxe for præcisering af regelsæt, herunder 4,5 til tagryg. Afventer

Opdatering af deklaration på web afventer

6. IT:

7. HUSET:

Er der kommet nye kontrakter? – ja

8. DRIFT – ADMINISTRATIVT:

Mail fra Gladsaxe omkring veje – er der svaret? - ja

9. ØKONOMI: Der er nogle enkelte restancer som handler om kloak/rykkere

10. BAD & TOILET & Vaskeri: drøftelse af kvalitet, forventninger, tidsforbrug og aftaler. Heidi går i dialog med firmaet. Ghobad, Helle, Heidi sørger for dørhåndtag og toilet bræt repareres.

11. EVT og nyt fra Kontorvagt:

*Der har været input omkring fest afholdelse. Vi afventer initiativet, som vi støtter. Heidi går i dialog med Frank.

* Vi har modtaget input til opsætning af gynge ved kontorområdet

* vi har modtaget input til affalds- og containerområdet.

* Vi har modtaget input/forslag til ordensregler. Vi undersøger om det er forslag eller input. Tina

* Personsag: Møde afholdt med Hxx og Hxx Der er truffet en aftale som parterne begge kan godkende. Ref. af mødet lagt i have mappe.

 

 

 

Enighed om at møder er hver 14 dag – onsdage kl. 19:10 i Huset. Foreløbig i august måned med.

Næste gange 11.08 +25.08