29-10-2021

Bestyrelsesmøde tirsdag 06.09.21

Bestyrelsesmøde tirsdag 06.09.21 kl. 17:00 i Huset- referat

Tilstede: Eva Sølvi, Tina, Klaus, John, helle, Kenneth, Ghobad – afbud Heidi

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING

*Kloak økonomi;

Vi afventer fortsat endelig opgørelse af udgifter og igangsættelse af lånet (regner med det bliver 20.09.21), hvorfor afdraget ikke kan fastsættes, hvilket også gælder dato for første opkrævning. Sølvi er i dialog med bank Niels omkring indbetaling af afdrag – er det hver måned eller pr kvartal – og hvorledes kan det samstemmes med aktuelle huslejeopkrævninger via Forbundet.

Det er endnu ikke klart hvor hyppigt der kan foretages fulde indbetaling af den enkeltes andel til lånet. Sølvi er i dialog med bank Niels.

Regnskab for kloakprojektet udsendes til alle så snart det er endeligt opgjort.

Der er 30+ der vælger at betale egen andel af projektlånet.

afdragsbeløb, fulde indbetalinger, a conto ind betalere, kvartal/månedligt afdrag, omkostninger, indbetaling senere hyppighed, dato for første afdrag, regnskab……… m.m.

*Kloak i øvrigt;

Intet nyt om kloak kul filter der skal hæmme lugtgener i bunden af foreningen.

USB-stik med projekt dokumenter er lagt til Kenneth som sørger for virtuel arkivering. Sølvi undersøger med Forbundet om vi kan have kloakmaterialer ligger hos dem. Tina har foretaget print. forsikring, telefon alarm ved tilstopning m.m., duftfilter, vandmålere & låg rundering. Vigtige papirer vedr. kloak status usb bærer, vandveje, Politi/Sikkerhedsstyrelsen (mail).

Forsikring afventer dels opdaterede vilkår omkring almindelige forsikringsvilkår, og dels fremsendelse af materialer vedr. forsikrings pris & vilkår for henholdsvis fælles kloak, og egen kloak. Det anslås at forsikring i fællesforsikringen af kloak på egen grund vil andrage kr. 120 årligt. Det forventes at alle i fællesforsikringen skal være med – altså at det ikke er et individuelt tilvalg. Sølvi

Der har været rundering af Foreningen ift. kloaklåg, og vandmålere ud fra meldte haver. Det lader ikke til at den generelle rundering er foretaget som aftalt på sidste fællesmøde. Enighed om at Bestyrelsen selv runderer haven og undersøger dels at der er vandmålere, og dels at låg er påsat. Vi undersøger hvorvidt Erling vil være behjælpelig. Tina

Tilstopning af kloak og alarm afventer iværksættelse Klaus

Vi modtager 4-5 kloak færdigmeldinger om ugen, der gennemgående opfylder kravene.

Der skal opsættes store skilte som tydeliggøre at lågene til kloak ikke må være åbne efter 15.10.21. Tina John

Der er modtaget vejledning og firma henvisning hvor der kan købes strips til vandmåler låsning. Det skal vi selv varetage. Eva Vi afventer hvornår disse skal påsættes.

Gottlieb bemærker i mail, at der er mange pudsige, uheldige, og skadelige anordninger på systemet, hvorfor de i den forbindelse fralægger sig garanti. Enighed om at vi som Bestyrelse skal påtale at dette ikke kan accepteres en generel garanti fraskrivning, men at selvpåførte skader selvfølgelig ikke er dækket af garanti. Eva og Kenneth

1 års eftersyn 05.05.22 kl. 14:00 – 16:00 og 5 års eftersyn 06.05.26 kl. 14:00 – 16:00 er indført i PC kalender

*Extra GF;

Referat er indsendt til Forbundet og Bank. Reviderede vedtægter er ikke udfærdiget Kenneth – når disse foreligger skal de sendes til Bank, Forbundet (Sølvi) + lægges på Hjemmeside. Kenneth

*Diverse:

Fællesarbejde: Ved seneste fællesarbejde fremmødte 12 personer der lavede en god indsats. Ikke fremmødte er opgjort til 33, der får tilsendt en opkrævning. Oversigt hos Sølvi der sørger for indsendelse til Forbundet.

Skilte og bump: Der er bestilt ’lastbil’ skilt m.v. som aftalt. Klaus påbegynder isætning af bump på resterende områder i denne og næste uge.

Opmåling og dialog vedr. hegn H34: Opmåles jf tegning 11.09.21 sammen med lejere af H34. Kenneth & Klaus

Tagrende Huset: Undersøges 11.09.21 Klaus

Eventuelt:

Vi mangler et stykke hæk ved Huset v pissoir som gerne skulle lukkes således at vi forhindrer indbrud i løbet af vinteren.

Vi mangler at udjævne perlesten på P-pladsen ved Huset.

Brusebad i dame badet i toiletbygningen er i udu og lukket. Skilt skal opsættes. Helle

Adgang til Pc’er på kontoret bliver påført kode magen til kode til mailen. Kenneth

Drøftelse af vand og veje. Foreningen har altid haft en udfordring i nogle haver med oversvømmelser pga. regn. Dette fortsætter uændret, da vi ikke kan ændre på at vi har en skrå/skæv Forening. Man kan sikre sig bedst muligt ved at sørge for udjævning af jord højde i egen have ligesom det forventes at asfaltering og asfaltbump vil medføre omfordeling af regnvand – men vandet er der stadig, og føres blot til andre haver.

Fælles Eje siges at have haft en kloak udgift på lige over 80.000 kr hvilket har givet anledning til spørgsmål om forskelligheden på pris i de forskellige foreninger. Der er mange elementer som spiller ind, og projektet er ikke direkte sammenligneligt – fx kan jordbortkørsel m.m. have betydning. Ift. Fælles Eje har de endvidere ikke fået Gaba på vejene.

NÆSTE MØDE ER AFTALT TIL 30.09.21 kl. 17 – Helle sørger for mad