02-07-2022

Bestyrelsesmøde HF Samvirke 31.05.22

Bestyrelsesmøde HF Samvirke 31.05.22 i kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Eva, Kenneth, Tina, Helle, Peter

Afbud: John, Mille, Klaus, Sølvi

Opfølgning:

· Underskrive på nøgle papirer nye medlemmer: Klaus – ikke sket

· Indsendelse af oplysninger til bank: er sket

· Kloak forsikring jf GF: Tina - afventer

· Asfaltprojektet herunder bump: er opsat af Erling, Klaus, Robert. Der er bestilt flere bump til opsætning. Det ser ud at at virke godt med forskudte bump ift. fart. Asfaltprojektet gik godt og der var respekt for at man ikke måtte færdes.

· Kloak: 1 års gennemgangen, Have xx el problemer – er der nyt?: Det viser sig at det er Hxx egen el der er skyld i problemer. Der er desuden kommet regning for el problemer til Hxx (kr. xxxx)

· Vi har løbende gjort opmærksom på skæringsdato 30.09.22 for indmelding af færdigmeldinger. Konsekvens kan blive opsigelse. Det skal vi blive ved med. Der opgøres antal færdigmeldinger p.t

· Pumpestation, alarm & filter – er der nyt?: Sølvi & Klaus er på sagen. Robert har alarmen

· Vand måler aflæsning hvornår og hvordan?: Robert & Eva afholder møde mhp anbefaling af procedure, og skæringsdato for overgang til egenbetaling af vand. I vand lauget er pt Robert, Erling, Sølvi

Opmærksomhed på om hvornår der betales årsaflæsning mhp timing af overgang og regnskabsåret eventuelle betydning

· Tilbagemelding på Gangudvalgets rundering, og næste dato (John foreslår 12/6 eller 19/6) (Peter & John): Der var en del haver som fik sedler. - næste gang bliver 19.06.22 med deltagelse af John & Peter. Især obs på haver der har fået sedler. Tina laver flere sedler med firkant og opslag

· Tilbagemelding på præmie haver: der er runderet og indstillet haver.

· Tilbagemelding på Fællesarbejde (Peter & Kenneth): 12 stk. fremmødte. Vejskilte, lillep-plads ordnet, der blev luget. Næste gang er 11.06.22 (Tina & Sølvi & peter). Kenneth fremsender indkaldte oversigt + opgaver.

10.07.22 deltager Klaus & Helle + Kenneth

· Socialt arrangement 30/7 og 10/9 (Eva mille): opslået på hjemmesiden

· Indkøb af sprit dispenser: er bestilt

· Kredsens lejekontrakt findes: den er ikke fundet

 

Øvrigt

· bekymringsmail fra nabo til Hxx og dennes xx – er det lovligt?: der indkaldes til samtale og bedes om dimensioner således at der kan foretages en vurdering af lovlighed (Peter & EVA)

· H xxx vedr. overtagelse: det er nødvendigt at anden personen på kontrakten høres førend første person på kontakten kan overtages. Der har været dialog med Kreds, og der er svaret på mail fra advokat.

· Info om køb/salg/vente- Hx/Hx og H x

· Kloak indmeldinger/opdateringer: Alle indkommende færdigmeldinger burde været registeret, men der er mulighed for at nogle har forputtet sig, eller er blevet over set. OBS på dette.

· Invitation til foredrag om ”mere liv i haven” mail af 27.05.22: opslag Tina/John

· Invitation til kursus i vurdering mail af 23.05.22: Peter og Tina overvejer

· Invitation vedr. motorvejs udvidelse mail af 09.05.22: opslag Tina/John

· Ny mail adr Hxx – mail af 09.05.22: Kenneth tjekker

Eventuelt

· Eva er ikke i DK uge xxx(heldige asen)

· Der arbejdes på at få PC2 op og køre – Kenneth

· Opfordring til at rydde op på Pc’er. Kom i mapper. Slet

· Vi har fået ny kontaktperson i Kolonihaveforbundet (Jimmi) da Christina desværre er stoppet.

· Eva erindrer om jubilæum i aug. 2023

· Der kommer nye kodeord på Pc’er som følge af ny bestyrelse. Kenneth

 

Drøftelse af dagsordensformen: hvad skal med, hvad er vigtigt, hvor lang er en lang dagsorden, hvor langt er et langt møde, interval imellem møder, at løfte opgaverne som de ikke bliver ved med at figurer på dagsorden, skravering som pejlepil for hvad der er vigtigt m.m. Der kommer en ny udgave næste gang

 

 

Næste BS-møde: 28.06.22 kl 17