15-01-2022

Bestyrelsesmøde torsdag 18.11.21

Bestyrelsesmøde HF Samvirke referat torsdag 18.11.21 kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Ghobad, Tina, Eva, Klaus, John, Helle, Sølvi, Kenneth og Heidi.

Referent: Tina Ordstyrer: Kenneth

OPFØLGNING diverse luk for sæson

x nøgler: Klaus bestiller 100 X nøgler hos ny leverandør – lige nu har vi 0

Hæk hul ved Huset: er lukket

Tilbagebetaling af kloak indbetalinger: der mangler 1 person

Første indbetaling til fælles kloak er i juni 2022? Enighed om at indbetalinger af andel i fælles kloak kan indbetales halvårligt (juni og december). Der vil være en omkostningsbetaling ved opgørelsen på cirka 1000,00 kr. Der skal udmeldes den præcise procedure, skæringsdatoer m.m. (Sølvi)

Færdigmelding Gladsaxe + VVS dokrykkere: der er overført på USB stil til Gladsaxe kommune og lavet aftale med afdelingen om aflevering. De som mangler VVS dok m.m. er tilskrevet.

Byggeri indsend: Er endnu ikke indsendt til Gladsaxe – finder sted inden 31.12.21. der er én åben sag HX hvor der afventes tilbagemelding.

Sæson 2021 luk: port, toilet, vaskeri, rengøring, strips af containere, autosvar på mail, vand luk m.m : Klaus sørger for at lukke vand ved toilet & vaskeri. Helle sørger for at oprydde toilet & vaskeri. Øvrigt er på plads.

Heldagsmøde i januar/februar dato? 19.02.21 kl. 10:00 med efterfølgende spisning & almindeligt BS møde 12.01.2022 i huset kl. 17

ØKONOMI,

budget/regnskab/restance osv.: er rundsendt. Ved heldagsmøde gennemgås årsregnskab, og budget for 2022.

Øvrigt økonomi: intet at bemærke. Alle afleverer kontonumre til honorar. Sølvi kontakter Frank desangående.

EVT

· Vores rengøringsfirma er lukket – gået konkurs. Der skal findes et nyt til 2022. Kort drøftelse af hvorledes rengøring skal afvikles i 2022. Afventer heldagsmøde.

· Der har været/er dialog med Bestyrelse, Kloakudvalg, MOE og Gottlieb omkring lukning af haner i brønde for at afdække om den enkelte må det. Meldingen er at det må man godt.

· Hovedvandmålere i Foreningen skiftes i kommende uge. Novafoss

· Klaus følger hovedvandmåleren udvikling i vinterperioden.

· Der har været/er dialog med MOE, Gottlieb omkring påsætning af vandmålere på de enkelte brønde & plombering, da det virker sig at den aftale der er indgået ikke en ’aftale’ i MOEs forstand. Det betyder at Foreningen skal afsøge andre muligheder, eventuelt i samarbejde med øvrige haveforeninger der har lignede udfordringer.

· Enighed om at der bestilles VVS til Huset ift. at bringe handicap toilet i orden samt vask på toilet.

· Der er enkelte haver der stilles spørgsmålstegn ved at skulle sende faktura til Bestyrelsen vedr. kloakering & VVS. Vi følger retningslinjer vi har modtaget fra Kredsen, desangående.

For at sikre at Kredsen ikke siden hen har skiftet holdning sendes der en mail desangående.

· Der rundsendes vejledning fra Kenneth ift at gå på skyen – gå adgang hjemmefra til dokumenter.

· Heidi fortæller at hun agter at fratræde ved næste GF.

· Der mangler at blive solgt et hus – hvilket forventes at kunne ske i løbet af cirka 14 dage.