10-09-2021

Bestyrelsesmøde onsdag 25.08.21

Bestyrelsesmøde onsdag 25.08.21 kl. 19:10 i Huset

Tilstede: Kenneth, Sølvi, Heidi, Eva, John, Tina, Ghobad, Klaus

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

Input til affalds- og containerområdet- opsætning af hegn v/H34 (se forslag): Enighed om at der opsættes hegn. Kenneth, Klaus og Ghobad er tovholdere ift opmåling af grunden, og markering af skel + dialog med H34 omkring tidspunkt for hegn. Dernæst tages der stilling til mulighederne for containers placering.

Nøglekvittering, og opdatering af retur A nøgle: Der er underskrevet og dateret

Skilte i foreningen – opsætning: Der er stort set opsat i hele foreningen, der mangler nogle vejnavne. Enighed om at der skal bestilles skilt der tydeligt tilkendegiver regler for indkørsel for lastbiler. Kenneth

Bump – opsætning: Der er opsat i bunden af foreningen. Der mangler fortsat en del bump. Når vi får asfalt på vejene vil der komme ’villa vejs bump’ – altså i asfalt. Klaus & Robert arbejder på flere bump.

Svar på vurderings/afdrags nedskrivnings pct af kloak: møde med Forbundet omkring udregningsmodel ift. fælles kloak og beregning ved salg – enighed om at vi betaler Forbundet 500kr månedligt for udregning ved køb/salg. Forbundet har erfaring med opgaven som de også udføre for andre af vores naboforeninger.

Den ene sprit depender ved kontoret er i udu: Vi har fået en ny

Tagrende ved huset virker ikke optimalt: Det gør den stadig ikke – det er uklart hvor problemet er, men enighed om at det skal ordnes for at sikre Huset. Klaus

Repr af handicap toilet i Huset – afventer kvartalsregnskab

Reparation af håndvask i Huset: er ikke repareret men lukket. Pågår Klaus.

Forsikringsdækning på kloak og pris: Vi er i dialog med vores forsikring Sølvi

1. FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

Fællesarbejde 14.08.21; info om dagen, som 15 deltog i.

Fællesarbejde 05.09.21; Sidste fællesarbejde. Der er mange der ikke har deltaget i år, hvorfor det må forventes at der deltager op til cirka 45. Heidi, Ghobad, John, Kenneth deltager. Der er udarbejdet en opgave oversigt.

2. Ekstra GF:

Nye vedtægter indføjes, og lægges på hjemmesiden. Kenneth

Underskrift referat og fremsende nye vedtægter & referat til Forbund og Bank: Eva

3. KLOAK:

Møde med Gottlieb 19.08.21.: Gottlieb rundere for at sikre at alle vandmålere er påsat, og der er ’låg’ på alle vand&kloak brønde. Der bliver opsat filter for at imødekomme lugtgener i bunden af foreningen. Alle ’låg’ skal være lukkede pr. 15.10.21 (der må ikke være slanger mm der stikker op) for at sikre for frost problemer. Hvis man vil sikre sig mod rør og frost skal man lukke for hovedhanen i brønden ved

Foreningens luk i oktober måned. Der bliver ikke påsat plombering. Der skal afsættes regnskabsmæssigt beløb til betaling af asfaltering af vejene i foreningen om 1 år.

Vandmåler: ’Skæringsdato’ for overgang til vandmåler betaling fra egen have, og plombering: Der er udfordringer ift vandmålingsaflæsning, hvorfor det er forventeligt at der vil være fællesaflæsning i denne sæson, og plombering må afvente.

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning. Vi hører Robert Klaus

Der skal laves vandpost: ved det gamle kontor – status: VVSerne har travlt, hvorfor dette først forventes i næste sæson Kenneth

Dokumentation for VVS; hvad skal vi kræve. Enighed om at der skal kræves faktura, hvorfor de indkommende dokumenter gennemgås, og der indhentes yderligere desang. Tina

Dokumenter for hele vores kloakprojekt, er modtaget. Print tina

 

4. VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

H19: er gået til venteliste salg + H76: afventer kontrakt + H30 er gået ventelistesalg H45: Dødsbo er gået til vurdering + H138 er gået til vurdering + H94 er gået til vurdering.

Sølvi

Deadline vurdering/salg: Enighed om at sidste dag for indlevering af salgsmaterialer er 15.09.21 tina

5. DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold:

Hul i vejen H98: Det bliver ordnet, der er kontakt.

6. BYGGERI:

Kontakt til Gladsaxe for præcisering af regelsæt, herunder 4,5 til tagryg.: afventer respons

Opdatering af deklaration på web: Afventer respons

7. HUSET:

Rengørings udfordringer: Heidi sørger for støvsugning og gulvvask kommende weekend. Der er gennemgående snavset, hvorfor det er krævende for tovholderne hver weekend at skulle gøre rent. Vi skal finde en mere solid løsning !

Udlejning: Der er bankospil 2x i denne sæson, og 1 høstfest (enighed om tilsagn på op til 10.000 kr)

8. DRIFT – ADMINISTRATIVT:

Møde i Kredsen: Repræsentantskab. Deltager er Sølvi

9. ØKONOMI:

Endelig regnskab kloak? / møde med bank: Det forventes at den endelige opgørelse er klar, og vil andrage cirka 114.00 pr. have., hvilket er indenfor budget. Det skal afklares om afdrag opkræves hver måned eller kvartalsvis. Desuden om den enkelte have opkræves månedligt eller kvartalsvis. Derudover skal det afklares hvor mange som ønsker at betale deres andel i én sum (og meddeles til bank). Det skal afklares hvor tit det er mulighed at betale sin andel ud. Det skal afklares hvilke omkostninger der er forbundet med at betale sin

andel ud. Købere skal have opkrævet deres ekstrabetaling udover indbetalingen af kr. 110.000. Endvidere hvornår hver enkelt have kan forvente første afdrag til betaling.

10. BAD & TOILET & Vaskeri:

Dørhåndtag og toilet bræt repareres: skulle nu være sket

11. EVT og evt. nyt fra Kontorvagt:

* Fest og Banko: se huset

Enighed om at møder er hver 14 dag – onsdage kl. 19:10 i Huset. Foreløbig i august måned med.

Nye datoer for BS møder: næste gang er koncentreret omkring økonomi, og ’nedlukning’ af diverse vedr. kloak.

Strømforsyning: Der vedbliver med at være udfordringer med strøm forsyningen i Foreningen.

Foreningen lukker ned i uge 43

Vi mangler Xnøgler …..

 

NÆSTE MØDE ER AFTALT TIL TIRSDAG 07.09.21 kl 17

 

AFVENTER PUNKTER:

o Reboot pc’er

o Nye tavler

o Brug af arealet ved kontor – legeplads, grantræer, dyr